Raštas LR Seimo pirmininkui ir savivaldybių merams

2013 m. kovo 1 d. kreipėmės į LR seimo pirmininką ir didžiausių miestų savivaldybių merus, prašydami spręsti sodininkams aktualius klausimus. Toliau pateikiamas rašto tekstas, išsiųsto LR Seimo pirmininkui ir Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus rajonų savivaldybių merams.

RAŠTAS

Kaunas, 2013-03-01 Nr. 02 – 86

Šiuo metu Lietuvoje sodininkų bendrijų, o tuo pačiu ir sodininkų bendrijų narių – sodininkų, padėtis bloga. Sodininkai kasdien susiduria su visa eile problemų, kurias būtina spręsti.
2012 metais Lietuvos Socialdemokratų ir Darbo partijos savo priešrinkiminėse programose numatė spręsti pagrindines problemas, su kuriomis susiduria sodininkai (programų tekstai pateikiami žemiau ).

Prašome parašyti, kaip numatote spręsti sodininkams aktualius klausimus ir ar pritariate mūsų pasiūlymams.

1 Savivaldybėms siūloma įvesti sodininkų bendrijų apskaitą. LR Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX – 1934 2 str. 1 ir 3 dalys nurodo, kad sodininkų bendrijos yra ne tik poilsio, bet ir gyvenama vieta ir randasi savivaldybių teritorijoje ir todėl visi reikalavimai ir paslaugos turėtų būti sodininkų bendrijoms vienodos kaip ir miestuose, gyvenvietėse ar kaimuose. Tačiau taip nėra. Savivaldybių ir seniūnijų veikla baigiasi prie sodininkų bendrijų teritorijos. Savivaldos ir seniūnijų valdininkai nesidomi tvarka sodų bendrijų teritorijose, kokia sodininkų bendrijoje esamų kelių ir sklypų būklė, kiek gyvena žmonių nedeklaravusių gyvenamos vietos, kiek yra vaikų nelankančių mokyklas. Savivaldybėse turėtų kaupti duomenis apie visų sodininkų bendrijas : sodininkų bendrijų pavadinimai, sklypų planai ir skaičius (iš jų neturinčių savininkų, apleistų ), nuolat gyvenančių asmenų duomenys ( šeimos narių skaičius, deklaravę ir nedeklaravę savo gyvenamą vietą, vaikai mokosi ar nelanko mokyklų ).

2. 2012 m. Registro tarnyba su Savivaldybių asociacija tvarkė adresus – keitė ar naujai suteikė gatvių pavadinimus ir sklypų numerius. Po šio pakeitimo Registro tarnybos, išduodančios sodininkų bendrijose asmenims apie turimo turto dokumentus adresuose nebenurodo sodininkų bendrijos pavadinimo. Vietoj to rašo kaimo pavadinimą, pridėdami „s“ raidę. Atrodytų, prilygino kaimo ar miesto statusui, tačiau lentelių su gatvių pavadinimais neduoda, aiškindami, kad lentelės duodamos tik kaimų ar miestų teritorijose, kuriomis rūpinasi savivaldybės. Naujai sukurtuose savivaldybių tinklalapiuose galima surasti pačią įvairiausią informaciją, tik štai pažymėtų sodininkų bendrijų teritorijų jose nėra.

2012 m. pabaigoje Respublikinė kelių direkcija buvo davusi nurodymą nuimti visus ženklus, pastatytus prie kelių, informuojančius apie sodininkų bendrijas, tačiau, padedant Susisiekimo ministerijai toks nurodymas buvo atšauktas. Respublikinės kelių direkcijos motyvavo tuo, kad sodininkų bendrijų teritorijos įstatymiškai neįteisintos, ir jos privalo statyti ženklus tik prie miestų ar kaimo gyvenviečių. 2012 m. sausio mėn. Kaune įvykusiame Aplinkos komiteto ir Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos bendrame pasitarime šis klausimas buvo nagrinėtas, Aplinkos komiteto pirmininkas J. Šimėnas žadėjo šį klausimą išspręsti, tačiau nieko nepadarė.

