Raštas Aplinkos apsaugos komitetui 2013-01-05

Raštas 2013-01-05 išsiųstas LR Seimo aplinkos apsaugos komitetui (Tesėkite pažadus – spręskite sodininkų problemas)

LR SEIMO APLINKOS APSAUGOS KOMITETUI
SODININKŲ BENDRIJOMS AKTUALŪS KLAUSIMAI

Ištrauka iš Lietuvos socialdemokratų partijos priešrinkiminės programos:
“Peržiūrėti ir tobulinti LR sodininkų bendrijų įstatymą, aiškiau reglamentuojantį sodininkų bendrijų įstatų, vidaus tvarkos taisyklių rengimo tvarką, sukurti sodininkų sklypų ir ten gyvenančių asmenų duomenų vieningos registracijos principus. Parengti sodininkų bendrijų aprūpinimo geriamu vandeniu, elektros energija ir nuotekų šalinimu programą, spręsti sodininkų bendrijų teritorijose esančių kelių perdavimo savivaldybių žinion klausimą.”

Ištrauka iš Lietuvos darbo partijos priešrinkiminės programos:
“sudarysime palankias sąlygas sodų bendrijų infrastruktūros vystymui – kelių, vandentiekio, kanalizacijos sistemų vystymui, atliekų tvarkymui; priimsime teisės aktus, kurie leistų įgyvendinti subalansuotą realią sodininkų bendrijų savivaldą”.

Vadovaudamiesi priešrinkiminių programų tezėmis manome, kad artimiausiu laikotarpiu būtina spręsti sekančius sodininkų bendrijoms aktualius klausimus:
1. Skubiai LR Seimas turi pataisyti LR žemės mokesčio įstatymą Nr. XI – 1829 (pasiūlymas, pateiktas LR Seimo aplinkos komitetui, pridedamas).
2. LR Vyriausybė turėtų pavesti atitinkamai žinybai ruošti teisės dokumentus, įstatymo pataisas ir jas pateikti LR Seime, o taip pat koordinuoti sodininkų infrastruktūros klausimus (kelių, vandentiekio ir nuotėkų, atliekų tvarkymo, žemėtvarkos klausimus ir kt.)
3. LR Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX – 1934 antrame skirsnyje, 6 straipsnio 1 dalyje numatyta bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo ir bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančios vandens tiekimo sistemų išpirkimas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

ANTRASIS SKIRSNIS
MĖGĖJŲ SODO TERITORIJOS IR SODŲ SKLYPŲ TVARKYMAS BEI NAUDOJIMAS
Skirsnio pavadinimas keistas:
Nr. XI-2182, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 82-4268 (2012-07-13)

