Karantinas pratęsiamas iki 2021-03-31

SARS-CoV-2 (COVID-19) koronavirusas
SARS-CoV-2 (COVID-19) koronavirusas

Vyriausybė trečiadienį (2021-02-24) nusprendė, kad 2020-11-07 įvestas ir 2020-12-16 sugriežtintas visuotinis karantinas, turėjęs galioti iki 2021-02-28, yra pratęstas dar vienam mėnesiui iki 2021-03-31 (trečiadienio) 24:00 valandos. Asmenų judėjimo tarp savivaldybių ribojimas pratęsiamas iki 2021-03-15 24:00 valandos, tačiau nuo 2021-02-25 leidžiamas judėjimas tarp „žiedinių“ (t. y. besiribojančių Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus miestų ir rajonų) savivaldybių bei leidžiama nedėvėti kaukių atvirose erdvėse, kai šalia 2 m spinduliu nėra kitų asmenų, išskyrus šeimos narius.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys informavo, kad išlieka poreikis ir toliau riboti infekcijos plitimą, nors įvedus griežtas karantino sąlygas, sergamumas yra sumažėjęs, tačiau per savaitę užregistruojamas atvejų skaičius išlieka didelis, susirgimų skaičius paskutinę savaitę nebemažėjo, o hospitalizuojamų asmenų skaičius padidėjo.
Skaityti toliau

Panevėžio sodininkų bendrijos kviečiamos teikti prašymus paramai gauti

Panevėžio rajono savivaldybės administracija skelbia kvietimą rajono sodininkų bendrijoms teikti prašymus finansinei paramai gauti pagal Panevėžio rajono savivaldybės specialiąją sodininkų bendrijų rėmimo programą, patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. T-81. Paramai skirta 15 tūkst. eurų.

Panevėžio rajono sodininkų bendrijoms lėšos gali būti skiriamos šioms veikloms:
• naujų bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, elektros apšvietimo tinklų, komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių ir kitų) projektavimo ir statybos bei esamų objektų remonto ir priežiūros išlaidoms iš dalies kompensuoti;
• bendrojo naudojimo objektų inventorizacijos ir teisinės registracijos išlaidoms iš dalies kompensuoti;
• kitoms išlaidoms, susijusioms su bendrojo naudojimo objektų statyba, remontu ir priežiūra, iš dalies kompensuoti.

Prašymus pateikusioms bendrijoms parama skiriama proporcingai jų patirtų išlaidų dydžiui, bet ne mažiau kaip 100 eurų ir ne daugiau kaip 50 proc. visų patirtų išlaidų.

Bendrijoms už darbus ar paslaugas kompensuojamos tik jų apmokėtos išlaidos. Apmokėjimas turi būti atliktas ne anksčiau kaip per 12 mėnesių iki savivaldybės paskelbtos paraiškų paramai gauti pateikimo dienos.

Dėl COVID-19 situacijos šalyje prašymai bus priimami elektroniniu paštu. Popierinius prašymo ir pridedamų dokumentų originalus reikės pristatyti tik vykstant pasirašyti finansinės paramos sutarties.

Prašymų priėmimo terminas, kaip ir praėjusiais metais, – nuo 2021 m. kovo 2 dienos iki 2021 m. balandžio 30 d. 15 val. Prašymus su pridedamais dokumentais siųsti el. pašto adresais: savivaldybe@panrs.lt ir andrius.garuckas@panrs.lt. Pasibaigus prašymų priėmimo terminui jie nebus priimami.

Visos teikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos sodininkų bendrijos pirmininko ar jo įgalioto asmens parašu.

Daugiau informacijos teirautis el. paštu andrius.garuckas@panrs.lt arba darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. telefonu 8 698 57 859.

Prašymo forma čia.

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos aprašymas čia.
 

Kauno r. sodininkų bendrijos kviečiamos teikti prašymus paramai gauti

Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-41 patvirtinta Kauno rajono savivaldybės specialiąja sodininkų bendrijų rėmimo programa (toliau – Programa), skelbiamas kvietimas teikti prašymus finansinei paramai pagal Programą gauti.

