Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komiteto sudėtis

2008 metų birželio 19 dieną patvirtintas Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komiteto narių sąrašas.


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL MĖGĖJŲ SODININKYSTĖS KOORDINAVIMO KOMITETO SUDARYMO

2008 m. birželio 19 d. Nr. 3D-350
Vilnius

Siekdama užtikrinti efektyvų mėgėjų sodininkystės vystymąsi ir su sodininkyste susijusių institucijų ir organizacijų partnerystę:
1. S u d a r a u mėgėjų sodininkystės koordinavimo komitetą:
Kazimira Danutė Prunskienė – žemės ūkio ministrė, komiteto pirmininkė;
Česlovas Bobinas – Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto direktorius;
Zenonas Buivydas – Nacionalinės mokėjimų agentūros direktoriaus pavaduotojas;
Andrius Burlėga – Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento direktorius;
Vladislovas Butkevičius – Lietuvos sodininkų draugijos pirmininkas;
Gintautas Gruodis – Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento Kraštovaizdžio skyriaus vedėjas;
Antanas Kartunavičius – Ūkio ministerijos Energetikos departamento Energetikos vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas;
Juozas Kirstukas – Lietuvos Žemės ūkio universiteto Ekonomikos katedros docentas;
Rimantas Krasuckis – Žemės ūkio ministerijos Bendrosios rinkos organizavimo departamento direktorius;
Kazys Maksvytis – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinis direktorius;
Laima Mogenienė – Lietuvos Respublikos Seimo narė;
Kazys Sivickis – Žemės ūkio ministerijos sekretorius;
Jurgita Stakėnienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė;
Laimutė Šapokienė – Vilniaus susivienijimo „Sodai“ juristė;
Romualdas Šeštakauskas – Lietuvos sodininkų draugijos Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkas;
2. T v i r t i n u Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komiteto darbo reglamentą (pridedama).

Žemės ūkio ministrė
Kazimira Danutė PrunskienėLIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2008 M. BIRŽELIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 3D-350 „DĖL MĖGĖJŲ SODININKYSTĖS KOORDINAVIMO KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO

2008 m. liepos 22 d. Nr. 3D-403
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 19 d. įsakymą Nr. 3D-350 („Dėl Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komiteto sudarymo“ (Žin., 2008, Nr. 71-2751) ir įrašau į nurodytuoju įsakymu sudarytą komitetą Eidigintą Germanavičių, Sodininkų bendrijų asociacijos pirmininką, ir Gediminą Vaičionį, Lietuvos savivaldybių asociacijos konsultantą.

Žemės ūkio ministrė
Kazimira Danutė Prunskienė


 

Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komiteto darbo reglamentas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2008 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 3D-350

MĖGĖJŲ SODININKYSTĖS KOORDINAVIMO KOMITETO DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komitetas (toliau – Komitetas) – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patariamoji institucija, skirta mėgėjų sodininkystei vystyti ir su tuo susijusių institucijų ir organizacijų veiksmams koordinuoti bei kitiems aktualiems mėgėjų sodininkystės plėtotės klausimams nagrinėti.
2. Komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiuo darbo reglamentu.
3. Komiteto darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu bei sprendimų priėmimu, vadovaujantis teisingumo, teisėtumo ir nešališkumo principais.
4. Komiteto sekretoriato funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Bendrosios rinkos organizavimo departamentas (toliau – Bendrosios rinkos organizavimo departamentas).

