Energetikos inspekcijos atsakymas

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO
Į S A K Y M A S

DĖL VARTOTOJŲ (JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ) LĖŠOMIS IKI LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO ĮRENGTŲ BENDRAI NAUDOJAMŲ ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTŲ, SKIRTŲ ELEKTROS ENERGIJAI PERDUOTI IR (AR) SKIRSTYTI, TECHNINĖS BŪKLĖS NUSTATYMO TVARKOS PATVIRTINIMO

2009 m. gruodžio 30 d. Nr. 1V-139
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224) 18 str. 4 d. 2 p., Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų (Žin., 2009, Nr. 45-1765) 6.4, 12.5 p. ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1-243 „Dėl vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, išpirkimo ar eksploatavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu:
1. T v i r t i n u Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, techninės būklės nustatymo tvarką (pridedama).
2. Šio įsakymo vykdymo kontrolę p a v e d u Valstybinės energetikos inspekcijos Priežiūros skyriaus vedėjui.

L. E. VIRŠININKO PAREIGAS VYTAUTAS MIŠKINIS
____________________

PATVIRTINTA
VEI viršininko
2009-12-30 įsakymu Nr. 1V-139

VARTOTOJŲ (JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ) LĖŠOMIS IKI LIETUVOS RESPUBLIKOS
ENERGETIKOS ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO ĮRENGTŲ BENDRAI NAUDOJAMŲ ELEKTROS
ENERGETIKOS OBJEKTŲ, SKIRTŲ ELEKTROS ENERGIJAI PERDUOTI IR (AR) SKIRSTYTI,
TECHNINĖS BŪKLĖS NUSTATYMO TVARKA

1. Ši tvarka nustato vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų (toliau energetikos objektai), skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, techninės būklės įvertinimo dėl tinkamumo tolesnei eksploatacijai reikalavimus.
2. Šioje Tvarkoje vartojami pagrindiniai terminai apibrėžti Energetikos įstatymo 2 str., Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; aktuali 2009-12-05) 2 str. ir Elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2009, Nr. 154-6962) 2 str.
3. Elektros energetikos objekto savininkas (toliau – Savininkas) VEI teritoriniam skyriui pateikia:
3.1. prašymą dėl savo elektros tinklo techninės būklės tolesnei eksploatacijai tinkamumo nustatymo;
3.2. elektros tinklo projektą pagal esamą būklę (su įvertintais pakeitimais);
3.3. atramų įžeminimo kontūro varžų matavimo ir grandinės „fazė–nulis“ trumpojo jungimo srovės matavimo protokolus (pagal Elektros įrenginių bandymo normų apimčių reikalavimus; Žin., 2001, Nr. 54-1930);
3.4. transformatorinių techninę dokumentaciją: statinių ir įrenginių techninius pasus, faktines elektros grandinių schemas (pagal Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių reikalavimus; Žin., 2002, Nr. 6-252; 2004, Nr. 8-207).
4. VEI teritorinio skyriaus vedėjas, gavęs 3 p. nurodytus dokumentus, skiria Inspekcijos pareigūną (toliau – Pareigūnas) nustatyti bendrai naudojamo elektros energetikos objekto techninę būklę dėl tinkamumo tolesnei eksploatacijai išvados (toliau – Išvada) parengimo.
5. Pareigūnas per 30 darbo dienų privalo:
5.1. suderinti objekto patikrinimo datą ir laiką su Savininku arba jo įgaliotu atstovu;
5.2. atlikti objekto patikrinimą ir įvertinimą, dalyvaujant Savininkui arba jo įgaliotam atstovui;
5.3. parengti Išvadą;
5.4. pateikti Išvadą tvirtinti VEI teritorinio skyriaus vedėjui.
6. Patvirtintą Išvadą (2 priedas) VEI teritorinio skyriaus vedėjas išduoda Savininkui arba jo įgaliotam atstovui. Išvada skirta pateikti elektros energetikos įmonei dėl elektros energetikos objekto išpirkimo.
7. VEI pareigūnui elektros energetikos objekte nustačius trūkumus, dėl kurių tolesnė eksploatacija negalima, savininkui išduodama neigiama išvada su elektros energetikos objekto patikrinimo dėl tinkamumo tolesnei eksploatacijai aktu (1 priedas).
8. Savininkas, savo lėšomis pašalinęs Tvarkos 1 priede nurodytus trūkumus, gali pakartotinai pateikti prašymą VEI dėl savo elektros tinklo techninės būklės tolesnei eksploatacijai tinkamumo nustatymo.
____________________

