LR žemės ūkio ministerijos atsakymas

LR žemės ūkio ministerijos atsakymas
LR Seimo kaimo reikalų komitetui
LR aplinkos ministerijai

2011-02-22

DĖL LIETUVOS SODININKŲ BENDRIJŲ ASOCIACIJOS RAŠTO

Pagal kompetenciją teikiame informaciją apie Lietuvos sodininkų asociacijos 2010-12-19 iškeltas problemas.

Nuostatos dėl sodininkų bendrijoje esančių kelių kadastrinių matavimų apmokėjimo bei kelių perdavimo savivaldybėms įtvirtintos Sodininkų bendrijų įstatymo (Žin., 2004, Nr. 4-40) pakeitimu, kuris įsigaliojo 2010-10-01.

Sodininkų bendrijų įstatymo 6 str. 1 d. Numatyta, kad už kelių kadastro duomenų nustatymo darbus sodininkų bendrijos gali apmokėti savo lėšomis arba kreiptis į savivaldybę dėl lėšų skyrimo vidaus kelių kadastrinių matavimų darbams apmokėti.

Pažymėtina, kad teisės aktų nuostatos nenumato (neišskiria) atvejų, kad sodininkų bendrijos neatlygintinai naudotų valstybinę žemę (kelius), esančią mėgėjų sodo teritorijoje. Atkreipiame dėmesį, kad valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m lapkričio 15 d nutarimu Nr. 1443 (Žin.,2004, Nr.167-6129;2010,Nr. 158-8044), 43 ir 44 p.p. nurodyta, išnuomojant valstybinė žemės sklypus mėgėjų sodo teritorijoje, valstybinės žemės sklypo vertė apskaičiuojama pagal LR Vyriausybės 1999 m vasario 24 d nutarimą nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ (Žin.,1999, Nr.21-597;2002,Nr. 102-4574) (redakcija, galiojanti nuo 2010-12-29) (toliau- Nutarimas). Nuomininkai moka valstybinės žemės nuomos mokestį, apskaičiuotą pagal LR Vyriausybės 2002m lapkričio 19 d nutarimą nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“(Žin.,2002, Nr.112 -4993,Nr. 107-4097) (toliau –Nutarimas nr. 1798)

Nutarimo 5.8 p nustatyta, kad nuo 2009m sausio 1 d be aukciono išnuomojamų valstybinės paskirties žemės sklypų ( išskyrus tuos atvejus, kai išnuomojamų be aukciono valstybinės žemės sklypų vertės apskaičiavimą reglamentuoja kiti teisės aktai) ir valstybinės žemės sklypų, suteiktų teisės aktų nustatyta tvarka arba leistų naudotis žemę administruojančių institucijų sprendimais, kai šių žemės sklypų nuomos sutartys nesudarytos, vertė apskaičiuojama pagal einamųjų metų sausio 1 d. Taikytus žemės verčių žemėlapius, parengtus laikantis žemės verčių žemėlapių sudarymo taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro 2002 m gruodžio 23 d įsakymu Nr. 515(Žin., 2003, Nr. 5- 211).

Pagal Nutarimo nr. 1798 1.3 ir 1.4 p.p. nuomojant valstybinę žemę be aukciono, nuomos mokesčio tarifas metams negali būti mažesnis kaip 0,1 proc. ir didesnis kaip 4 proc žemės vertės, apskaičiuotos LR Vyriausybės 1999m vasario 24 d nutarimo Nr. 205 nustatyta tvarka. Konkretų nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą be aukciono, tarifą nustato savivaldybės, kurios teritorijoje yra nuomojama valstybinė žemė, taryba. Apie tai informuojamas valstybės žemės nuomininkas (šiuo atveju sodininkų bendrija). Pažymėtina, kad Nutarimo nr.1798 1.8 punkte nustatyta galimybė savivaldybių taryboms savo biudžeto sąskaita mažinti valstybinės žemės nuomos mokestį arba visai nuo jo atleisti.
Sodininkų bendrijos dėl nuomos mokesčio už jų poreikiams naudojamą valstybinę žemę sumažinimo arba dėl šio mokesčio atleidimo gali kreiptis į savivaldybę, kurios teritorijoje yra nuomojama valstybinė žemė.

Nekilnojamo turto kadastro nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 2002 m balandžio 15 d nutarimu Nr. 534 (Žin.,2002, Nr. 41-1539; 2005, Nr. 80-2899), 21 punkte nurodyta, kad žemės sklypo plotas, apskaičiuotas nustačius nekilnojamo daikto kadastro duomenis atliekant kadastrinius matavimus tomis pačiomis ribomis naudojant tikslesnes priemones, gali skirtis nuo nekilnojamo turto registre įregistruoto žemės sklypo ploto arba teritorijų planavimo dokumente suprojektuoto, bet neįregistruoto Nekilnojamojo turto registre žemės sklypo ploto ne daugiau kaip maksimali leistina (ribinė) ploto paklaida, nurodyta Nuostatų 1 priede.

