Parama Kauno rajono sodininkų bendrijoms 2024 metams

Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. TS-40 patvirtinta Kauno rajono savivaldybės specialiąja sodininkų bendrijų rėmimo programa (toliau – Programa), skelbiamas kvietimas teikti prašymus dėl sodininkų bendrijų bendro naudojimo žemėje esančių kelių (gatvių) perleidimo Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn bei prašymus finansinei paramai pagal Programą gauti.

Prašymus gali teikti: Kauno rajono savivaldybės teritorijoje esančios sodininkų bendrijos (toliau – Bendrijos).

Prašymų teikimo terminas: prašymai teikiami nuo 2024 m. vasario mėn. 7 d. iki 2024 m. gegužės mėn. 8 d. (imtinai) 17 val.

Prašymų teikimo būdas: prašymai pateikiami ar siunčiami paštu, adresu: Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas (gavėjas Kauno rajono savivaldybės specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos komisija) arba visi dokumentai siunčiami elektroniniu paštu info@krs.lt.

2024 m. numatoma  paskirstyti finansinės paramos bendra suma: 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų).

Programos finansinė parama gali būti skiriama:

 • Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų) kadastriniams matavimams, inventorizacijai ir teisinei registracijai reikalingos techninės dokumentacijos rengimo išlaidoms iš dalies kompensuoti;
 • Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų) priežiūrai ir atnaujinimui ir / ar naujų bendrojo naudojimo objektų statybai reikalingos techninės dokumentacijos rengimo išlaidoms iš dalies kompensuoti;
 • Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų) priežiūros, atnaujinimo ir / ar naujų bendrojo naudojimo objektų statybos darbų ir paslaugų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Pirmenybė daliniam išlaidų kompensavimui teikiama pagal šiuos darbų ar paslaugų prioritetus, tokia eilės tvarka:

 • kadastrinių matavimų, inventorizacijos, teisinės registracijos atlikimui, techninės dokumentacijos rengimui;
 • bendrojo naudojimo žemėje esančių kelių, gatvių priežiūrai;
 • kitų, bendrojo naudojimo žemėje esančių, bendrojo naudojimo objektų (elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo ir bei kitų) priežiūrai;
 • bendrojo naudojimo žemėje esančių bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų) atnaujinimui;
 • bendrojo naudojimo žemėje naujų bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų)

Paramos dydis: skiriamos kompensacijos dydis vienai Bendrijai negali viršyti 3 tūkst. Eur ir ne daugiau kaip:

 • 70 % sumos, reikalingos kadastriniams matavimams, inventorizacijai, teisinei registracijai, techninių dokumentų parengimui (likusią dalį apmoka pati Bendrija);
 • 60 % sumos, reikalingos bendrojo naudojimo žemėje esančių bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų) priežiūrai (likusią dalį apmoka pati Bendrija);
 • 60 % sumos, reikalingos bendrojo naudojimo žemėje esančių bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų) atnaujinimui ar naujų bendrojo naudojimo objektų statybai (likusią dalį apmoka pati Bendrija).

Bendrijos, turinčios skolų valstybei, Savivaldybei ar Savivaldybės valdomoms įmonėms, prašymas skirti finansinę paramą nenagrinėjamas.

Bendrijos, pageidaujančios gauti finansinę paramą, pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą (1 priedas);
 • anketą (2 priedas);
 • Bendrijos narių susirinkimo sprendimo dėl paramos kopiją;
 • Bendrijos išlaidas patvirtinančių dokumentų – komercinių pasiūlymų, preliminarių susitarimų, sąmatų, pažymų ir / ar kitų dokumentų, kurie patvirtintų Bendrijos teisę gauti dalinį išlaidų kompensavimą pagal Programą, patvirtintas kopijas. Teikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos Bendrijos pirmininko ar jo įgalioto asmens parašu;
 • Bendrijos sodų sklypų ir jų savininkų sąrašą, nurodant vardą, pavardę ir duomenis, kur asmuo deklaravęs gyvenamosios vietos adresą;
 • įgaliojimą, jei prašymą pateikia Bendrijos pirmininko įgaliotas asmuo;
 • Bendrijos įstatų kopiją.