Kelionė į Švediją

Kelionė į Švediją

2009 rugsėjo 25 dieną 20.00 valandą iš Klaipėdos uosto keltu „Lisko Patria“ penkių asmenų grupė išplaukė į Švediją užmegzti ryšių su Švedijos sodininkais. Rugsėjo 26 dienos rytą keltas prisišvartavo pietinėje Švedijos dalyje esančiame Kelshaimo uoste.

Pirmąją dieną buvo numatytas susitikimas su Simrishamo miestelio sodininkais.


Simrishame yra dvi sodų dalys, šiaurinė ir pietinė. Sodai įkurti maždaug prieš 100 metų, ekonominės krizės metu ir buvo skirti žmonių pragyvenimui. Juose augindavo ne tik daržoves ir vaisius, bet ir triušius, kiaules, vištas. Mes aplankėme šiaurinę sodų dalį. Jos plotas užima apie 1 ha. Sklypelių plotai yra ~1,2-1,3 arai.

Nameliai leidžiami statyti ne daugiau 15 m2 ploto ir 2,5 m aukščio. Elektrą turi apie 40 % sodininkų. Nakvynė nameliuose nepraktikuojama. Tualetas yra bendras, modernus, tame pačiame pastate yra įrengta virtuvė ir darbo kambarys, kuriais gali naudotis visi sodininkai, yra buitinė technika. Įvažiuoti į sodų teritoriją leidžiama tik atsivežant didesnius daiktus.

Geriamas vanduo yra tik tam tikrose vietose, laistymui naudojamas vanduo iš upės. Didesnę bendruomenės dalį sudaro vyresnio amžiaus žmonės. Nario mokestis 5 kronos (apie 1,8 Lt) už m2 maždaug 400 kronų (120 Lt) per metus. Sodą galima parduoti arba perrašyti tik tos pačios komunos gyventojui. Municipalitetas bandė sodų teritoriją perimti ir statyti gyvenamųjų namų kvartalą, bet bendruomenė pasipriešino ir sodus išsaugojo. Sodo sklypo kaina yra nuo 30 000 Lt iki 50 000 Lt.

Žaliosios jėgos sodas

Tą pačią dieną aplankėme projekto pavadinto „Žaliosios jėgos sodas“ iniciatorius.

Šeima nupirko seną sodybą ir joje įrengė augalų sodą. Pasodinta maždaug 200 rūšių rožių ir daug kitokių augalų bei dekoratyvinių medžių. Sodo paskirtis yra mažinti patiriamą  stresą ir depresiją. Asmuo būdamas sode gali mėgautis gamtos apsuptimi ir atsipalaiduoti nuo vidinės įtampos. Sode dominuoja daugiamečiai augalai. Organizuojamas gydymas žmonėms su negalia. Gydymas trunka apie 3 savaites, po 3-4 dienas per savaitę, 3-4 valandas per dieną.


Tos pačios dienos vakare miestelyje vyko „vokiečių vakarėlis“. Aikštėje netoli jūros buvo pastatytos pavėsinės, atvyko vietinis liaudies ansamblis, orkestrėlis. Į vakarėlį susirinko nemaža bendruomenės dalis, dauguma pagyvenusių žmonių, vyko šokiai, buvo galima paragauti vietinio alaus.

Ateities sodas

Sekančią dieną aplankėme kuriamą sodo centrą, kuriame bendruomenės nariai pristatė projektą „Ateities sodai“. Projekto metu buvo apklausti penkių amžiaus grupių nariai apie savo sodo viziją. Buvo apklausti vaikai nuo 5 iki 12 metų, jaunimas nuo 15 iki 20 metų, šeimos nuo 25 iki 40 metų, pagyvenę žmonės nuo 50 metų ir imigrantai. Visos šios grupės pateikė savo vizijas ir pagal jas buvo sukomponuoti penkių rūšių sodai. Vaikų sode svarbiausia – žaidimų aikštelė, o būtinas atributas – kalnas.