II. KOMITETO FUNKCIJOS
5. Komitetas vykdo šias funkcijas:
5.1. teikia rekomendacijas dėl sodininkų bendrijų plėtros, mėgėjų sodininkystės puoselėjimo ir plėtotės;
5.2. teikia siūlymus dėl sodo sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo, žemėvaldos ir detaliųjų planų rengimo mėgėjo sodo teritorijoje;
5.3. teikia siūlymus dėl išorinių sodininkų bendrijų ribų projektų rengimo, sodo sklypų kadastrinių (geodezinių) matavimo atlikimo ir tikslinimo;
5.4. teikia siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių sodininkų bendrijų ir sodininkų veiklą, valstybinių ir privačių bendro naudojimo žemės sklypų valdymo, naudojimo ir disponavimo tobulinimo, siekiant padėti sodininkams spręsti aktualius klausimus, užtikrinant žemės tausojimą ir atkūrimą;
5.5. teikia rekomendacijas dėl statybų mėgėjo sodo teritorijoje;
5.6. teikia siūlymus dėl mėgėjo sodo infrastruktūros: vandentiekio, kanalizacijos tinklų, elektros tinklų įrengimo-pardavimo, kelių sutvarkymo ir kt. infrastruktūros plėtros ir gerinimo klausimais;
5.7. teikia siūlymus dėl paramos mažiesiems socialiniams partneriams reglamentuojančių Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų įgyvendinimo, keitimo ir priežiūros tobulinimo;
5.8. teikia siūlymus dėl specialiųjų sodininkų bendrijų rėmimo programų;
5.9. nagrinėja kitus sodininkų bendrijoms ir sodininkams svarbius klausimus.

III. KOMITETO DARBO ORGANIZAVIMAS
6. Komiteto veiklos forma yra posėdžiai.
7. Posėdžius kviečia Komiteto pirmininkas, jeigu jo nėra – jo pavedimu kitas Komiteto narys.
8. Komiteto posėdžio darbotvarkę sudaro Bendrosios rinkos organizavimo departamentas.
9. Komiteto nariai apie būsimą posėdį informuojami ir posėdžio darbotvarkė bei medžiaga raštu ir elektroniniu paštu jiems pateikiama ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki Komiteto posėdžio.
10. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Komiteto narių.
11. Komiteto nariai, negalintys dalyvauti posėdyje, turi apie tai pranešti Komiteto sekretoriatui. Jei Komiteto posėdyje Komiteto narys nedalyvauja, jis nuomonę dėl svarstomų projektų gali pateikti Komiteto sekretoriatui raštu ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki posėdžio. Raštu pateiktą nuomonę Komiteto pirmininkas turi perskaityti posėdžio metu, o balsavimo metu raštu išreikšta nuomonė atitinkamai skaičiuojama.
12. Posėdžiui pirmininkauja Komiteto pirmininkas, jo nesant – jo pavedimu kitas Komiteto narys.
13. Visi klausimai posėdžio metu aptariami posėdžio darbotvarkėje nustatyta tvarka, jei Komiteto nariai bendru sutarimu posėdžio pradžioje nenusprendžia kitaip.
14. Jeigu yra pagrindo manyti, kad Komiteto nario dalyvavimas rengiant, svarstant ir priimant sprendimą dėl konkretaus klausimo sukels interesų konfliktą, tas Komiteto narys pats arba Komiteto pirmininko reikalavimu turi nusišalinti nuo šios procedūros. Komiteto posėdžio protokole įtraukiama informacija apie galimą interesų konfliktą ir asmens nusišalinimą priimant sprendimą.

IV. KOMITETO SPRENDIMŲ ĮFORMINIMAS
15. Komiteto posėdžiai protokoluojami. Protokolas surašomas pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169). Protokolas turi būti parengtas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po posėdžio. Protokolą pasirašo Komiteto pirmininkas ir Komiteto posėdžių sekretorius.
16. Komiteto posėdžių sekretorius išsiunčia protokolo kopijas visiems Komiteto nariams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo. Komiteto nariai turi teisę ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo protokolo kopijos gavimo dienos teikti pastabas ir pasiūlymus dėl protokolo.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Komiteto veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, susirašinėjimo medžiaga ir kiti dokumentai) saugomi Bendrosios rinkos organizavimo departamente Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389, 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komitete

Gerbiamieji sodininkai,

LR žemės ūkio ministrės įsakymu Nr. 3D-350, išleistu 2008 m. birželio 19 d. sudarytas Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komitetas, kurio tikslas užtikrinti efektyvų sodininkystės vystymąsį ir su sodininkyste susijusių institucijų ir organizacijų partnerystę.

