Dėl skelbimų apie organizuojamus sodininkų bendrijų ataskaitinius susirinkimus

Artėjant pavasariui sodininkų bendrijos pradeda organizuoti ataskaitinius (rinkiminius) susirinkimus. Siekdami palengvinti šį organizavimą mūsų tinklalapyje www.sbasociacija.lt sudarome sąlygas dėti skelbimus apie šiuos susirinkimus (vienas iš registrų centro reikalavimų). Dėl skelbimo įdėjimo prašome rašyti elektroniniu paštu admin@sbasociacija.lt, pasikonsultuoti galima telefonais +370 615 33055 arba +370 601 17234.

Kviečiame sodininkus aptarti susidariusias problemas

Gerbiami sodininkai, šiuo metu sprendžiami mums aktualūs klausimai ir ypatingai reikalingas kiekvieno iš mūsų įnašas. Mums reikia kaip niekad būti vieningiems siekiant bendrų tikslų. Lietuvos sodininkų bendrijų asociacija šių metų vasario 15, trečiadienį, organizuoja susitikimą, kuriame dalyvaus – LSBA atstovai, Panevėžio rajono savivaldybės, Lietuvos Respublikos Seimo, Panevėžio rajono sodininkų bendrijų atstovai. Numatoma programa:

15:00–15:10 Įžanga. Dalyvių pristatymas.
15:10–15:25 Panevėžio miesto savivaldybės ir LR Seimo atstovų pasisakymai sodininkams aktualiais klausimais.
15:25–15:40 Pagrindinių sodininkų problemų pristatymas, kelių perdavimo savivaldybėms aktualijos.
15:50 – 16:10 Diskusijos ir seminaro apibendrinimas.

Kviečiame Jus dalyvauti, kadangi tik Jūs geriausiai žinote savo problemas, o mes ieškosime būdų kaip jas išspręsti. Taip pat kviečiame prisidėti prie mūsų veiklos, kad visi sprendimai vyktų kiek galima greičiau.

Susirinkimo pradžia 2023-02-15, trečiadienį, 15:00 val. Panevėžio rajono savivaldybės salėje.
Adresas: Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys .

Renginio organizatoriai: Lietuvos sodininkų bendrijų asociacija, Panevėžio rajono savivaldybė.

Kontaktams:
Arvydas Puzinas – tel. +370 699 99127

Paskutinės naujienos dėl kelių perdavimo savivaldybėms

Lietuvos sodininkų bendrijų asociacija ir Vilniaus susivienijimas „Sodai“ dalyvaudami darbo grupėje* Sodininkų bendrijų įstatymo pakeitimo projektui parengti per pastaruosius metus pasiekė svarbių rezultatų, kad sodų bendrijų keliai taptų ne vien sodininkų rūpesčiu, bet prie to prisidėtų ir vietinės savivaldybės. Labai ženkliai šioje darbo grupėje padirbėjo Kauno rajono savivaldybės atstovas Tautvydas Tamošiūnas, Seimo narė Laima Nagienė ir kai kurie vyriausybės atstovai, kad būtų atsigręžta į sodininkų problemas.

Galima konstatuoti, kad įsigalėjus įstatymo pakeitimams, reikės padirbėti ir visoms bendrijoms – parengti namų darbus, tai yra apsispręsti, kurie keliai jiems yra svarbiausi ir gali būti perduoti savivaldybėms, kaip atitinkantys reikalavimus, numatytus įstatymo pakeitime. Mūsų svetainėje rasite šio įstatymo pakeitimo įstatymo variantą, kurį LR Vyriausybė artimiausiu metu pateiks svarstyti LR Seimui.
___
* Dėl Įstatymo projekto 1 straipsniu keičiamos Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies, siekiant įteisinti sodų bendrijų kelių perdavimą, buvo sukurta darbo grupė, kurioje dalyvavo:
– LR Susisiekimo ministerijos Kelių ir oro transporto politikos grupės vadovo pareigas laikinai einantis Tomas Pilukas ir LR Susisiekimo ministerijos Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento vadovas Vladislavas Kondratovičius;
– LR Žemės ūkio ministerijos Nekilnojamojo turto kadastro ir geodezijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Jurgita Milieškaitė ir vyr. specialistė Alina Šileikienė;
– Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorius Laimonas Čiakas ir direktoriaus pavaduotojas Algis Bagdonas;
– Registrų centro registrų tvarkymo direktorius Kazys Maksvytis;
– Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė;
– Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidento patarėja Jolita Gumaniukienė;
– Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos valdybos narys Valdimaras Guzaitis;
– Vilniaus susivienijimo „Sodai“ pirmininkas Romasis Vaitekūnas;
– Kauno r. savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriaus vyr. specialistas Tautvydas Tamošiūnas.

