Darbo grupės 2017-09-28 posėdžio protokolas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

2017 M. RUGSĖJO 28 D. ĮVYKUSIO DARBO GRUPĖS SODININKŲ BENDRIJŲ AKTUALIEMS KLAUSIMAMS SPRĘSTI POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. D4-
Vilnius

Posėdis įvyko 2017 m. rugsėjo 28 d. 13.30 val. Aplinkos ministerijos patalpose A. Juozapavičiaus g. 9.

Posėdžio pirmininkas – Martynas Norbutas, aplinkos viceministras;
Posėdžio sekretorius – Tomas Tukačiauskas, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus vyriausiasis specialistas;

Dalyvavo:
Darbo grupės narai: Vidmantas Bezaras, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus vedėjas; Jurgita Milieškaitė, Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Nekilnojamojo turto kadastro geodezijos ir kartografijos skyriaus patarėja; Alina Šileikienė, Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Nekilnojamojo turto kadastro geodezijos ir kartografijos skyriaus vyriausioji specialistė; Gediminas Vaičionis, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas; Tautvydas Tamošiūnas, Kauno rajono savivaldybės Kelių ir transporto skyriaus vedėjo pavaduotojas; Jurga Žilikienė, Finansų ministerijos Biudžeto departamento Savivaldybių biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė; Violeta Stumbrienė, Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė; Monika Biraitė-Juodvalkienė, Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento direktoriaus pavaduotoja; Aloyzas Burba – Lietuvos sodininkų draugijos pirmininkas; Romasis Vaitiekūnas – Vilniaus susivienijimo „Sodai“ pirmininkas; Gediminas Vaitkevičius – Susisiekimo ministro patarėjas; Tomas Pilukas, Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento vyresnysis patarėjas; Žilvinas Klimka – Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos valdybos narys.

Kiti dalyviai: Kęstutis Bacvinka, Lietuvos Respublikos Seimo narys, Valentinas Grumbinas, Lietuvos Respublikos Seimo nario Andriaus Navicko padėjėjas–sekretorius.

Darbotvarkė:
1. Darbo grupės pirmininko įžanginis žodis;
2. Darbo grupės narių prisistatymas ir darbo organizavimo principų aptarimas;
3. LR Seime svarstomo Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo projekto problematikos pristatymas (V. Bezaras);
4. Aktualiausių spręstinų sodininkų bendrijų klausimų pristatymas (R. Vaitiekūnas);
5. Kiti einamieji klausimai.

SVARSTYTA.
1. M. Norbutas pasveikino darbo grupės narius. Atkreipė dėmesį, kad sodininkų bendrijų (toliau – Bendrijų) kelių perdavimo ir kiti klausimų sprendimas tęsiasi ne vienerius metus ir iš darbo grupęs tikimąsi konkrečių pasiūlymų.

2. Komisijos nariai ir posėdžio dalyviai prisistatė.
V. Bezaras pateikė pasiūlymus dėl darbo grupės posėdžių organizavimo: rinktis kiekvieną ketvirtadienį 13.30 pradedant nuo 2017 spalio 12 d., pastabas ir pasiūlymus siųsti per posėdžių sekretorių, darbą reikėtų užbaigti gruodžio pradžioje, kad būtų galima teikti pastabas svarstomam Sodininkų bendrijų (SB) įstatymo 6 str. projektui. Pasiūlyta posėdžiuose efektyviau išnaudoti darbo grupės laiką, pirmuose posėdžiuose dalyvaujant tik darbo grupės nariams, o suinteresuotus asmenis planingai kviesti pagal nagrinėjamas temas (darbo grupei pritarus arba pirmininkui pasiūlius), nes ankstesnių darbo grupių patirtis parodė, kad neplanuotas suinteresuotų asmenų klausimų aptarimas trikdė darbo grupės veiklą. Reikia siekti, kad darbo grupę pasiektų jau sodininkų asocijuotų draugijų atstovų apibendrinti klausimai.
M. Norbutas pasiūlė esant poreikiui į darbo grupė posėdžius kviestis reikiamus ekspertus. Pasiūlymams pritarta bendru sutarimu.

3. V. Bezaras pristatė atliktus veiksmus siekiant spręsti Bendrijų bendro naudojimo kelių perdavimo klausimus. Informavo, kad Aplinkos ministerija buvo parengusi kelių perdavimo programą ir ją (programą) pateikusi tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau – LRV). LRV minėtą programą atsisakė tvirtinti, pavesdama šią misiją aplinkos ministrui, nors tai ir prieštarauja SB įstatymo 6 str. nuostatoms. Esant tokiai situacijai kyla poreikis keisti ir Sodininkų bendrijų 6 straipsnio nuostatas ir sudaryti sąlygas spręsti Bendrijų kelių (gatvių) valdymo klausimus pavedant savivaldybėms perimti kelius. Atkreipė dėmesį, kad pirmiausia būtina užtikrinti savivaldybių finasavimo papildomoms suteikiamoms funkcijoms klausimą.
V. Grumbinas klausė, kaip gali būti perduoti keliai (gatvės) neatlikus tiksliųjų matavimų?
M. Narmontas pristatė savo viziją dėl žemės sklypų (kelių) perdavimo neatlikus tiksliųjų matavimų. Kiti posėdžio nariai pasidalino įžvalgomis ir patirtimi minėtu klausimu.