Sodininkai supažindinti su komiteto darbu, matosi kokie klausimai buvo svarstyti, tačiau nei vienas keltas klausimas nebuvo davestas iki galo. Matomai, tam turėjo įtakos Seimo rinkimai.

Šiuo metu neaiškus tolimesnis komiteto darbas, kuris priklausys nuo naujo Žemės ūkio ministro, turėtų keistis ir komiteto nariai. O gal tai buvo tik priešrinkiminis šou?

Norėtusi, kad ši pradžia nenueitų užmarštin, būtų sprendžiami aktualūs sodininkų klausimai. Tai priklausys nuo naujos Vyriausybės ir Seimo narių gerų norų ir supratimo, o mums sodininkams lieka tikėtis ir laukti geresnių laikų.

Sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas
Eidigintas Germanavičius

Pasitarimas su Klaipėdos r. sodininkais

Sodininkų bendrijų asociacijos ir
Klaipėdos r. sodininkų bendrijų pirmininkų pasitarimo
P R O T O K O L A S

Klaipėda
2008 m. birželio 6 d.

Š. m. birželio 6 d. Klaipėdoje, sodininkų bendrijos “Dituva” būstinėje įvyko Klaipėdos raj. sodų bendrijų pirmininkų pasitarimas. Dalyvavo: SB “Dituva” (6350 narių, gyvena 3000) pirmininkas V. Gedvila ir valdybos narys V. Sruogis, SB “Vaiteliai“ (3000 narių, gyvena 700) pirmininkė L. Kaniauskienė, SB “Aisė” (828 narių, gyvena 50) pirmininkė Z. Viličkienė, SB “Guboja” (800 narių, gyvena 300) pirmininkė V. Dapkūnienė, SB “Pakrantė” (430 narių, gyvena 150) pirmininkas A. Vaišvilas ir Sodininkų asociacijos pirmininkas E. Germanavičius.

Dienotvarkė:
1. Apsvarstyti papildomus Sodininkų įstatymo pataisų punktus.
2. Apie galimybes sodininkų bendrijose gerinti infrastruktūrą ( vandentiekis, nuotėkos, keliai ).

Nutarta:
1. Prašyti LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetą:
Papildyti ketvirtame skirsnyje: “Bendrijos valdymas” 14 skirsnyje “Bendrijos organai” išdėstyti sekančiai:
1. Bendrijos organai yra:
1) bendrijos narių susirinkimas;
2) įgaliotinių susirinkimas;
3) vienasmeniais – tik bendrijos pirmininkas arba kolegialus – bendrijos valdyba.

Didelėse sodininkų bendrijose būtina įvesti įgaliotinių valdymą, nes ruošiant visuotiną susirinkimą reikia numatyti susirinkimui vietą, kad tilptų dauguma sodininkų, nors nei pirmajame, nei antrajame susirinkimuose toks sodininkų skaičius nesusirenka. Susirinkimus SB “Dituva” ir SB “Vaiteliai” praveda Klaipėdos m. stadione.

16 straipsnyje „Susirinkimų šaukimo ir organizavimo tvarka „ 7 punkte panaikinti visuotino narių sušaukimo pranešimą raštu.
Tas punktas realiai negali būti įgyvendintas, nes pranešant raštu reikia siųsti registruotus laiškusis du kartus, nes į pirmą susirinkimą niekada nesusirenka reikiamas sodininkų skaičius. Pranešimo tvarką turėtų pasirinkti pati sodininkų bendrija.