LSBA valdyba
 

LR Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 6 ir 20 str. pakeitimo įstatymas (projektas)

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

  1. Pakeisti 6 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

,,1. Mėgėjų sodo teritoriją sudaro sodininkų ir kitų asmenų, įsigijusių mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą, naudojama nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomų sklypų ir bendrojo naudojimo žemė, kuri teisės aktais buvo skirta mėgėjų sodininkystei plėtoti (kolektyviniams sodams steigti) arba priskirta pagal vėliau patikslintą žemės valdos projektą ar teritorijų planavimo dokumentą. Mėgėjų sodo teritorijoje esanti bendrojo naudojimo žemė žemės nuomos mokesčiu ir žemės mokesčiu neapmokestinama. Bendrojo naudojimo žemę bendrijos gali nuomoti ar išsipirkti iš valstybės. Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esanti vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra bendrijų iniciatyva įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka iš bendrijų išperkama arba perduodama savivaldybėms ir (ar) savivaldybių kontroliuojamoms įmonėms. Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esantys žemės sklypai su juose esančiais keliais (gatvėmis) ir (ar) kelių juostomis bendrijų iniciatyva (bendrijos susirinkimo sprendimu) Vyriausybės patvirtintose Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis perduodami savivaldybėms. Bendrijų pirmininkai su savivaldybėmis pasirašo ketinimo protokolus dėl savivaldybėms perduotinų kelių (gatvių) užimamų žemės sklypų suformavimui, perdavimui ir perėmimui reikalingų parengiamųjų darbų atlikimo sąlygų. Kelių (gatvių) kadastriniai matavimai ir įregistravimas Nekilnojamojo turto registre finansuojamas Vyriausybės nustatyta tvarka. Kelius (gatves) savivaldybės perima pagal ketinimo protokole nustatytas sąlygas, laiką ir laikydamosi šios prioritetų eilės:

1) keliai (gatvės), kuriais (kuriomis) naudojasi ir ne mėgėjų sodo teritorijoje esančių žemės sklypų savininkai ir naudotojai (kai keliai (gatvės) atlieka tranzitinę funkciją);

2) keliai (gatvės), kuriais (kuriomis) naudojasi daugiau negu vienos bendrijos teritorijoje esančių žemės sklypų savininkai;

3) keliai (gatvės), skirti aptarnauti bendrijas, kuriose ne mažiau kaip 20 procentų žemės sklypų savininkų yra gyvenamąją vietą šioje bendrijos teritorijoje deklaravę asmenys;

4) keliai (gatvės), nepaminėti (nepaminėtos) šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose.

2. Papildyti 6 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Kai bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių kelių (gatvių) kadastriniai matavimai nėra atlikti ir nėra tokiam inžineriniam statiniui suformuoto žemės sklypo, bendrijų iniciatyva (bendrijos susirinkimo sprendimu) kelio (gatvės) nuosavybės teisė gali būti registruojama savivaldybei, tokiu atveju įregistravimą ir kelio (gatvės) kadastrinius matavimus savivaldybės biudžeto lėšomis atlieka savivaldybės administracija pagal savivaldybės tarybos nustatytus prioritetus.

Kai bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių kelių (gatvių) kadastriniai matavimai yra atlikti ir keliai (gatvės) įregistruoti Nekilnojamo turto registre, bendrijų iniciatyva (bendrijos susirinkimo sprendimu) ir savivaldybei sutikus keliai (gatvės) perleidžiami sudarant sandorį.

  1. Papildyti 6 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Kai bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių kelių (gatvių) kadastriniai matavimai nėra atlikti ir nėra tokiam inžineriniam statiniui suformuoto žemės sklypo, bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių kelių (gatvių) kadastriniams matavimams ir įregistravimui skyrus tikslinį finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų arba savivaldybės biudžeto lėšų, bendrijų iniciatyva (bendrijos susirinkimo sprendimu) savivaldybės privalo atlikti bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių kelių (gatvių) kadastrinius matavimus ir įregistruoti savivaldybės nuosavybės teises, jei keliai (gatvės) atitinka šiuos reikalavimus:

1) kelio (gatvės) plotis yra ne mažesnis kaip 4,5 m ir gali sutapti su važiuojamosios dalies pločiu;

2) kelias nesibaigia akligatviu, o jeigu baigiasi akligatviu, jame yra apsisukimo aikštelė, kurios įrengimo formas ir matmenis nustato statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;

3) kelias atitinka bent vieną iš šių papildomų reikalavimų:

a) kerta bendrijos teritoriją;

b) jame yra sankryža su vietinės ar valstybinės reikšmės keliu arba savivaldybės nuosavybės teise bendrijos teritorijoje valdomu keliu;

c) yra pagrindinis kitų bendrijos kelių atžvilgiu.

4. Buvusias 6 straipsnio 2–9 dalis laikyti atitinkamai 4–11 dalimis.

2 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) neatlygintinai perduoti bendrijos turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos sutartį bendrijos nariui ar kitam asmeniui, išskyrus kelius (gatves) ir bendrojo naudojimo žemės sklypus, kuriuose yra keliai (gatvės) ir (ar) kelių juostos ir kurie numatyti perduoti nuosavybės teise savivaldybėms;“.

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2023 m. gruodžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

  1. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos ir nebaigtos procedūros dėl savivaldybėms perduotinų kelių vykdomos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias nuostatas.