Remiantis šia nuostata, atliekant žemės ploto kadastrinius matavimus, nustatant ribų posūkio taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje (toliau – kadastriniai matavimai), privaloma užtikrinti , kad anksčiau nustatytos žemės sklypo ribos vietovėje nebūtų keičiamos, o žemės sklypo plotas gali skirtis ne daugiau kaip maksimali leistina (ribinė) ploto paklaida. Tuo atveju, kai ženklinimo žemės sklypo riba nėra aiški (išnykę riboženkliai), privaloma vadovautis teritorijų planavimo dokumentais (sodininkų bendrijų suplanavimo projektais) bei sodo planuose nurodyta informacija.

Vadovaujantis Sodininkų bendrijų įstatymo 6 str 3 d, mėgėjiško sodo teritorijoje žemės sklypai formuojami ir pertvarkomi pagal žemėtvarkos projektą ir kitą teritorijų planavimo dokumentą Teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) nustatyta tvarka.
Pagal Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m spalio 4 d įsakymu Nr. 3D-452/D1-613 (Žin., 2004, Nr. 149-5420; 2007, Nr. 63-2430) nuostatas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai mėgėjiško sodo teritorijoje rengiami tais atvejais, kai reikia pakeisti sodo teritorijos žemėtvarkos projekte suformuotų žemės sklypų ribas arba suformuoti bendro naudojimo ir kitus žemės sklypus ir parduoti arba išnuomoti valstybinę žemę sodininkų bendrijoms, šių bendrijų nariams ir kitiems asmenims LR žemės reformos įstatymo (Žin.,1991, nr. 24-635;1997, Nr. 69-1735) 8 straipsnio 7 dalyje nustatytais atvejais.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Sodininkų bendrijų įstatymo 15 str 15 d., tik sodininkų bendrijos narių susirinkimas turi išimtinę teisę spręsti mėgėjiško sodo teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo ir priežiūros, užstatymo ir kitus teritorijos planavimo, infrastruktūros plėtros ir bendrijos bendro naudojimo turto naudojimo, tvarkymo ir pardavimo klausimus. Bendrijos narių susirinkimuose priėmus sprendimą keisti teritorijų planavimo dokumentus, sodininkų bendrijos galėtų inicijuoti naujų sodų teritorijų planavimo dokumentų parengimą. Patvirtinus naujai parengtus sodininkų bendrijų teritorijų planavimo dokumentus, atliekant sodų sklypų kadastrinius matavimus būtų privaloma vadovautis šių projektų (naujai patvirtintų) sprendimais.

Siekiant sodininkų bendrijose išvengti ginčų dėl žemės sklypų ribų, būtų tikslinga inicijuoti žemės sklypų grupių( masyvų), apribotų keliais ir kitais natūraliais kontūrais, kadastrinių matavimų atlikimą. Tokių teritorijų matavimai leistų identifikuoti esmines problemas ir teritorijų planavimo dokumentų neatitikimą esamai situacijai bei kompleksiškai spręsti šias problemas.

Pritariame Jūsų siūlymui, kad sodininkų bendrijų pirmininkai turėtų galimybę naudotis duomenimis, esančiais nekilnojamojo turto kadastre, ir pažymime, kad Nekilnojamo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) 20 str. 3 d. nurodyta, kad nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio duomenų paieškos ir peržiūros paslaugos per Lietuvos erdvinės informacijos portalą Geodezijos ir kartografijos įstatymo (Žin., 2001, Nr.62-2226; 2010, Nr. 54- 2649) nustatyta tvarka naudotojams teikiamos neatlygintinai.
Pagal LR žemės fondo 2010 m sausio 1 d duomenimis Nekilnojamo turto registre yra įregistruotos 133 valstybinės žemės-mėgėjų sodų žemės nuomos sutartys, t.y. pagal 133 valstybinės žemės nuomos sutartis Lietuvos Respublikoje 2010 m sausio 1 d buvo išnuomotas 200,70 ha mėgėjų sodų žemės plotas. Taip pat pažymime, jog Žemės ūkio ministerija nekaupia duomenų apie Lietuvos Respublikoje esančių sodininkų bendrijų bei jose esančių žemės sklypų skaičių.

Pasirašo
Viceministras Mindaugas Kuklierius

„LSBA naujienos“ – naujausi tinklaraščio įrašai el. paštu ne dažniau kaip kartą per savaitę. Užsisakydami naujienlaiškį, sutinkate su mūsų Privatumo politika. Prenumeratos galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Komentarai nepriimami.