Jaunimo sode dominuoja erdvė ir modernizmas. Šeimų sode yra dekoratyvinių augalų, meno elementų, keletas daržovių rūšių.

Pagyvenusių žmonių sodas yra gausiai apželdintas, daug daržovių, praėjimui palikti tik takeliai.

Imigrantai pageidauja turėti baseiną nors ir dekoratyvinį, būtinas židinys ar laužavietė, aplink kurią malonu susiburti, pasėdėti.

Švedijos sodų centras vykdo projektą lietaus vandens surinkimas ir panaudojimas sodininkystėje ir augalininkystėje. Nuotraukoje galima pamatyti lietaus vandens surinkimo maketą.

Senasis parkas

Prieš maždaug 120 metų vienas mėgėjas besidomintis įvairiais augalais pradėjo sodinti vietinius ir atvežtinius medelius, tokius kaip kiniška eglė, rododendrai, magnolijos, įvairiausių rūšių tujos. Sodas buvo kuriamas anglišku stiliumi, pastatytas angliško tipo namelis, kurį galima pamatyti nuotraukoje, įrengtas tvenkinys, tiltelis.

Iš kartos į kartą sodas buvo perduodamas ir puoselėjamas.

Sodas atnaujinamas, sodinami nauji augalai.

Netoli šio sodo yra bene seniausias miškas Švedijoje. Šiuo metu jis išvalytas ir paruoštas turistų lankymui.

Nuotraukose matome vienus iš seniausių medžių. Ąžuolui – net 500 metų.

Obuolių sulčių gamykla

Vietinis teisininkas su žmona įkūrė obuolių auginimo ir sulčių gamybos įmonę. Verslo pagrindas pardavimui skirti obuoliai, tačiau auginant obuolius būna daug nekondicinių ar sužalotų obuolių – iš jų yra spaudžiamos sultys. Sultys yra šildomos iki 90 laipsnių, šioje temperatūroje išlaikomos 20 minučių, todėl nepraranda maistingųjų savybių, tačiau galiojimo terminas nėra ilgas, tik iki vienerių metų.

Obuolių mugė

Kitą dieną nuvykome į nedidelį Osterleno žemėse įsikūrusį miestelį Kiviką. Jame organizuojama kasmetinė obuolių mugė. Mugės pagrindinis akcentas – mozaika iš 8 rūšių obuolių. Paveikslo plotas yra 108 m2, panaudota 3 tonos obuolių, apie 35 000 vnt.

Mugėje vietiniai ūkininkai pristato savo produkciją, rankdarbius, kulinarinius gaminius, paveikslus ir k.t.

Mugė yra labai panaši į Lietuvoje organizuojamas sodininkų muges, tik nebuvo prekiaujama vaismedžiais ir vaiskrūmiais.

Rugsėjo 28 dieną, paskutinę kelionės dieną, aplankėme buvusį Švedijos botanikos instituto direktorių, kuris šiuo metu užsiima augalininkyste ir naujų veislių išvedimu. Seną fermos ūkį pavertė moderniu šiuolaikiniu namu.

Mišką pavertė gražiu parkeliu. Prisodino įvairių veislių obelų ir kriaušių, tarp jų ir keletas lietuviškų, tokių kaip „Aldas“ ir kt. Antroje dienos pusėje išvykome namo.

Klaipėda iš kelto.

Seminaras Domeikavoje 2009-10-23

Sodininkų bendrijoms aktualiausi klausimai, jų sprendimo būdai

Renginio organizatorius – Lietuvos sodininkų bendrijų asociacija.
Domeikava, Kauno r.
2009 m. spalio 23 d.

