Balsavimas raštu karantino metu

Nuo 2020 m. gegužės 18 d. švelninami karantino reikalavimai – bus leista organizuoti renginius iki 30 žmonių lauke, užtikrinant 10 kv. m plotą žmogui ir ne mažesnį nei 2 metrų atstumą tarp žmonių.

Jei šiuo metu galiojantys karantino reikalavimai užsitęstų, o sodininkų bendrijos valdymo organui nedelsiant reikėtų pradėti spręsti klausimus, kuriems reikalingas susirinkimo pritarimas, susirinkimą po gegužės 18 d. galima būtų suorganizuoti ir nelaukiant visiško karantino atšaukimo.

Sodininkų bendrijų įstatymo (SBĮ) § 15.5 teigia: „Bendrijos nariai dėl susirinkimuose svarstomų klausimų gali balsuoti iš anksto raštu bendrijos įstatų nustatyta tvarka. Raštu iš anksto balsavę nariai laikomi dalyvaujančiais narių susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus.“

Kadangi neįmanoma iš anksto žinoti ar susirinkusių į susirinkimą dalyvių skaičius neviršys 30-ties, o taip pat ar susirinkimo vietos ploto žmogui ir atstumo tarp žmonių reikalavimai nebus pažeisti, valdymo organas ne mažiau kaip 2 savaites prieš susirinkimą gali pasiruošti išankstinio balsavimo lapus ir pakviesti visus narius iš anksto pareikšti savo nuomones raštu. Raštu iš anksto balsavę nariai laikomi dalyvaujančiais narių susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus.

Išankstinio balsavimo lapus galima išplatinti elektroninio ryšio priemonėmis ar per bendrijos svetainę ir pakviesti kaip galima daugiau narių pareikšti savo nuomones raštu, t. y. dalyvauti susirinkime nuotoliniu būdu.

Sutinkamai su bendrijos įstatuose numatyta išankstinio balsavimo tvarka, apie savo sprendimą balsuoti raštu bendrijos nariai turi informuoti bendrijos valdymo organą keletą dienų iki susirinkimo pradžios. Bendrijos valdymo organas turi sudaryti sąlygas šiems nariams susipažinti su visais pasiūlytų sprendimų projektais balsuojamais darbotvarkės klausimais. Balsuojant raštu, balsavimo lape nurodomas bendrijos nario vardas, pavardė, sodo sklypo adresas, darbotvarkės klausimo pavadinimas, už kurį jis balsuoja, ir jo nuomonė („už” arba „prieš”) šiuo darbotvarkėje paskelbtu klausimu. Užpildytus balsavimo lapas įdedamas į voką ir išsiunčiamas bendrijos valdymo organui paštu arba tiesiog įmestamas į bendrijos pašto dėžutę (minimizuojant kontaktavimą), o atidaromas tik susirinkimo metu po balsavimo. Balsavimo lapas negali būti atšauktas.

Tokiu būdu galima kontroliuoti susirinkimo dalyvių srautą, minimizuoti kontaktą tarp bendrijos narių ir užtikrinti, kad susirinkimo dieną nedalyvautų daugiau žmonių, nei leidžia karantino reikalavimai.

Susirinkimo dieną privaloma laikytis visų karantino sauguno reikalavimų, leisti dalyvauti ne daugiau žmonių nei leidžia renginių lauke reikalavimai, suregistruoti visus dalyvaujančius, įskaitant balsavusius raštu (registravimo sąraše turi būti​​ nurodyti nariai, iš anksto pareiškę nuomonę raštu), ir pravesti susirinkimą. Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 bendrijos narių. Sprendimai bendrijos narių susirinkime priimami, kai už juos balsuoja daugiau kaip 1/2 susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių (išskyrus sprendimus dėl lėšų skolinimosi, bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo, taip pat sprendimai, priimami balsuojant raštu nesušaukus susirinkimo).

SBĮ §§ 16.8 ir 16.12 sako, kad bendrijos nariai sprendimus gali priimti ir nesušaukę susirinkimo, tačiau jie turi pareikšti nuomonę raštu, ir tokie sprendimai yra teisėti, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip 2/3 visų bendrijos narių.

Atsimintina, kad sutinkamai su bendrijos įstatuose numatyta balsavimo raštu (nesušaukus narių susirinkimo) tvarka, parengti balsavimo raštu biuleteniai (su juose nurodytu bendrijos pavadinimu, svarstomu klausimu, siūlomu sprendimo būdu,​​ žymomis „Pritariu” ir „Nepritariu” bei grąžinimo terminu) išsiunčiami registruotais laiškais visiems bendrijos nariams. Bendrijos nariai, per nurodytą laiką užpildę ir pasirašę biuletenius (kitaip jie laikomi negaliojančiais), juos išsiunčia paštu bendrijos valdymo organui arba įmeta (ribojant koontaktavimą) į specialiai tam skirtą balsadėžę. Toliau balsavimo rezultatus apibendrina ir įformina protokole bendrijos valdymo organo patvirtinta balsų skaičiavimo komisija ir protokolas viešai paskelbiamas bendrijos skelbimų lentoje. Biuleteniai sudedami į voką, ant kurio užrašomas bendrijos pavadinimas, data ir klausimo, dėl kurio balsuota, pavadinimas. Vokas užklijuojamas, antspauduojamas. Balsavimas raštu laikomas neįvykusiu, jei laiku grąžintų biuletenių skaičius yra mažesnis už 2/3 bendrijos narių skaičių plius vienas. Pakartotinis​​ balsavimas raštu gali būti vykdomas bendrijos valdybos sprendimu ne anksčiau kaip po 14 kalendorinių dienų po pasibaigusio balsavimo raštu termino.
 

„LSBA naujienos“ – naujausi tinklaraščio įrašai el. paštu ne dažniau kaip kartą per savaitę. Užsisakydami naujienlaiškį, sutinkate su mūsų Privatumo politika. Prenumeratos galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Komentarai nepriimami.