Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komiteto posėdžio 2008-07-24 protokolas


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

MĖGĖJŲ SODININKYSTĖS KOORDINAVIMO KOMITETO, SUDARYTO ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2008 M. BIRŽELIO 19 D. ĮSAKYMU NR. 3D-350, POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2008-07-24 Nr. 8D-271- (5.50)
Vilnius

Posėdis įvyko 2008 m. liepos 22 d., 15 val., Žemės ūkio ministerijoje.
Posėdžio pirmininkė – Žemės ūkio ministrė Kazimira Danutė Prunskienė, komiteto pirmininkė.
Posėdžio sekretorė – Bendrosios rinkos organizavimo departamento Augalininkystės skyriaus vyriausioji specialistė Marija Romanienė.

Dalyvavo komiteto nariai: Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento direktorius Andrius Burlėga, Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento Kraštovaizdžio skyriaus vedėjas Gintautas Gruodis, Ūkio ministerijos Energetikos departamento Energetikos vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas Antanas Kartunavičius, Žemės ūkio ministerijos Bendrosios rinkos organizavimo departamento direktorius Rimantas Krasuckis, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinis direktorius Kazys Maksvytis, Žemės ūkio ministerijos sekretorius Kazys Sivickis, Vilniaus susivienijimo „Sodai“ juristė Laimutė Šapokienė, Lietuvos sodininkų draugijos Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkas Romualdas Šeštakauskas. Taip pat posėdyje dalyvavo žemės ūkio ministro 2008-07-22 įsakymu Nr. 3D-403 „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 3D-350 „Dėl Mėgėjų sodininkystės koordinavimo sudarymo pakeitimo“ į nurodytuoju įsakymu sudarytą komitetą įrašyti Sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas Eidigintas Germanavičius ir Lietuvos savivaldybių asociacijos konsultantas Gediminas Vaičionis.

Kviestieji asmenys: AB Vakarų skirstomieji tinklai“ atstovai Linaras Dargis ir Mindaugas Kekys, AB „Rytų skirstomieji tinklai“ Finansų direktorius Arvydas Zakalskis, Žemės ūkio ministerijos Bendrosios rinkos organizavimo departamento Augalininkystės skyriaus vedėjas Adolfas Damanskis, Žemės ūkio ministerijos Infrastruktūros, melioracijos ir kooperacijos departamento Kooperacijos ir biokuro skyriaus vyriausiasis specialistas Gediminas Burneika.

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl išvadų ir pasiūlymų dėl šiuo metu derinamų institucijose Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijų įstatymo 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 28 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo bei su juo susijusių Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo, Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Žemės reformos įstatymo 8 punkto pakeitimo įstatymų projektų.
2. Dėl sodininkų bendrijų nuosavybėje esančių elektros perdavimo tinklų išpirkimo ypatumų.
3. Dėl formos dėl informacijos pateikimo apie esamą situaciją sodininkų bendrijose aptarimo.

1. SVARSTYTA. Išvados ir pasiūlymai dėl šiuo metu derinamų institucijose Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijų įstatymo 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 28 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo bei su juo susijusių Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo, Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Žemės reformos įstatymo 8 punkto pakeitimo įstatymų projektų.
Komiteto pirmininkė, Kazimiera Danutė Prunskienė pranešė posėdžio dalyviams, kad komitetas, kaip buvo nuspręsta 2008 m. birželio 30 d. įvykusiame posėdyje (2008-07-04 protokolo Nr. 8D-239-(5.50) 1.3 punktas), pasipildė dviem naujais nariais – Sodininkų bendrijų asociacijos pirmininku Eidigintu Germanavičiumi ir Lietuvos savivaldybių asociacijos konsultantu Gediminu Vaičioniu ir pasiūlė komiteto nariams pasisakyti pirmuoju darbotvarkės klausimu.

