Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komiteto darbo reglamentas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2008 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 3D-350

MĖGĖJŲ SODININKYSTĖS KOORDINAVIMO KOMITETO DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komitetas (toliau – Komitetas) – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patariamoji institucija, skirta mėgėjų sodininkystei vystyti ir su tuo susijusių institucijų ir organizacijų veiksmams koordinuoti bei kitiems aktualiems mėgėjų sodininkystės plėtotės klausimams nagrinėti.
2. Komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiuo darbo reglamentu.
3. Komiteto darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu bei sprendimų priėmimu, vadovaujantis teisingumo, teisėtumo ir nešališkumo principais.
4. Komiteto sekretoriato funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Bendrosios rinkos organizavimo departamentas (toliau – Bendrosios rinkos organizavimo departamentas).

II. KOMITETO FUNKCIJOS
5. Komitetas vykdo šias funkcijas:
5.1. teikia rekomendacijas dėl sodininkų bendrijų plėtros, mėgėjų sodininkystės puoselėjimo ir plėtotės;
5.2. teikia siūlymus dėl sodo sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo, žemėvaldos ir detaliųjų planų rengimo mėgėjo sodo teritorijoje;
5.3. teikia siūlymus dėl išorinių sodininkų bendrijų ribų projektų rengimo, sodo sklypų kadastrinių (geodezinių) matavimo atlikimo ir tikslinimo;
5.4. teikia siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių sodininkų bendrijų ir sodininkų veiklą, valstybinių ir privačių bendro naudojimo žemės sklypų valdymo, naudojimo ir disponavimo tobulinimo, siekiant padėti sodininkams spręsti aktualius klausimus, užtikrinant žemės tausojimą ir atkūrimą;
5.5. teikia rekomendacijas dėl statybų mėgėjo sodo teritorijoje;
5.6. teikia siūlymus dėl mėgėjo sodo infrastruktūros: vandentiekio, kanalizacijos tinklų, elektros tinklų įrengimo-pardavimo, kelių sutvarkymo ir kt. infrastruktūros plėtros ir gerinimo klausimais;
5.7. teikia siūlymus dėl paramos mažiesiems socialiniams partneriams reglamentuojančių Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų įgyvendinimo, keitimo ir priežiūros tobulinimo;
5.8. teikia siūlymus dėl specialiųjų sodininkų bendrijų rėmimo programų;
5.9. nagrinėja kitus sodininkų bendrijoms ir sodininkams svarbius klausimus.

III. KOMITETO DARBO ORGANIZAVIMAS
6. Komiteto veiklos forma yra posėdžiai.
7. Posėdžius kviečia Komiteto pirmininkas, jeigu jo nėra – jo pavedimu kitas Komiteto narys.
8. Komiteto posėdžio darbotvarkę sudaro Bendrosios rinkos organizavimo departamentas.
9. Komiteto nariai apie būsimą posėdį informuojami ir posėdžio darbotvarkė bei medžiaga raštu ir elektroniniu paštu jiems pateikiama ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki Komiteto posėdžio.
10. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Komiteto narių.
11. Komiteto nariai, negalintys dalyvauti posėdyje, turi apie tai pranešti Komiteto sekretoriatui. Jei Komiteto posėdyje Komiteto narys nedalyvauja, jis nuomonę dėl svarstomų projektų gali pateikti Komiteto sekretoriatui raštu ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki posėdžio. Raštu pateiktą nuomonę Komiteto pirmininkas turi perskaityti posėdžio metu, o balsavimo metu raštu išreikšta nuomonė atitinkamai skaičiuojama.
12. Posėdžiui pirmininkauja Komiteto pirmininkas, jo nesant – jo pavedimu kitas Komiteto narys.
13. Visi klausimai posėdžio metu aptariami posėdžio darbotvarkėje nustatyta tvarka, jei Komiteto nariai bendru sutarimu posėdžio pradžioje nenusprendžia kitaip.
14. Jeigu yra pagrindo manyti, kad Komiteto nario dalyvavimas rengiant, svarstant ir priimant sprendimą dėl konkretaus klausimo sukels interesų konfliktą, tas Komiteto narys pats arba Komiteto pirmininko reikalavimu turi nusišalinti nuo šios procedūros. Komiteto posėdžio protokole įtraukiama informacija apie galimą interesų konfliktą ir asmens nusišalinimą priimant sprendimą.

IV. KOMITETO SPRENDIMŲ ĮFORMINIMAS
15. Komiteto posėdžiai protokoluojami. Protokolas surašomas pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169). Protokolas turi būti parengtas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po posėdžio. Protokolą pasirašo Komiteto pirmininkas ir Komiteto posėdžių sekretorius.
16. Komiteto posėdžių sekretorius išsiunčia protokolo kopijas visiems Komiteto nariams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo. Komiteto nariai turi teisę ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo protokolo kopijos gavimo dienos teikti pastabas ir pasiūlymus dėl protokolo.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Komiteto veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, susirašinėjimo medžiaga ir kiti dokumentai) saugomi Bendrosios rinkos organizavimo departamente Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389, 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

„LSBA naujienos“ – naujausi tinklaraščio įrašai el. paštu ne dažniau kaip kartą per savaitę. Užsisakydami naujienlaiškį, sutinkate su mūsų Privatumo politika. Prenumeratos galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Komentarai nepriimami.