Prašymus gali teikti: Kauno rajono savivaldybės teritorijoje esančios sodininkų bendrijos (toliau – Bendrijos).
Prašymų teikimo terminas: prašymai teikiami iki 2021 m. gegužės 31 d. 17 val.
Prašymų teikimo būdas: prašymai pateikiami ar siunčiami paštu, adresu Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas (gavėjas Kauno rajono savivaldybės specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos komisija) arba visi dokumentai siunčiami elektroniniu paštu info@krs.lt.
Numatoma paskirstyti finansinės paramos bendra suma: 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Programos finansinė parama gali būti skiriama:
• Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų) kadastriniams matavimams, inventorizacijai ir teisinei registracijai reikalingos techninės dokumentacijos rengimo išlaidoms iš dalies kompensuoti;
• Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų) priežiūrai ir atnaujinimui ir (ar) naujų bendrojo naudojimo objektų statybai reikalingos techninės dokumentacijos rengimo išlaidoms iš dalies kompensuoti;
• Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų) priežiūros, atnaujinimo ir (ar) naujų bendrojo naudojimo objektų statybos darbų ir paslaugų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Pirmenybė daliniam išlaidų kompensavimui teikiama pagal šiuos darbų ar paslaugų prioritetus, tokia eilės tvarka:
• kadastrinių matavimų, inventorizacijos, teisinės registracijos atlikimui, techninės dokumentacijos rengimui;
• bendrojo naudojimo žemėje esančių kelių, gatvių priežiūrai;
• kitų, bendrojo naudojimo žemėje esančių, bendrojo naudojimo objektų (elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo ir bei kitų) priežiūrai;
• bendrojo naudojimo žemėje esančių bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų) atnaujinimui;
• bendrojo naudojimo žemėje naujų bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų) sukūrimui.

Paramos dydis: skiriamos kompensacijos dydis vienai Bendrijai negali viršyti 3 tūkst. Eur ir ne daugiau kaip:
• 70 % sumos, reikalingos kadastriniams matavimams, inventorizacijai, teisinei registracijai, techninių dokumentų parengimui (likusią dalį apmoka pati Bendrija);
• 60 % sumos, reikalingos bendrojo naudojimo žemėje esančių bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų) priežiūrai (likusią dalį apmoka pati Bendrija);
• 60 % sumos, reikalingos bendrojo naudojimo žemėje esančių bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų) atnaujinimui ar naujų bendrojo naudojimo objektų statybai (likusią dalį apmoka pati Bendrija).
Pastaba: Bendrijos, turinčios skolų valstybei, Savivaldybei ar Savivaldybės valdomoms įmonėms, prašymas skirti finansinę paramą nenagrinėjamas.

Bendrijos, pageidaujančios gauti finansinę paramą, pateikia šiuos dokumentus:
Prašymą dėl dalinės finansinės paramos suteikimo pagal Kauno rajono savivaldybės specialiąją sodininkų bendrijų rėmimo programą (būtina užpildyti);
Pareiškėjo anketą finansinei paramai pagal Kauno rajono savivaldybės specialiąją sodininkų bendrijų rėmimo programą gauti (būtina užpildyti);
• Bendrijos narių susirinkimo sprendimo dėl paramos kopiją;
• Bendrijos išlaidas patvirtinančių dokumentų – komercinių pasiūlymų, preliminarių susitarimų, sąmatų, pažymų ir / ar kitų dokumentų, kurie patvirtintų Bendrijos teisę gauti dalinį išlaidų kompensavimą pagal Programą, patvirtintas kopijas. Teikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos Bendrijos pirmininko ar jo įgalioto asmens parašu;
• Bendrijos sodų sklypų ir jų savininkų sąrašą, nurodant vardą, pavardę ir duomenis, kur asmuo deklaravęs gyvenamosios vietos adresą;
• įgaliojimą, jei prašymą pateikia Bendrijos pirmininko įgaliotas asmuo;
• Bendrijos įstatų kopiją.
Pastaba: Bendrijos gali papildomai pateikti kitus dokumentus, kurie jų nuomone, pagrįstų prašymą gauti finansinę paramą pagal Programą.

Paramos teikimo sąlygos: Bendrijoms dalinai kompensuojamos išlaidos už darbus ar paslaugas, nurodytus Programoje ir šiame kvietime. Paskirta paramos suma išmokama atlikus darbus ir / ar paslaugas, dėl kurių dalinio išlaidų kompensavimo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo priimtas sprendimas skirti paramą ir Bendrijai pateikus prašymą išmokėti skirtą paramos sumą kartu su darbų ir / ar paslaugų atlikimą bei Bendrijos dalies išlaidų apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais (atliktų darbų ir / ar paslaugų sutartis, šių darbų ir / ar paslaugų atlikimo aktus, sąskaitas faktūras, apmokėjimą patvirtinančius banko išrašus). Nekompensuojamos išlaidos, kurioms jau buvo skirtas finansavimas pagal šią ar kitas Savivaldybės programas, bei išlaidos už darbus ar paslaugas, atliktus iki šios Programos patvirtinimo.