Lietuvos sodininkų draugijos bei Vilniaus susivienijimo „Sodai“ vardu kalbėjo susivienijimo juristė Laimutė Šapokienė. Prelegentė kalbėjo, kad rengiant Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijų įstatymo 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 28 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą ne į visas sodininkų pastabas atsižvelgta. Kai kurios įstatymo sąvokos pripažintos perteklinėmis, todėl būtų tikslinga palaukti visų institucijų pastabų ir pasiūlymų bei naujos minėto įstatymo redakcijos. Didelės problemos sodų bendrijose iškyla dėl daugiabučių namų, pakeitus tikslinę žemės paskirtį, statybų. Kitų darbotvarkėje išvardytų įstatymų pakeitimai tiesiogiai susiję su Sodininkų bendrijų įstatymu. Būtina siekti, kad nebūtų esminių pakeitimų, kadangi teisinės bazės pakeitimai dažniausia susiję su papildomomis piniginėmis išlaidomis – pvz. bendrijos įstatų pakeitimų įregistravimas.

Ministrės nuomone vis dėlto būtina įvertinti visus galimus apsektus, susijusius su galutiniu teisinės bazės sutvarkymu ir siekti išvengti sodininkų bendrijų aplinkos iškraipymo dėl daugiabučiais namais užstatomų sodų sklypų.

Gintautas Gruodis informavo, kad Aplinkos ministerija yra parengusi ir pateikusi Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijų įstatymo 2, 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą. Šiuo pakeitimu siekiama sureguliuoti ydingą statybos praktiką sodininkų bendrijose.

Eidigintas Germanavičius, svarstant įstatymo 2, 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Vyriausybės posėdyje, siūlė ministrei šiam projektui nepritarti, o svarstyti visą darbotvarkėje pasiūlytą įstatymų pakeitimo paketą.

Posėdžio pirmininkė, išklausiusi komiteto narių argumentus „už“ ir „prieš“ dėl Aplinkos ministerijos teikiamo Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijų įstatymo 2, 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto, pasiūlė neprieštarauti šio projekto teikimui Lietuvos Respublikos Seimui. Ministrė pasiūlė, iki Sodininkų bendrijų įstatymo 2, 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas bus svarstomas Seime, komiteto nariams, atstovaujantiems sodininkų bendrijų interesus, bendru sutarimu parengti alternatyvų, atspindinti svarbiausius sodininkų bendrijos interesus, pakeitimo variantą, ir apsvarstyti kitame komiteto posėdyje.

1. NUTARTA.
1.1. Pritarti posėdžio pirmininkės, Ministrės siūlymui neprieštarauti Aplinkos ministerijos Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamai Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijų įstatymo 2, 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui.
1.2. Siūlyti komiteto nariams – Lietuvos sodininkų draugijos, Vilniaus susivienijimo „Sodai“, Lietuvos sodininkų draugijos Kauno susivienijo „Sodai“ ir Sodininkų bendrijų asociacijos atstovams bendru sutarimu parengti kitą maksimaliai lankstų Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijų įstatymo 2, 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą ir apsvarstyti kitame Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komiteto posėdyje.

2. SVARSTYTA. Sodininkų bendrijų nuosavybėje esančių elektros perdavimo tinklų išpirkimo ypatumai.

Ministrė akcentavo, kad Sodininkų bendrijų nuosavybėje esančių elektros perdavimo tinklų išpirkimo klausimas išlieka labai jautrus, kadangi susiklosčiusi situacija iš esmės nekinta, nes galiojančios šių tinklų vertinimo metodikos šalies sodininkų netenkina. Šalyje yra per 200 tūkst. sodininkų, sodininkų bendrijose kuriasi naujas, didesnis vartotojų skaičius. Bendrijų turimi elektros perdavimo tinklai technologine ir finansinę prasme turi būti vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu. Šis įstatymas nustato turto ir verslo, nepaisant jų nuosavybės formos, vertinimo principus, vertės nustatymo metodus, jų taikymą konkrečioms turtinių santykių sritims, turto ir verslo vertinimo būdus, turto ir verslo vertintojų veiklos pagrindus, teises, pareigas bei atsakomybę.

Ministrės nuomone bendrijų turimi elektros perdavimo tinklai negali turėti nulinę vertę ir pasiūlė išklausyti akcinių bendrovių Rytų ir Vakarų (toliau – RST ir VST) skirstomųjų tinklų atstovų nuomonę.

