Energetikos inspekcijos atsakymas

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO
Į S A K Y M A S

DĖL VARTOTOJŲ (JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ) LĖŠOMIS IKI LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO ĮRENGTŲ BENDRAI NAUDOJAMŲ ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTŲ, SKIRTŲ ELEKTROS ENERGIJAI PERDUOTI IR (AR) SKIRSTYTI, TECHNINĖS BŪKLĖS NUSTATYMO TVARKOS PATVIRTINIMO

2009 m. gruodžio 30 d. Nr. 1V-139
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224) 18 str. 4 d. 2 p., Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų (Žin., 2009, Nr. 45-1765) 6.4, 12.5 p. ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1-243 „Dėl vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, išpirkimo ar eksploatavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu:
1. T v i r t i n u Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, techninės būklės nustatymo tvarką (pridedama).
2. Šio įsakymo vykdymo kontrolę p a v e d u Valstybinės energetikos inspekcijos Priežiūros skyriaus vedėjui.

L. E. VIRŠININKO PAREIGAS VYTAUTAS MIŠKINIS
____________________

PATVIRTINTA
VEI viršininko
2009-12-30 įsakymu Nr. 1V-139

VARTOTOJŲ (JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ) LĖŠOMIS IKI LIETUVOS RESPUBLIKOS
ENERGETIKOS ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO ĮRENGTŲ BENDRAI NAUDOJAMŲ ELEKTROS
ENERGETIKOS OBJEKTŲ, SKIRTŲ ELEKTROS ENERGIJAI PERDUOTI IR (AR) SKIRSTYTI,
TECHNINĖS BŪKLĖS NUSTATYMO TVARKA

1. Ši tvarka nustato vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų (toliau energetikos objektai), skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, techninės būklės įvertinimo dėl tinkamumo tolesnei eksploatacijai reikalavimus.
2. Šioje Tvarkoje vartojami pagrindiniai terminai apibrėžti Energetikos įstatymo 2 str., Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; aktuali 2009-12-05) 2 str. ir Elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2009, Nr. 154-6962) 2 str.
3. Elektros energetikos objekto savininkas (toliau – Savininkas) VEI teritoriniam skyriui pateikia:
3.1. prašymą dėl savo elektros tinklo techninės būklės tolesnei eksploatacijai tinkamumo nustatymo;
3.2. elektros tinklo projektą pagal esamą būklę (su įvertintais pakeitimais);
3.3. atramų įžeminimo kontūro varžų matavimo ir grandinės „fazė–nulis“ trumpojo jungimo srovės matavimo protokolus (pagal Elektros įrenginių bandymo normų apimčių reikalavimus; Žin., 2001, Nr. 54-1930);
3.4. transformatorinių techninę dokumentaciją: statinių ir įrenginių techninius pasus, faktines elektros grandinių schemas (pagal Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių reikalavimus; Žin., 2002, Nr. 6-252; 2004, Nr. 8-207).
4. VEI teritorinio skyriaus vedėjas, gavęs 3 p. nurodytus dokumentus, skiria Inspekcijos pareigūną (toliau – Pareigūnas) nustatyti bendrai naudojamo elektros energetikos objekto techninę būklę dėl tinkamumo tolesnei eksploatacijai išvados (toliau – Išvada) parengimo.
5. Pareigūnas per 30 darbo dienų privalo:
5.1. suderinti objekto patikrinimo datą ir laiką su Savininku arba jo įgaliotu atstovu;
5.2. atlikti objekto patikrinimą ir įvertinimą, dalyvaujant Savininkui arba jo įgaliotam atstovui;
5.3. parengti Išvadą;
5.4. pateikti Išvadą tvirtinti VEI teritorinio skyriaus vedėjui.
6. Patvirtintą Išvadą (2 priedas) VEI teritorinio skyriaus vedėjas išduoda Savininkui arba jo įgaliotam atstovui. Išvada skirta pateikti elektros energetikos įmonei dėl elektros energetikos objekto išpirkimo.
7. VEI pareigūnui elektros energetikos objekte nustačius trūkumus, dėl kurių tolesnė eksploatacija negalima, savininkui išduodama neigiama išvada su elektros energetikos objekto patikrinimo dėl tinkamumo tolesnei eksploatacijai aktu (1 priedas).
8. Savininkas, savo lėšomis pašalinęs Tvarkos 1 priede nurodytus trūkumus, gali pakartotinai pateikti prašymą VEI dėl savo elektros tinklo techninės būklės tolesnei eksploatacijai tinkamumo nustatymo.
____________________

„LSBA naujienos“ – naujausi tinklaraščio įrašai el. paštu ne dažniau kaip kartą per savaitę. Užsisakydami naujienlaiškį, sutinkate su mūsų Privatumo politika. Prenumeratos galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Komentarai nepriimami.