Apie kelių perdavimo programą

Dabartinė padėtis dėl sodininkų bendrijų kelių perdavimo programos.


DĖL SODININKŲ BENDRIJŲ KELIŲ PERDAVIMO PROGRAMOS

Sodininkų įstatymo pakeitimo 12 str. 4 dalyje nustatyta, kad LR Vyriausybė iki 2015 m. liepos 31 d. patvirtina Sodininkų bendrijų bendro naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo programą ir nustato bendrijos bendro naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo programą ir jų kadastrinių matavimų tvarką. Programą parengti buvo pavesta Aplinkos ministerijai.

Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamentas šią programą parengė ir perdavė derinti (su programa plačiau galite susipažinti asociacijos tinklalapyje). Savivaldybių asociacija programai pritarė su kai kuriomis pastabomis dėl perduodamų kelių būklės nustatymo, kadastrinių matavimų atlikimo finansavimo patikslinimo ir dėl perimtų kelių atitikimo STR 2.0604 reikalavimams.

Atsiliepimą atsiuntė ir LR vyriausybės kancleris A. Mačiulis. Jame rašoma „…kelių perdavimo programos projektas savo esme neatitinka Strateginio planavimo metodikos nuostatų, kad plėtros programa rengiama vienos ar kelių (skirtingiems ministrams pavestų) valdymo sričių plėtrai numatyti. Bendrojo naudojimo kelių perdavimas nėra valdymo sritis, kuriai reikėtų nustatyti plėtros tikslus ir t.t. … Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus siūlo Programos nerengti, o rengiant sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių, kaip nekilnojamojo turto objektų, formavimo ir jų kadastrinių matavimų tvarką, kartu numatyti ir institucijų atsakomybe įgyvendinant minėto įstatymo nustatas.“ Visą tekstą rasite priede. Šis atsakymas reiškia, kad Programą rengti netikslinga, užtektų parengti kelių perdavimo tvarką ir viska bus išspręsta.

Po šių atsakymų, ypač vyriausybės kanclerio, kelių perdavimo procesas sustojo. Aplinkos ministerija po to dar parengė „Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo savivaldybėms tvarkos aprašą“. Tai yra bendro naudojimo privatizuotų sklypų kuriuose yra keliai, perdavimo tvarka. Neprivatizuotų sklypų, t.y. nuomojamų iš valstybės perdavimo tvarka yra numatyta LRV 2002-09-10 nutarimu Nr.1418. Tačiau kaip toliau vykdyti kelių perdavimą liko neaišku.

Kad išjudinti procesus LSBA kreipėsi į Lygių galimybių tarnybą su klausimu „ar nepažeidžiamas lygių galimybių įstatymas, kada vieniems gyventojams savivaldybė teikia paslaugas, (kelių priežiūrą ir aptarnavimą), o kitiems neteikia ir sodininkai kelius turi prižiūrėti savo lėšomis. Buvo gautas atsakymas „ … konstatuota, jog pagal Lygių galimybių įstatymo, kurio priežiūrą vykdo lygių galimybių kontrolierius, reguliavimo apimtį Jūsų skunde išdėstytų problemų nagrinėjimas nepriklauso lygių galimybių kontrolieriaus kompetencijai. Siūlome aktyviau dalyvauti Aplinkos ministerijos ruošiamoje sodininkų bendrijų teritorijoje esančių kelių perdavimo savivaldybėms programos rengime.“

Be šio kreipimosi Vyriausybei buvo paruoštas ir išsiųstas bendras Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos ir Lietuvos sodininkų draugijos pasiūlymas vietoje didelių lėšų, kurios būtų skiriamos perduodamų kelių kadastriniams matavimams, paskirti dalį lėšų, kurios būtų naudojamos šių kelių remontui ir priežiūrai, o matavimai būtų atliekami vėliau, pagal turimus lėšų kiekius. Atsakymas į šį pasiūlymą iš vyriausybės kanceliarijos negautas, nors bendraujant telefonu šiam, protingumo ir ekonomiškumo principais, grįstam pasiūlymui buvo pritariama.

Ieškant galimybių išjudinti įstrigusį kelių perdavimo procesą buvo kreiptasi į LR Aplinkos apsaugos komiteto pirmininką A.Salamakiną, dėl parlamentinės kontrolės įgyvendinant įstatymo pakeitimą, kuris yra nevykdomas. 2015-11-25 dieną įvyko Aplinkos apsaugos komiteto posėdis, kuriame be LSBA pirmininko Juozo Ravinio dalyvavo visos susiję institucijos išskyrus Vyriausybės atstovus. Vyko daug diskusijų, pasisakė ir aplinkos ministerijos atstovai, savivaldybių asociacija, mūsų asociacija ir kiti dalyviai, bet be vyriausybės atstovų nuspręsti kaip išjudinti procesą nepavyko, kadangi visi dalyvaujantys pritarė rengiamai programai ir nebuvo aišku dėl ko vyriausybės kancleris A. Mačiulis pasiūlė programos nerengti, o paruošti kelių perdavimo tvarką. Posėdis buvo atidėtas iki 2015-12-02 dienos, tikintis, kad atvyks ir vyriausybės atstovai.

Į 2015-12-02 dienos Aplinkos apsaugos komiteto posėdį atvyko ir Vyriausybės atstovė Ana Stankaitienė. Ji paaiškino, kad Aplinkos ministerijai buvo duota užduotis parašyti programą, kuri savo apimtimi neviršytų Aplinkos ministerijos kompetencijos, tai yra programa būtų patvirtinta Aplinkos ministro įsakymu. Tuo pačiu ir visas programos finansavimas būtų vykdomas tik iš Aplinkos ministerijos lėšų. Šios programos kūrimas buvo paskirtas Vyriausybės nutarimu ir yra galiojantis, o vyriausybės kancleris siūlo parengti kelių perdavimo tvarką, kuri apimtų ir Žemės ūkio ir Finansų ministerijas ir būtų patvirtinta jau ne Aplinkos ministro įsakymu, o Vyriausybės nutarimu. Be to Vyriausybė siūlo parengti Sodininkų įstatymo pakeitimus, kadangi kelių perdavimo programa yra sudėtinga ir yra iškilę daug papildomų klausimų.

Šio komiteto posėdžio nutarimas buvo: pateikti Sodininkų įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimus, suderinus nuostatas dėl įstatymo pakeitimo įgyvendinimo (visą nutarimą žiūrėti žemiau).

Taigi šiuo metu visa procedūra prasideda beveik iš naujo ir visas Aplinkos ministerijos padarytas darbas lieka niekam nereikalingas. Susidaro įspūdis, kad programos ruošimas ir derinimas buvo reikalingas tik tam, kad užtempti laiką iki valstybės biudžeto svarstymo ir atidėti sprendimus kitiems metams. Tikiuosi, kad įdėtas mūsų darbas nebuvo veltui ir kitais metais sodininkų kelių perdavimo procesas pajudės.

Visiems gerų Šventų Kalėdų ir Naujų Metų!

Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas
Juozas Ravinis


 

„LSBA naujienos“ – naujausi tinklaraščio įrašai el. paštu ne dažniau kaip kartą per savaitę. Užsisakydami naujienlaiškį, sutinkate su mūsų Privatumo politika. Prenumeratos galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Komentarai nepriimami.