Taip pat, visą Programą bei prašymo ir anketos formas galite gauti Kauno rajono savivaldybės administracijoje, adresu Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas arba visa Programa ir prašymo bei anketos formos gali būti Jums atsiųsti elektroniniu paštu. Pageidaudami gauti dokumentus elektroniniu paštu, prašome susisiekti telefonu (8 620) 13 051.
 

Pavasarinis potvynis 2021

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dabartiniais turimais duomenimis šių metų pavasario potvyniui scenarijus tikėtina bus panašus į 2010 m. kilusį pavasarinį potvynį. Interaktyvius potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapius galima rasti ir peržiūrėti internetiniame puslapyje https://potvyniai.aplinka.lt/map.

Interaktyvius potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapis (galimo potvynio analizei)

Interaktyvius potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapis (galimo potvynio analizei)

Potvynio poveikis ir padaryta žala priklauso nuo vandens tėkmės greičio, vandens lygio, potvynio trukmės, žemės paviršiaus, esamo grunto, esamos teritorijos infrastruktūros (pastatų, tiltų, kelių). Potvynio metu gali būti rimtai sužeisti ar net žūti žmonės (patekę į potvynio spąstus bandydami eiti, važiuoti ar plaukti per potvynio vandenį), gali būti suardyti transporto keliai, sutrikdytas vandens, elektros, dujų ir kitų paslaugų tiekimas, užterštos vandens tiekimo sistemos ir individualūs vandens šuliniai. Net ir nedidelis potvynio vandens lygis (pastatai apsemti 15–20 centimetrų) gali padaryti daugiatūkstantinius nuostolius namų ūkiui.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus specialistai įspėja, kad norėdami tinkamai pasirengti potvyniui, apsaugoti save ir savo turtą, gyventojai, ūkio subjektų, įstaigų vadovai, turėtų iš anksto tam pasiruošti.

Prieš prasidedant potvyniui

Geriausia žmonių apsaugos priemonė – jų evakavimas iš pavojingos vietovės. Patariame nėščioms moterims, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms, vaikams iš potvynio zonos išvykti į saugesnes vietas.
Jeigu nusprendėte likti potvynio zonoje, pradėkite rengtis galimam potvyniui:
• Įsigykite patikimą plaukiojimo priemonę (plaustą, valtį).
• Apsirūpinkite reikiama neperšlampama apranga (žvejų batais, gumine avalyne ir kt.).
• Parūpinkite ne mažiau kaip 10-čiai parų:
✓ Ilgai negendančių maisto produktų,
✓ Medikamentų,
✓ Geriamojo vandens,
✓ Degtukų, žvakių, žibalinių lempų, žibalo, žibintų, malkų,
✓ Mobiliojo ryšio telefoną ir atsarginius maitinimo elementus.
• Paruoškite gyvuliams, baldams paaukštinimus.
• Gerai izoliuokite visus elektros laidus, kad neįvyktų trumpasis jungimas.
• Iš rūsių išneškite daržoves, maisto atsargas, vertingus daiktus.
• Lengvesnius daiktus, kuriuos gali sugadinti vanduo, nuneškite į viršutinius aukštus, pastoges.
• Užsandarinkite šulinius, kad į juos nepatektų užterštas paviršinis vanduo.
• Apsaugokite sodybą nuo ledo lyčių, įkalkite apsauginius stulpus.
• Pažymėkite vėliavėlėmis ar kitais ženklais, kaip privažiuoti nuo pagrindinio kelio iki sodybos.
• Išvežkite iš užliejamų vietų trąšų ir pesticidų atsargas.
• Patikrinkite, kad garažuose, ūkiniuose pastatuose, sandėliukuose neliktų atvirų teršalų (chemikalų, tepalų ir kt.), kurie gali užteršti aplinką.
• Užsandarinkite naftos produktų saugyklas.
• Patepkite storu tepalo sluoksniu paliekamų įrenginių (mechanizmų) metalines detales, sutvirtinkite atskiras konstrukcijas.
• Apdrauskite savo ir šeimos narių gyvybę bei turtą.
• Jei nutarėte išvykti į saugesnę vietovę, prieš palikdami namus užsukite vandens, dujų sklendes, išjunkite elektrą, pasiimkite dokumentus, vertybes, būtiniausius daiktus, maisto atsargų, medikamentų, užrakinkite duris, uždarykite (užkalkite) langus. Kad būtų žinoma, kiek žmonių liko užtvindytoje teritorijoje, užsiregistruokite seniūnijoje.