6 straipsnis. Mėgėjiško sodo teritorija ir jos tvarkymo bendrieji reikalavimai
*1. Mėgėjų sodo teritoriją sudaro sodininkų ir kitų asmenų, įsigijusių mėgėjų sodo teritorijoje teisės aktais buvo skirta mėgėjų sodininkystei plėtoti (kolektyviniams sodams steigti) arba priskirta pagal vėliau patikslintą bendrijos teritorijos žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą. Mėgėjų sodo teritorijoje esanti bendrojo naudojimo žemė žemės nuomos mokesčiu neapmokestinama. Bendrojo naudojimo žemę bendrijos gali nuomoti ar išsipirkti iš valstybės. Bendrijos prašymu bendrojo naudojimo žemėje esančius vidaus kelius, atlikus jų kadastrinius matavimus ir nerengiant naujo teritorijų planavimo dokumento, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka perima, nuosavybės ar patikėjimo teise valdo ir tvarko savivaldybė, išskyrus atvejus, kai sodininkų bendrija šią bendrojo naudojimo teritorijos dalį išsiperka. Kai bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esantys vidaus keliai perduodami savivaldybei, už kadastrinių matavimų atlikimą ir jų duomenų įregistravimą Nekilnojamojo turto registre sumoka arba kompensuoja savivaldybė. Už atliktus darbus savivaldybei kompensuojama valstybės biudžeto lėšomis. Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo savivaldybėms tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esanti vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra ir valymo sistemos bendrijų iniciatyva įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka iš bendrijų išperkamos arba perduodamos pagal esamą jų būklę savivaldybių kontroliuojamiems vandens tiekėjams. Bendrojo naudojimo žemėje esantys vidaus keliai ir gatvės nuomos mokesčiu neapmokestinami.
*Pastaba. 6 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo ir bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančios vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir valymo sistemų išpirkimo įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.
Kad sodininkų bendrijos galėtų savivaldybėms perduoti kelius, turi LR Vyriausybė paruošti dokumentus, kaip tai atlikti ( terminas iki 2013 m. sausio 1 d., tačiau iki dabar dar nieko nepadaryta ).
4. Iki 2014 m. sausio 1 d. pagal ES direktyvas savivaldybės įpareigotos 95 procentus gyventojų aprūpinti geriamu vandeniu ir nuotekomis ( turėjo sudaryti specialiuosius planus kuriuose numatytos vamzdynų linijos ). Savivaldybės sodininkų bendrijų teritorijų visai nejungė ir minėti darbai nebuvo vykdomi ir nenumatomi ir ateityje. Savivaldybės su sodininkų bendrijomis neaptarinėja vandens tiekimo ir nuotėkų statybos klausimų ir nenagrinėja, ar nutiesus linijas bus ėmėjų.
5. Savivaldybių asociacija ir savivaldybės i sodininkų bendrijas žiūri kaip į svetimkūnius jų teritorijoje.
Sodininkų bendrijų įstatyme parašyta:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos:
1. Mėgėjų sodininkystė – veikla turint tikslą sodo sklype susikurti aktyvaus poilsio ir gyvenimo sąlygas, išsiauginti ar pasigaminti žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, gėlių, bitininkystės ir kitų produktų), taip pat tvarkyti kraštovaizdį ir naudotis juo rekreacijai, puoselėti ir tausoti jo išteklius.
3. Mėgėjų sodo teritorija – savivaldybės teritorijos ar jos dalies bendrojo plano sprendiniuose pažymėta, išskyrus atvejus, kol savivaldybės teritorijos ar jos dalies bendrasis planas nėra parengtas, teisės aktu mėgėjų sodininkystei skirta, pagal žemėtvarkos projektą arba kitą teritorijų planavimo dokumentą suformuota teritorija, suskirstyta į sodininkų ir kitų asmenų nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomus sodo sklypus ir bendrojo naudojimo žemę (rekreacijai ir kitoms reikmėms).
Tie straipsniai nurodo, kad sodininkų bendrijos yra ne tik poilsio, bet ir gyvenama vieta ir randasi savivaldybių teritorijoje ir todėl visi reikalavimai ir paslaugos turėtų būti sodininkų bendrijoms vienodos kaip ir miestuose, gyvenvietėse ar kaimuose. Tačiau taip nėra.
Seniūnijų veikla baigiasi prie sodininkų bendrijų teritorijos, joms visai neįdomu ir skaito, kad neprivalo domėtis kokia yra tvarka, kokiame stovyje bendrijoje esamų kelių ir sklypų stovis, kiek gyvena žmonių nedeklaravusių gyvenamos vietos, kiek yra vaikų nelankančių mokyklas.
2012 m .Registro tarnyba su Savivaldybių asociacija tvarkė adresus – keitė ar naujai suteikė gatvių pavadinimus ir sklypų numerius. Po šio pakeitimo Registro tarnybos , išduodančios sodininkų bendrijose asmenims apie turimo turto dokumentus adresuose nebenurodo sodininkų bendrijos pavadinimo o rašo tik kaimo pavadinimą pridėdami tik „s“ raidę. Lygtai prilygino kaimo ar miesto statusui, tačiau, kai reikia pateikti gatvių pavadinimo lenteles, aiškina, kas sodininkų bendrijoms jos neduodamos o kaimų ar miestų teritorijose pateikia savivaldybės. Naujai sukurtuose savivaldybių tinklalapiuose galima surasti pačią įvairiausią informaciją, tik juose nėra pažymėtų sodininkų bendrijų teritorijų. Adresus sutvarkyti buvo žadėjęs LR Aplinkos komiteto pirmininkas J. Šimėnas, tačiau nieko nepadarė.
Žemės ūkio ministerija teikė materialinę pagalbą kaimuose gyvenantiems, kurių statinių stogai dengti šiferiu, o sodininkams, kurių teritorijos randasi kaimų teritorijoje, keisti neleidžiama.
6. Nepakankamai apibrėžtas sodininkų bendrijos statusas. Bendrija, pagal parengtą projektą negali tiesiogiai gauti lėšų infrastruktūros gerinimui. Tai priklauso nuo konkrečios savivaldybės finansinių galimybių ir malonės.
Siūloma LR Vyriausybei paruošti reikalingus teisės aktų pakeitimus, kurie užtikrintų, kad sodininkų bendrijos gautų tiesioginę ES paramą infrastruktūros, gyvenamosios ir poilsio aplinkos pagerinimui.
7. Respublikoje nėra organizacijos, kuri rinktų informaciją apie sodininkų bendrijas: kiek jų yra, kiek atskirose bendrijose ir visumoje esamas sklypų skaičius , kiek sodininkų bendrijose yra valstybės nuomojamos žemės , nėra informacijos apie gyvenančius žmones, ir tt. Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos nuomone tokią informaciją turėtų turėti kiekviena savivaldybė, o informacijos visuma turėtų būti kaupiama vienoje iš Valstybinių organizacijų, kuri dar turėtų galimybes spręsti sodininkų keliamus klausimus.
8.Būtina tobulinti Sodininkų bendrijų įstatymą, kuriame yra daug spragų .Paruošti sodininkų bendrijų įstatus ir vidaus tvarkos taisykles ( įstatai ir vidaus tvarkos taisyklės buvo paruoštos ir Vyriausybės patvirtintos 2000 m.).
9. Atkreipiu dėmesį tai, kad Panevėžio rajone sodininkų bendrijos “ Putinas”, “Diemedis”, “Stiklas “ir “ Linas “ randasi užliejamoje Nevėžio upės teritorijoje ir yra įrengta polderinė sistema ( trys šachtiniai siurbliai, privedamieji kanalai, pylimas, drenažo sistema, vidaus keliai – vidutinė rinkos kaina virš 2 mil. lt.). Visą tą ūkį ekspluotuoja minėtos sodininkų bendrijos, nes savivaldybė ir kitos organizacijos nusišalino ir visai nesidomi. Prašome išspręsti šį klausimą, kad minėta polderinė sistema būtų perduota Valstybinei organizacijai, taip, kaip Valstybinėms organizacijoms priklauso drenažo linijos diametro virš 125 mm.

Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas
Eidigintas Germanavičius

„LSBA naujienos“ – naujausi tinklaraščio įrašai el. paštu ne dažniau kaip kartą per savaitę. Užsisakydami naujienlaiškį, sutinkate su mūsų Privatumo politika. Prenumeratos galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Komentarai nepriimami.