Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komiteto posėdžio 2008-09-24 protokolas


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

MĖGĖJŲ SODININKYSTĖS KOORDINAVIMO KOMITETO, SUDARYTO ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2008 M. BIRŽELIO 19 D. ĮSAKYMU NR. 3D-350, POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2008-09-24 Nr. 8D-68- (5.50)
Vilnius

Posėdis įvyko 2008 m. rugsėjo 17 d., 9 val., Žemės ūkio ministerijoje.
Posėdžio pirmininkė – Žemės ūkio ministrė Kazimira Danutė Prunskienė, komiteto pirmininkė.
Posėdžio sekretorius – Bendrosios rinkos organizavimo departamento Augalininkystės skyriaus vyriausiasis specialistas Vaclovas Dziena.

Dalyvavo komiteto nariai: Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento direktorius Andrius Burlėga, Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento Kraštovaizdžio skyriaus vedėjas Gintautas Gruodis, Ūkio ministerijos Energetikos departamento Energetikos vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas Antanas Kartunavičius, Žemės ūkio ministerijos Bendrosios rinkos organizavimo departamento direktorius Rimantas Krasuckis, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinis direktorius Kazys Maksvytis, Lietuvos sodininkų draugijos pirmininkas Vladislovas Butkevičius, Vilniaus susivienijimo „Sodai“ juristė Laimutė Šapokienė, Lietuvos sodininkų draugijos Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkas Romualdas Šeštakauskas. Taip pat posėdyje dalyvavo žemės ūkio ministro 2008-07-22 įsakymu Nr. 3D-403 „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 3D-350 „Dėl Mėgėjų sodininkystės koordinavimo sudarymo“ pakeitimo“ į nurodytuoju įsakymu sudarytą komitetą įrašyti Sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas Eidigintas Germanavičius ir Lietuvos savivaldybių asociacijos konsultantas Gediminas Vaičionis (dalyvių sąrašas pridedamas, priedas).

Kviestieji asmenys: Žemės ūkio ministerijos sekretorius Vytautas Grušauskas, Ūkio ministerijos Energetikos departamento direktorius Algimantas Zaremba, Valstybinės kainų ir energetikos komisijos Elektros skyriaus vyriausiasis specialistas Juozas Čeponis, Valstybinės energetikos inspekcijos Priežiūros skyriaus vyriausiasis inžinierius-inspektorius Kęstutis Sadauskas, Akcinės bendrovės „VST“ Teisės departamento vadovas Linaras Dargis ir vyresnysis ekonomistas Mindaugas Kekys, AB „Rytų skirstomieji tinklai“ Finansų direktorius Arvydas Zakalskis, Žemės ūkio ministerijos Bendrosios rinkos organizavimo departamento direktoriaus pavaduotojas Jonas Lisauskas, Žemės ūkio ministerijos Bendrosios rinkos organizavimo departamento Augalininkystės skyriaus vedėjas Adolfas Damanskis, Žemės ūkio ministerijos Infrastruktūros, melioracijos ir kooperacijos departamento direktoriaus pavaduotojas Juozas Žukas, Žemės ūkio ministerijos Infrastruktūros, melioracijos ir kooperacijos departamento Infrastruktūros skyriaus vedėjas Jonas Petrašiūnas.

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 2 ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto.
2. Dėl galiojančių elektros perdavimo tinklų turto įvertinimo metodikos pakeitimo galimybių ir galimų sprendimo būdų.
3. Dėl informacijos pateikimo apie esamą situaciją sodininkų bendrijose bei jose esančių elektros tinklų būklės formų projektų.
4. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. Galiojančių elektros perdavimo tinklų turto įvertinimo metodikos pakeitimo galimybės ir galimi sprendimo būdai.
Komiteto pirmininkė, Kazimiera Danutė Prunskienė tardama įžanginį žodį atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į tai, kad Žemės ūkio ministerija rūpinasi sodininkų mėgėjų spręstinais reikalais todėl, kad pirmapradė mėgėjiškos sodininkystės idėja buvo ta, kad miestuose gyvenantys žmonės apsirūpintų maisto produktais, tinkamai praleistų po darbo likusį laiką. Taip pat posėdžio dalyviams pristatė darbotvarkę. Kadangi darbotvarkės antrojo klausimo svarstymui yra pakviesta nemažai įvairių institucijų atstovų, pasiūlė pirmuoju klausimu svarstyti darbotvarkėje numatytą antrą klausimą. Tam buvo pritarta.