2. Paskutiniu metu sodininkų bendrijose pastoviai gyvena daug žmonių ir jų skaičius nuolat
didėja. Iškyla būtinybė spręsti vandentiekio, nuotekų, kelių statybos klausimus. Sodininkai savo jėgomis tai atlikti nepajėgūs, savivaldybės sodininkų problemų nesprendžia, motyvuodamos, kad tam neskiriamos lėšos.
Prašyti LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetą kelti klausimą atitinkamose instancijose, kad sodininkų bendrijos galėtų gauti infrastruktūros gerinimui ES lėšas, konkrečią pagalbą iš savivaldybių.

Susirinkimą vedė Sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas

Eidigintas Germanavičius.

Sodinukų asortimentas

KRIAUŠĖS

‘Mlievo ankstyvoji’ ankstyva
‘Jules Guyot’ ankstyva
‘Kliapo mėgstamoji’ vid. ankstyvumo
‘Mramornaja’ vid. vėlyvumo
‘Konferencinė’ vėlyva
‘Konferencinė’ S-1 vėlyva
A. L. berė vėlyva
‘Wiljams’ vėlyva

SLYVOS

‘Kometa’ ankstyva
‘Opal’ ankstyva
‘Ontarijo’ vid. ankstyvumo
‘Valor’ vid. vėlyvumo
‘Bluefre’ vid. vėlyvumo
‘Favorito de sultano’ vid. vėlyvumo

VYŠNIOS

‘Žagarvyšnė’ ankstyva
‘Vytėnų žvaigždė’ ankstyva
‘Keleris 16’ vid. ankstyvumo
‘Lucyna’ vid. ankstyvumo
‘Pandy’ vėlyva

TREŠNĖS

‘Agila’ vid. ankstyvumo
‘Vytėnų geltonoji’ vid. ankstyvumo
‘Vytėnų rožinė’ vid. ankstyvumo
‘Mindaugė’ vid. ankstyvumo
‘Dneprovka’ vid. ankstyvumo
‘Jurgita’ vid. vėlyvumo
‘Frans Josif’ vid. vėlyvumo

ABRIKOSAI

Abrikosas 27-27
Abrikosas 10

PERSIKAI

Paprastasis persikas

JUOD. SERBENTAI

‘Joniniai’ l. ankstyvi
‘Sejanec Golubki’ l. ankstyvi
‘Beloruskaja sladkaja’ ankstyvi
‘Almiai’ vid. ankstyvumo
‘Vyčiai’ vid. ankstyvumo
‘Zagadka’ vid. ankstyvumo
‘Titania’ vid. ankstyvumo
‘Titania’ kamien. f. vaiskr.
‘Gagatai’ vid. ankstyvumo
‘Ben More’ vid. vėlyvumo
‘Ben Alder‘ vėlyvi
‘Lentiaj’ vėlyvi

RAUD. SERBENTAI

‘Jonkeer Van Tets’ ankstyvi
‘Jonkeer Van Tets’ kamien. f. vaiskr.
‘Fertodi 56 Piros’ vid. ankstyvumo
‘Nenagliadnaja’ vid. ankstyvumo
‘Vierlander’ vid. ankstyvumo
‘Rondom’ vėlyvi
‘Olandų raudonieji’ vėlyvi

BALT. SERBENTAI

‘Belaja smoljaninovaja’
‘Olandų baltieji’
‘Zitavia’
‘Verdavia’
‘Jutenborgo baltieji’ kamien. f. vaiskr.

AVIEČIŲ ATŽALOS

‘Solnyško’ ankstyvi
‘Meteor’ l. ankstyvos
‘Rubin’ vid. ankstyvumo
‘Kostinbrodskaja’ vid. ankstyvumo
‘Norna’ vid. ankstyvumo
‘Kenbi’ vid. ankstyvumo
‘Balzam’ vid. vėlyvumo
‘Beskid’ vėlyvi
‘Babje leto’ remontantinė

AGRASTAI

‘Invicta’
‘Invicta’ kamien. f. vaiskr.
‘Hinonmaki raudoni’ kamien. f. vaiskr.

KITI SODO AUGALAI

Šaltalankiai
Aronijos
Lazdynai
Vynuogės
Žirnmedis dekoratyvinis