Kilus potvyniui

Rekomenduojame evakuotis iš potvynio zonos.
Gyventojams, kurie nusprendė nesikelti iš savo gyvenamosios vietos, patariame:
• Palaikykite ryšį su kaimynais ir būkite pasiruošę vieni kitiems padėti.
• Jei apie namus jau kyla vanduo, lipkite į viršutinius aukštus, jeigu namas vienaukštis – įsitaisykite pastogėje esančiose patalpose.
• Mokėkite pagalbos ženklus:
✓ Iškeltas audeklo gabalas (naktį – žibinto šviesa) – reikalinga pagalba.
✓ Mosavimas audeklo gabalu (naktį – mirksinti žibinto šviesa) – reikalinga skubi pagalba.
• Brisdami užlietomis vietovėmis, kad neįsmuktumėte į vandens išplautą duobę, kelią tikrinkite kartimi.
• Jei tektų eiti keliese per užtvindytą vietovę, patartina susirišti virve.
• Jei įkristumėte į vandenį, nusimeskite sunkius drabužius ir apavą, bandykite įsikibti į netoliese plaukiojančius ar virš vandens kyšančius daiktus, kuo tvirčiau laikykitės ir laukite pagalbos.
• Padėkite laukiniams žvėreliams (stirnoms, lapėms, kiškiams), patekusiems per potvynį į bėdą. Iš pavienių sausumos salelių perkelkite juos į laukus.

Pasibaigus potvyniui

• Griežtai draudžiama liesti nutrūkusius laidus, patiems atlikti elektros tinklų ir elektros įrenginių remonto darbus, įjungti agregatus, stakles ir kitus įrengimus.

Daugiau patarimų kaip pasiruošti potvyniui ar kitoms galimoms ekstremalioms situacijoms galima rasti internetiniame puslapyje https://www.lt72.lt/.
 

Siūlomi terminai sodininkų kelių perdavimui

2021 m. vasario 19 d. ELTA tinklaraštyje pasirodė Seimo narės Astos Kubilienės pranešimas žiniasklaidai: „Nustatyti terminai baigti sodų bendrijose gyvenančių miestiečių diskriminavimą“. Pranešimo tekstas, o taip pat siūlomo LR sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 6, 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto tekstas, aiškinamasis raštas ir lyginamasis variantas bei LR sodininkų bendrijų įstatymo šiuo metu galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 pateikiami žemiau.

Šią savaitę Seimo narė Asta Kubilienė registravo Sodininkų bendrijų įstatymo pataisas, kuriomis siekia pašalinti prielaidas savivaldybėms vilkinti kelių perdavimo procesą, nepagrįstai atidedant protokolų pasirašymą ir vengiant sodininkų bendrijų kelių perėmimo. Šiomis įstatymo pataisomis nustatomi kelių perdavimo proceso galutiniai terminai, laikantis kelių perdavimo prioritetų eilės ir ketinimų protokole nustatytų sąlygų.

Praeitoje Seimo kadencijoje Seimas pritarė A. Kubilienės rengtoms pataisoms dėl laipsniško sodininkų bendrijų kelių perdavimo savivaldybėms. Deja, praktikoje susiduriama su savivaldybių administracijų bandymu apeiti šiuo metu galiojantį reglamentavimą ir išvengti sodininkų bendrijų kelių perėmimo, nepaisant to, kad bendrojo naudojimo žemė sodininkų bendrijos teritorijoje yra valstybės nuosavybė, o Vyriausybė tam yra skyrusi atitinkamą finansavimą. Todėl būtent savivaldybėms, o ne sodų bendrijoms tenka pareiga užtikrinti kelių ir gatvių įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, perimti jas ir jomis rūpintis.

Įstatymo projekte taip pat numatyta, kad pranešimai apie bendrijos susirinkimus gali būti skelbiami ne tik sodininkų bendrijos skelbimų lentose, bendrijos interneto puslapyje, bet ir savivaldybės, kurios teritorijoje yra sodininkų bendrija, interneto svetainėje.

Nepamirškime, kad sodų bendrijose Lietuvoje gyvena apie 0,5 milijono piliečių. Nei daug nei mažai – kas penktas iš mūsų visų!

Seimo narė Asta Kubilienė
Mob. 8 698 42 255

Daugiau informacijos:
Seimo narės Astos Kubilienės patarėja
Audronė Ivanauskienė
Mob. 8 650 80 275, el.p. audrone.ivanauskiene@lrs.lt