A. Zaremba informavo, kad skirstomieji tinklai turi išpirkti bendrai naudojamus objektus, šiuo atveju esančias elektros perdavimo linijas sodininkų bendrijose. Vykdant procesą, iškilo objektyvių priežasčių elektros perdavimo tinklų turto įvertinimo metodikai keisti. Buvo sudaryta ūkio ministro įsakymu darbo grupė, kuri parengė skirstomųjų tinklų buvusias turto įvertinimo metodikų patobulintus projektus, kuriuos įvertino Kauno technologijos universiteto Elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto specialistai. Šie projektai buvo pateikti Valstybinei kainų ir energetikos komisijai derinti. Komisija, apsvarsčiusi projektus, paprašė skirstomųjų tinklų juos patobulinti.

Ministrė atkreipė dėmesį į tai, kad svarbu, jog šios metodikos atitiktų tiek sodininkų mėgėjų, tiek būsimų šeimininkų, kurie eksploatuos elektros perdavimo tinklus interesus.

A. Zakalskis akcentavo, kad dabartinė elektros perdavimo tinklų turto įvertinimo metodika galioja nuo 2005 metų. Išpirkome elektros tinklus apie 130-je sodininkų bendrijų. Kai kuriose sodo bendrijose elektros perdavimo tinklų būklė yra ypač prastoje būklėje, tuomet pagal metodiką tinklų įvertinimas būna labai žema kaina. Sodo bendrijos elektros perdavimo tinklai tuomet tampa renovuojami.

A. Zaremba pabrėžė, kad elektros įrenginiai yra specifinė prekė ta prasme, jog skirstomieji tinklai, nupirkę elektros perdavimo linijas, privalo tiekti elektrą patikimai ir saugiai. Jeigu elektros perdavimo linijos yra prastos būklės, tuomet tinklai turi elektros perdavimo linijas renovuoti – reikia investavimo.

L. Dargis atkreipė susirinkusiųjų dėmesį, jog investicijos reikalingos, kad elektros linijos būtų tinkamai sutvarkytos ir jas galima būtų eksploatuoti ir užtikrinti patikimą elektros tiekimą. Mes nenorime, kad sodininkų mėgėjų bendrijų bėdos būtų perkeltos visiems elektros vartotojams.

E. Germanavičius informavo, kad energetikai nuo elektros perdavimo linijų likutinės vertės minusuoja linijų nusidėvėjimą bei atstatymą ir taip gaunasi minusinė vertė. Sodininkai šiame procese nedalyvauja.

Ministrė akcentavo, – svarbu teisybė. Negali skirstomieji tinklai sodininkų bendrijų sąskaita renovuoti elektros perdavimo tinklus ir po to jų sąskaita gauti ilgalaikę naudą. Taip neturėtų būti, kad elektros tiekėjai prie elektros perdavimo linijų kolektyviniuose soduose niekuo neprisidėtų.

L. Dargis informavo, kad dabar dauguma sodų bendrijų tampa gyvenvietėmis. Čia riziką ir atstatymą elektros perdavimo linijų turi prisiimti tik vartotojai.

Ministrė išreiškė nuomonę, kad vis tiktai tiekėjai paslaugų turėtų prisiimti investavę dalį į linijų atstatymą. Žinoma, visi sodininkai turi prisidėti minimaliai.

R. Šeštakauskas pabrėžė, kad Valstybinė energetikos inspekcija beveik nefiksuoja, kad eksploatuoti elektros perdavimo linijų negalima. Taip neturėtų būti, jog elektros tiekėjai reikalauja atstatyti elektros perdavimo linijas kaip dabar yra nustatyta. Mes kelių rajonų sodininkų bendrijų susivienijimai pasirašėme pareiškimą dėl čia išsakytų įvairių pažeidimų ir jį įteikėme Seimo Pirmininkui bei Premjerui, todėl prašome šį kreipimąsi pridėti prie posėdžio protokolo.

V. Butkevičius atkreipė dėmesį į tai, kad dėl elektros perdavimo tinklų išpirkimo sąlygos nuo 2004 metų tik blogėja. Pageidaujamų elektros galingumų sodininkų bendrijos negauna.

J. Čeponis išreiškė nusistebėjimą, kad jeigu tinklų renovavimas atsigultų ant vartotojų pečių, kodėl, nebūdamas sodininkų bendrijos nariu, aš turiu už tai mokėti.

K. Sadauskas pabrėžė, kad elektros perdavimo linijos soduose yra eksploatuojamos, reiškia, jos yra tvarkingos. Kodėl minėtų linijų vertė turėtų būti neigiama.

Ministrė akcentavo, jog elektros perdavimo linijos yra funkcionalios. Vis tiktai lieka atviras klausimas, kas dengs po jų pardavimo eksploatacinius kaštus. Ryšium su tuo, kad kaip minėjo R. Šeštakauskas, atitinkami pareiškimai yra pateikti Seimo Pirmininkui ir Premjerui, šio klausimo svarstymą vis tiktai reikia perkelti į Vyriausybės strateginio planavimo komitetą.