Programa

13.00 – 13.15
Įžanga ir trumpa apžvalga apie sodininkų bendrijų asociacijos veiklą ir uždavinius.
Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas Eidigintas Germanavičius

13.15 – 13.30
„Kaip apsaugoti save ir savo turtą. Saugios kaimynystės principai“
Kauno apskrities VPK Kauno r PK viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio viršininkas komisaras inspektorius Vytautas Krikščiūnas

13.30 – 13.50
Savivaldybės požiūris į sodininkų problemas.
Kauno r savivaldybės administracijos direktorius V. Bancevičičius.

13.50 – 14.00
“Sodininkų bendrijų teritorijų planavimas”
“Statybos teisės aktai ir dažniausiai pasitaikantys pažeidimai”
“Vandens tiekimo ir nuotėkų šalinimo problemos sodininkų bendrijose”
„Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų plėtojimo užtikrinimas sodininkų bendrijose“
Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojas Alfredas Vaišnoras, ir aplinkosaugos inspektorius Giedrius Valiukevičius.

14.00 – 15.00
Žemėtvarkos klausimai.
VĮ Registras Kauno filialo skyr. vedėjas N. Janušauskas.

15.00 – 15.30
Domeikavos, Lapių ir Užliedžių seniūnai.

15.30 – 16.00
Diskusija. Seminaro apibendrinimas ir išvados.

Mokymai Kauno rajone

Mokymai apie buhalterinę apskaitą Kauno rajone

2009 m spalio 3 d 10 val. „Šatijų dvaro“ svečių namų konferencijų salėje vyko mokymai “Buhalterinė apskaita sodininkų bendrijose. Sodininkų įstatymo apžvalga.“

Mokymus, kaip numatytą paprojekčio veiklą organizavo Lietuvos sodininkų bendrijų asociacija.
Renginyje dalyvavo Kauno rajono Lapių, Domeikavos ir Užledžių seniūnijų sodininkų bendrijų pirmininkai, buhalteriai bei aktyvūs sodininkai.

Apie buhalterinę apskaitą, dokumentų paruošimą bei tvarkymą pasakojo lektorė dėstytoja Daina Vaivadienė.

13 val. vyko kavos pertraukėlė

Antroje renginio dalyje Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas E.Germanavičius apžvelgė sodininkų įstatymą ir vykdomas įstatymo pataisas.

 

Mokymų metu sodininkai kėlė aktualius klausimus, gyvai domėjosi, aktyviai dalyvavo diskusijoje.

Seminaras 2009-09-18

Sodininkų bendrijų aktualiausi klausimai, jų sprendimo būdai

LRS Aplinkos apsaugos komitetas
Lietuvos sodininkų bendrijų asociacija

Klaipėda,
2009 m. rugsėjo 18 d

Įžanga.
Jonas Šimėnas, Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas,
Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas Eidigintas Germanavičius.

Trumpa apžvalga apie Lietuvos sodininkų asociacijos veiklą ir uždavinius.
(Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas Eidigintas Germanavičius.

“Sodininkų bendrijų teritorijų planavimas.”
“Statybos teisės aktai ir dažniausiai pasitaikantys pažeidimai.”
“Vandens tiekimo ir nuotėkų šalinimo problemos sodininkų bendrijose.”
„Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų plėtojimo užtikrinimas sodininkų bendrijose.“
“Sodininkų bendrijų galimybės pasinaudoti Europos Sąjungos finansavimu.“
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojas Alfredas Šepštas,
Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus vedėja Jurgita Lengvytė.

„Valymo įrengimų statyba ir problemos sodininkų bendrijose.“
UAB “Traidenis”technikos direktorius V. Vinikaitis.

„Mėgėjiškų sodų teritorijų žemės sklypų kadastro duomenų nustatymas ir žymėjimas Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje“
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vedėjas Tomas Ladukas.

„Sodininkų bendrijų elektros tinklų perdavimo akcinei bendrovei „VST“ problemos ir jų sprendimo būdai“
AB “Vakarų skirstomieji tinklai” Teisės departamento vadovas Linaras Dargis.

Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Palangos ir Kretingos savivaldybių, sodininkų bendrijų pirmininkų pasisakymai.

Diskusija.

Apibendrinimas ir išvados.