3.Neišspręstas sodininkų bendrijų teritorijose nuotėkų klausimas. Dalis nuotėkų nuvedama į vandens telkinius, griovius, į žemesnes teritorijas, kita dalis nuotėkų surenkama į išgriebimo duobes, kurių išvežimu turi rūpintis eilinis sodininkas, nes centralizuotu išvežimu niekas nesirūpina. Statant sodininkų bendrijos teritorijoje gyvenamus namus reikalaujami valymo įrengimai, tačiau juos pastatyti pagal reikalaujamas normas neįmanoma, nes sklypai yra per maži ir negalima išlaikyti reikalaujamų atstumų. pastatytų ir eilę metų eksploatuojamų valymo įrengimų vandens valymo kokybė kelia abejones. Šie įrengimai nėra tikrinami, nėra jokios kontrolės .

4.Sodininkų bendrijų įstatymo 6str. 1dalies pataisos numato nuo 2013 m. sausio mėn. 1 d. perimti sodininkų bendrijų kelius, o Lietuvos Respublikos Vyriausybė turėjo parengti minėto įstatymo įgyvendinimo aktus, tačiau tokių aktų dar nėra. Šių metų vasario mėn. 6 d. didžiausių savivaldybių merai kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimą, kad negali įvykdyti Įstatymo reikalavimų dėl lėšų stygiaus, o taip pat nurodo kokie sodininkų bendrijose blogi keliai: „keliai yra siauri, neatitinkantys vietinės reikšmės keliams reikalavimų, kelkraščiuose yra nutiestos elektros tinklų linijos ir atramos, sodininkai yra prisistatę savavališkų statinių (tvorų, garažų, pagalbinių pastatų) ant kelių ribų, pakelės yra apsodintos medžiais, krūmais bei kitais želdiniais, dauguma kelių baigiasi akligatviais – yra aišku, jog priimtos įstatymo pataisos faktiškai yra neįgyvendinamos“. Toks merų pareiškimas rodo, kad kalbama apie kažkokias apleistas teritorijas, nepriklausančias savivaldybėms, todėl ir tokia savivaldybių pažiūra į sodininkų bendrijas.

Sodininkų bendrijos yra ne tik poilsio, bet ir gyvenama vieta ir randasi savivaldybių teritorijoje ir todėl visi reikalavimai ir paslaugos turėtų būti sodininkų bendrijoms vienodos kaip ir miestuose, gyvenvietėse ar kaimuose. Tačiau taip nėra .

5. Nepakankamai apibrėžtas sodininkų bendrijos statusas. Bendrija, pagal parengtą projektą negali tiesiogiai gauti lėšų infrastruktūros gerinimui. Tai priklauso nuo konkrečios savivaldybės finansinių galimybių ir malonės.
Siūloma LR Vyriausybei paruošti reikalingus teisės aktų pakeitimus, kurie užtikrintų, kad sodininkų bendrijos gautų tiesioginę ES paramą infrastruktūros, gyvenamosios ir poilsio aplinkos pagerinimui.

6. Būtina tobulinti Sodininkų bendrijų įstatymą, kuriame yra daug spragų. Paruošti sodininkų bendrijų įstatus ir vidaus tvarkos taisykles (įstatai ir vidaus tvarkos taisyklės buvo paruoštos ir Vyriausybės patvirtintos 2000 m.).

Ištrauka iš Lietuvos socialdemokratų partijos priešrinkiminės programos:
Peržiūrėti ir tobulinti LR sodininkų bendrijų įstatymą, aiškiau reglamentuojantį sodininkų bendrijų įstatų, vidaus tvarkos taisyklių rengimo tvarką, sukurti sodininkų sklypų ir ten gyvenančių asmenų duomenų vieningos registracijos principus. Parengti sodininkų bendrijų aprūpinimo geriamu vandeniu, elektros energija ir nuotekų šalinimu programą, spręsti sodininkų bendrijų teritorijose esančių kelių perdavimo savivaldybių žinion klausimą.

Ištrauka iš Lietuvos darbo partijos priešrinkiminės programos:
sudarysime palankias sąlygas sodų bendrijų infrastruktūros vystymui — kelių, vandentiekio, kanalizacijos sistemų vystymui, atliekų tvarkymui;
– priimsime teisės aktus, kurie leistų įgyvendinti subalansuotą realią sodininkų bendrijų savivaldą.

Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas
Eidigintas Germanavičius

„LSBA naujienos“ – naujausi tinklaraščio įrašai el. paštu ne dažniau kaip kartą per savaitę. Užsisakydami naujienlaiškį, sutinkate su mūsų Privatumo politika. Prenumeratos galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Komentarai nepriimami.