1. NUTARTA. Žemės ūkio ministerijai inicijuoti Lietuvos sodininkų bendrijų įstatymu numatyto sodininkų bendrijose esančio elektros ūkio išpirkimo eigos svarstymą Vyriausybės strateginio planavimo komitete.

2. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 2 ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto svarstymas.
Ministrė kreipėsi į sodininkų bendrijas atstovaujančių atstovus dėl pasiūlymų Aplinkos ministerijos parengtam Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 2 ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui.

E. Germanavičius pasiūlė minėto įstatymo 2 straipsnio 1 dalį papildyti ir po žodžio „poilsio“ įrašyti žodžius „ir gyvenimo“.

A. Butkevičius ir L. Šapokienė pritarė Aplinkos ministerijos parengtam Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 2 ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui, o E. Germanavičiaus pasiūlymą apibūdino kaip perteklinį.

G. Gruodis informavo, jog minėtam įstatymo projektui yra pritarusi Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jis yra pateiktas svarstymui Lietuvos Respublikos Seimui.

Ministrė akcentavo, kad E. Germanavičiaus pasiūlytas įstatymo projekto papildymas gali būti siūlomas, kai Seimo atitinkamuose komitetuose vyks minėto įstatymo svarstymas.

2. NUTARTA. Žemės ūkio ministerijai siūlyti Seimo atitinkamuose komitetuose svarstant Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 2 ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, 2 straipsnio 1 dalį papildyti ir po žodžio „poilsio“ įrašyti žodžius „ir gyvenimo“.

3. SVARSTYTA. Informacijos pateikimo apie esamą situaciją sodininkų bendrijose bei jose esančių elektros tinklų būklės formų svarstymas.
Ministrė išreiškė nuomonę, kad gal po Vyriausybės strateginio planavimo komiteto posėdžio reikalingos informacijos pobūdis pasikeis, tuomet ir informacijos apie esamą situaciją sodininkų bendrijose formos keisis. Šiuo metu informacijos pateikimo formų svarstymas būtų netikslingas.
Komiteto nariai ministrės nuomonei pritarė.

3. NUTARTA. Informacijos pateikimo apie esamą situaciją sodininkų bendrijose bei jose esančių elektros tinklų būklės formų svarstymą tęsti po Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginio planavimo komiteto posėdžio, kuriame bus svarstoma sodininkų bendrijose esančio elektros ūkio išpirkimo eiga ir turto įvertinimo metodika.

4. SVARSTYTA. Informacijos surinkimo būdai apie esamą situaciją sodininkų bendrijose bei jose esančių elektros tinklų būklę svarstymas.

Sodininkų bendrijas atstovaujančių organizacijų atstovų nuomone, informacijos surinkimas iš sodininkų bendrijų būtų gana komplikuotas, o iš kitų institucijų, kaip iš Registrų centro, gaunama informacija yra mokama. Gal galima būtų minėtą informaciją gauti pavyzdžiui per Žemės ūkio ministeriją.

K. Maksvytis informavo susirinkusiuosius, kad dalį informacijos apie sodininkų bendrijų naudojamą žemę Nacionalinė žemės tarnyba turi ir ją galėtų pateikti Komiteto nariams.

J. Petrašiūnas pateikė tam tikrą informaciją apie elektros perdavimo linijas, esančias sodininkų bendrijose.

4. NUTARTA:
4.1. Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos iki š. m. spalio 6 d. pateikti Bendrosios rinkos organizavimo departamentui turimą informaciją apie sodininkų bendrijų ir jų narių naudojamą žemę pagal savivaldybes, bei pasiūlymus dėl tikslingumo rinkti kitą su žemės naudojimu sodininkų bendrijose susijusią informaciją, bei institucijas, atsakingas už šios informacijos surinkimą.
4.2. Infrastruktūros, melioracijos ir kooperacijos departamentui iki š. m. spalio 6 d. pateikti Bendrosios rinkos organizavimo departamentui turimą informaciją apie sodininkų bendrijose esančių elektros perdavimų linijų ir kito elektros ūkio išpirkimo eigą bei pasiūlyti minėtos informacijos bei duomenų apie inžinerinius tinklus, kelius, kitus bendro naudojimo statinius surinkimo būdus.
4.3. Kito komiteto posėdžio data ir darbotvarkė bus pranešta komiteto nariams Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komiteto darbo reglamente nustatyta tvarka.

Posėdžio pirmininkė Kazimira Danutė Prunskienė

Posėdžio sekretorius Vaclovas Dziena


 

„LSBA naujienos“ – naujausi tinklaraščio įrašai el. paštu ne dažniau kaip kartą per savaitę. Užsisakydami naujienlaiškį, sutinkate su mūsų Privatumo politika. Prenumeratos galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Komentarai nepriimami.