4. R. Vaitiekūnas aptarė svarbiausius sodininkų bendrijoms kylančius klausimus: kelių (gatvių) valdymo ir perdavimo problematiką ir Vilniaus susivienijimo patirtį; įsiterpusių žemės sklypų išsipirkimo termino pakeitimo poreikį, vandentiekio – kanalizacijos tinklų plėtros reikalus, viso Sodininkų bendrijų įstatymo peržiūrėjimo galimybes. Pristatydamas vykstančias Vilniaus miesto savivaldybės ir sodininkų bendrijų atstovų derybas dėl kelių (gatvių) perdavimo eigą. Pristatė, kad kelių (gatvių) perdavimo savivaldybėms prioritetizavimo principus, skirstant jas į tris grupes: tranzitines, aptarnaujančias tik vieną Bendriją ir akligatvius. Siūlė šioms skirtingoms kategorijoms taikyti skirtingus valdymo būdus.

T. Tamošiūnas pateikė miestų savivaldybių patirtį įtraukiant dalį pagrindinių Bendrijų kelių į savivaldybės prižiūrimų kelių (gatvių) sąrašą. Atkreipė dėmesį, kad daugeliu atveju Bendrijos, o ne savivaldybės, yra žemės esančios po keliais (gatvėmis) valdytojai.

G. Vaitkevičius paaiškino pagal kokią formulę apskaičiuojamos lėšos savivaldybių keliams prižiūrėti.

V. Grumbinas kėlė klausimą, kodėl Bendrijų išplanavimo schemos nepripažįstamos teritorijų planavimo dokumentais ir neregistruojamos teritorijų planavimo dokumentų registre. Siūlė pratęsti LRV nutarimą dėl lengvatinio žemės sklypų išsipirkimo ir koreguoti Bendrijų išplanavimo schemas.

J. Žilikienė informavo, kad planuojant savivaldybėms skirtas lėšas kelių (gatvių) tvarkymui buvo imami duomenys iš Statistikos departamento, planuojama, kad ateityje jie bus imami tik Registrų centro. Pasisakę darbo grupės nariai akcentavo, kad daugelis gatvių ne tik soduose, bet ir mieste nėra regitruotos.

G. Vaičionis siūlė atnaujinti kelių perdavimo programą. Informavo, kad Vilniaus miesto savivaldybė yra patvirtinusi 3 kartus didesnį žemės mokestį Bendrijų teritorijoje esančiai žemei.

M. Narmontas siūlė ieškoti kelio kaip Bendrijų kelius (gatves) perduoti be kadastrinių matavimų. Paminėjo, kad numačius reikalavimą atlikti kadastrinius matavimus didelė lėšų būtų išleista, tačiau reali kelių būklė nepagerėtų.

G. Vaitkevičius pasiūlė numatyti galimybę, kad savivaldybės tam tikrą Kelių priežiūros programos lėšų dalį skirtų Bendrijų kelių tvarkymui.

NUTARTA
1. Darbo grupės posėdžius organizuoti kiekvieną ketvirtadienį pradedant nuo 2017 m. spalio 12 d.
2. Darbo grupės posėdžiuose leisti dalyvauti tik tiems suinteresuotiems asmenims, ekspertams, dėl kurių dalyvavimo yra suderinta išankstinė darbo grupės narių nuomonė ar pirmininko pritarimas.
3. Iki kito posėdžio darbo grupės nariai pagal savo kompetenciją įvertina ir pateikia pasiūlymus dėl galimybių savivaldybėms perduoti Bendrijų kelius (gatves) neatliekant kadastrinių matavimų.
4. Išanalizuoti Finansų ministerijos atstovų atsiųstą Valstybės kontrolės medžiagą dėl sodininkų bendrijų sumokamų mokesčių ir jų panaudojimo (bus išsiųsta darbo grupės nariams) ir pateikti nuomonę.
5. Prašyti A. Burbą, R. Vaitiekūną, Ž. Klimką kito susitikimo metu pateikti informaciją apie jų atstovaujamų asocijuotų sodininkų bendrijų organizacijų nariams būdingas problemas, kurias reikia spręsti keičiant teisės aktus.
6. Kitame posėdyje (2017 m. spalio 12 d.) aptarti galimybę pakeisti LRV nutarimą Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje“;
7. Prašyti darbo grupės narių naujus pasiūlymus teikti ne vėliau kaip 2 darbo dienos iki posėdžio.
8. Kitas posėdis 2017 m. spalio 12 d. 13.30 val. Aplinkos ministerijoje.

PRIDEDAMA: dalyvių sąrašas, 1 lapas.

Pasitarimo pirmininkas Martynas Norbutas

Pasitarimo sekretorius Tomas Tukačiauskas

„LSBA naujienos“ – naujausi tinklaraščio įrašai el. paštu ne dažniau kaip kartą per savaitę. Užsisakydami naujienlaiškį, sutinkate su mūsų Privatumo politika. Prenumeratos galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Komentarai nepriimami.