Tiek RST, tiek VST atstovai teigė, kad situacija sodininkų bendrijose skirtinga. Dažniausia bendrijos neturi techninės dokumentacijos, tinkamos apskaitos, turimi įrengimai pasenę. RST atstovas paaiškino, kad iki sodininkų bendrijos transformatorinės elektros perdavimo tinklus aptarnauja skirstomieji tinklai.
VST paaiškinimu tinklų išpirkimo procedūra prasideda nuo tinklų techninės būklės ir turto įvertinimo, ar atitinka energetinius reikalavimus, yra sudaroma sąmata defektams pašalinti. Anot VST atstovo nemažai sodininkų bendrijų elektros perdavimo tinklų yra išpirkta be didesnių problemų.

Romualdas Šeštakauskas teigė, kad skirstomųjų tinklų teikiama informacija apie tinklų įvertinimą ir išpirkimą yra klaidinga ir pateikė pavyzdį kai 220 narių turinčioje bendrijoje VST priskaičiavo 2,5 mln. Lt su elektros tinklų išpirkimu susijusių kaštų, t. y. vienam nariui vidutiniškai tenka 11,4 tūkst. Lt, kitoje – 14,7 tūkst. Lt. Pasak R. Šeštakausko sodininkų turto vertinimo metodikos klausimais kreiptasi į Specialiųjų tyrimų komisiją, todėl prašė sodininkų keliamas problemas nagrinėti iš esmės bei prie komiteto posėdžio protokolo pridėti atskirąją Kauno susivienijimo „Sodai“ nuomonę (pridedama), taip pat atsižvelgti į STT atliktų tyrimų išvadas.
Antanas Kartunavičius replikavo, kad sodininkų bendrijos gali turimus elektros perdavimo tinklus ir neparduoti.

Pasak RST ir VST atstovų, pašalinus sodininkų bendrijose elektros perdavimo tinkluose esančius techninius defektus skirstomųjų tinklų lėšomis, bus didinama elektros kaina visiems šalies vartotojams.

Ministrė konstatavo, kad valstybė negali nusišalinti nuo keliamos problemos, todėl būtina išsiaiškinti kiek objektyviai galiojančios elektros perdavimo tinklų turto vertinimo metodikos sudaro galimybę objektyviai turimą turtą įvertinti.

Prireikus minėtai problemai spręsti gali būti kreiptasi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę.

2. NUTARTA. Prašyti Ūkio ministeriją išanalizuoti galiojančios elektros perdavimo tinklų turto įvertinimo metodikos pakeitimo galimybes, siekiant rasti tiek sodininkų bendrijoms, tiek skirstomiesiems tinklams priimtiną sprendimą, ir galimus sprendimo būdus pasiūlyti svarstyti kitame komiteto posėdyje.

3. SVARSTYTA. Formos dėl informacijos pateikimo apie esamą situaciją sodininkų bendrijose aptarimas.
Pateikta forma sodininkų bendrijų atstovams pasirodė sudėtinga, kadangi aptarimui pateikta forma, lyginant su nariams išsiųsta, buvo iš dalis patobulinta. Be to, kilo klausimai apie tai kas gali surinkti šią informaciją.
Rimantas Krasuckis konstatavo, kad neturint informacijos apie realią padėtį sodininkų bendrijose, pastangos pakeisti esamą situaciją sodininkams naudinga linkme gali būti komplikuota. Visiems, o ypač sodininkų bendrijų atstovams, reikia pasistengti turėti ir operuoti realiais duomenimis. Tai leistų geriau įvertinti kylančių ir esamų problemų mastą.

3. NUTARTA.
3.1. Komiteto nariams – sodininkų bendrijų atstovams, kitam komiteto posėdžiui pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl Informacijos apie sodininkų bendrijas (1 forma) bei Sodininkų bendrijos, jų elektros tinklų formų projektų (2 forma).
3.2. Kito komiteto posėdžio data ir darbotvarkė bus pranešta komiteto nariams Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komiteto darbo reglamente nustatyta tvarka.

Posėdžio pirmininkė Kazimira Danutė Prunskienė

Posėdžio sekretorė Marija Romanienė


 

„LSBA naujienos“ – naujausi tinklaraščio įrašai el. paštu ne dažniau kaip kartą per savaitę. Užsisakydami naujienlaiškį, sutinkate su mūsų Privatumo politika. Prenumeratos galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Komentarai nepriimami.