El. objektų būklės nustatymas (priedai)

Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, techninės būklės nustatymo tvarkos (patvirtinta VEI viršininko 2009-12-30 įsakymu Nr. 1V-139)

1 priedas

___________________________________-_____________________________________
(Elektros energetikos objekto pavadinimas)

PATIKRINIMO DĖL TINKAMUMO TOLESNEI EKSPLOATACIJAI AKTAS

Eil. Nr. Elektros tinklo trūkumai Elemento Nr.,
įrengimo vieta Pastaba
Oro ir kabelių linijos:
1 Daugiau kaip 30 procentų elektros linijų atramų yra pažeistos (ištrupėjęs betonas, matosi armatūra, neleistinai pakrypusi ir pan.)

2 Daugiau kaip 30 procentų elektros linijų laidų yra mažesnio skerspjūvio, negu numatyta projekte
3 Daugiau kaip 30 procentų atramų neįrengti įžemintuvai (pagal projektą)
4 Kabelių linijos, kertančios važiuojamąją kelio dalį, nėra apsaugotos nuo mechaninio pažeidimo
5 Pažeisti elektros tinklų apsaugos zonų reikalavimai (statiniai po linijomis, per arti medžiai)
6 Neišlaikyti nustatyti atstumai nuo oro ir oro kabelių linijų ir jų atvadų iki žemės, pėsčiųjų ėjimo vietos, balkonų, terasų ir pan.
7 Gandralizdis atramoje

8 Pažeistas izoliatorius
Kabelių spintos, skydeliai:
9 Daugiau kaip 30 procentų kabelių spintų pažeistos korozijos (spintos viduje sumontuota aparatūra neapsaugota nuo atmosferinio poveikio, pažeistas įžeminimo kontūras)
10 Neiškelta įvadinė elektros energijos apskaitos spinta (skydelis)
11 Neparinkti apsaugos įrenginiai (automatiniai jungikliai ir/ar saugikliai) pagal projekto reikalavimus
Transformatorinės:
12 Transformatorinių metalinės konstrukcijos ženkliai paveiktos korozijos (atsiradusios skylės) ir neužtikrina elektros įrenginių apsaugos nuo atmosferinio poveikio
13 Neįrengti viršįtampių ribotuvai arba iškrovikliai (pagal projektą)
Dokumentai:
14 Nėra atramų įžemintuvų varžų matavimo protokolų
15 Nėra grandinės „fazė–nulis“ trumpo jungimo srovės matavimo protokolo
16 Elektros tinklo projektas neatitinka esamos būklės (su įvertintais pakeitimais)
17 Nesukomlektuota transformatorinių techninė dokumentacija: statinių ir įrenginių techniniai pasai, faktinės elektros grandinių schemos (pagal Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių reikalavimus)

(VEI pareigūno pareigų pavadinimas) (parašas, data) (vardas, pavardė)

(Elektros energetikos objekto savininko (parašas, data) (vardas, pavardė)
atstovas, pareigos)

Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, techninės būklės nustatymo tvarkos (patvirtinta VEI viršininko 2009-12-30 įsakymu
Nr. 1V-139)

2 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS
TVIRTINU
A.V. VEI___________teritorinio sk. vedėjas
____________________________
(parašas)
__________
(vardas, pavardė)
____________________________
(data)
IŠVADA
DĖL _________________________BENDRAI NAUDOJAMO ELEKTROS ENERGETIKOS
(Elektros energetikos objekto pavadinimas)
OBJEKTO TINKAMUMO TOLESNEI EKSPLOATACIJAI

2009 m. ___________ d. Nr. ____________

_____________________________
(sudarymo vieta)

Nagrinėtas prašymas su šiais pridedamais dokumentais: elektros tinklo projektu pagal esamą būklę (su įvertintais pakeitimais); atramų įžemintuvų varžų matavimo ir grandinės „fazė–nulis“ trumpojo jungimo srovės matavimo protokolais (pagal Elektros įrenginių matavimo ir bandymo normų apimčių reikalavimus); transformatorinių technine dokumentacija: statinių ir įrenginių techniniais pasais, faktinėmis elektros grandinių schemomis (pagal Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių reikalavimus).
Atlikta elektros tinklo apžiūra vietoje – elektros įrenginiuose______________________ trūkumų,
(rasta, nerasta – reikiamą įrašyti)
dėl kurių tolesnė eksploatacija negalima.
Nustatyta, kad ______________________________________________________ elektros tinklų techninė būklė
(Elektros energetikos objekto savininko pavadinimas)
___________________________ perduoti energetikos įmonei tolesnei eksploatacijai.
(tinkama, netinkama – reikiamą įrašyti)

(Inspekcijos pareigūno pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Su inspekcijos pareigūno išvadomis sutinku*:

(Savininkas, pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

„LSBA naujienos“ – naujausi tinklaraščio įrašai el. paštu ne dažniau kaip kartą per savaitę. Užsisakydami naujienlaiškį, sutinkate su mūsų Privatumo politika. Prenumeratos galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Komentarai nepriimami.