Paramos teikimo sąlygos: Bendrijoms dalinai kompensuojamos išlaidos už darbus ar paslaugas, nurodytus Programoje ir šiame kvietime. Paskirta paramos suma išmokama atlikus darbus ir / ar paslaugas, dėl kurių dalinio išlaidų kompensavimo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo priimtas sprendimas skirti paramą ir Bendrijai pateikus prašymą išmokėti skirtą paramos sumą kartu su darbų ir / ar paslaugų atlikimą bei Bendrijos dalies išlaidų apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais (atliktų darbų ir / ar paslaugų sutartis, šių darbų ir / ar paslaugų atlikimo aktus, sąskaitas faktūras, apmokėjimą patvirtinančius banko išrašus). Nekompensuojamos išlaidos, kurioms jau buvo skirtas finansavimas pagal šią ar kitas Savivaldybės programas, bei išlaidos už darbus ar paslaugas, atliktus iki šios Programos patvirtinimo.

Bendro naudojimo žemėje esančių kelių perleidimas Savivaldybės nuosavybėn

Sprendimą perduoti kelius Savivaldybei priima Bendrijos narių susirinkimas, jei Bendrijos įstatuose nėra kitų nuostatų dėl teisės priimti sprendimus, susijusius su Bendrijos turto perdavimu kitų asmenų nuosavybėn.

Bendrijos narių susirinkimo sprendimu Savivaldybei nuosavybės teise gali būti perduodami šioje Programoje nustatytus reikalavimus atitinkantys:

 • Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esantys keliai, kuriems kadastriniai matavimai nėra atlikti ir nėra tokiam inžineriniam statiniui suformuoto žemės sklypo. Bendrijai pateikus prašymą perleisti kelius, Savivaldybė, esant biudžete numatytam finansavimui, atlieka Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių kelių kadastrinius matavimus ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoja Savivaldybės nuosavybės teises.
 • Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esantys keliai, kuriems kadastriniai matavimai yra atlikti ir keliai įregistruoti bendrijos nuosavybės teise Nekilnojamojo turto registre. Bendrijai pateikus prašymą perleisti kelius, Savivaldybės sutikimu keliai perleidžiami Savivaldybei nuosavybės teise sudarant pirkimo – pardavimo sandorį, kurio vertė negali būti didesnė nei 1 Eur (vienas euras). Su pirkimo – pardavimo sandorio įforminimu susijusias išlaidas apmoka Savivaldybė.

Savivaldybės nuosavybėn perleidžiamiems keliams keliami reikalavimai:

 • kelias turi būti įregistruotas Bendrijos nuosavybės teise Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre;
 • kelio plotis turi būti ne mažesnis kaip 4,5 m;
 • kelias turi būti pravažiuojamas (nesibaigti akligatviu) arba akligatvis su Statybos techninio reglamento 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimus atitinkančia, 2 ašių sunkvežimiui (iki 9 m ilgio) tinkama apsisukimo aikštele;

Kelias turi atitikti bent vieną iš šių papildomų reikalavimų:

 • kelias kerta Bendrijos teritoriją ir juo naudojasi ne tik Bendrijos teritorijoje nekilnojamąjį turtą valdantys asmenys;
 • kelias turi sankryžą su vietinės ar valstybinės reikšmės keliu arba Savivaldybės nuosavybės teise Bendrijos teritorijoje valdomu keliu;
 • kelias yra pagrindinis kitų Bendrijos kelių atžvilgiu.

Taip pat visą Programą bei prašymų ir anketos formas galite gauti Kauno rajono savivaldybės administracijoje, adresu Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas arba visa Programa ir prašymo bei anketos formos gali būti Jums atsiųsti elektroniniu paštu. Pageidaudami gauti dokumentus elektroniniu paštu, prašome susisiekti tel. (8 37) 305 537.

Kauno rajono savivaldybės specialioji sodininkų bendrijų rėmimo programa

Prašymas dėl dalinės finansinės paramos suteikimo pagal Kauno rajono savivaldybės specialiąją sodininkų bendrijų rėmimo programą

Prašymas dėl bendro naudojimo žemėje esančių kelių perleidimo Savivaldybės nuosavybėn pagal Kauno rajono savivaldybės specialiąją sodininkų bendrijų rėmimo programą

Pareiškėjo anketa finansinei paramai pagal Kauno rajono savivaldybės specialiąją sodininkų bendrijų rėmimo programą gauti

Prašymas dėl paskirtos dalinės finansinės paramos išmokėjimo pagal Kauno rajono savivaldybės specialiąją sodininkų bendrijų rėmimo programą
 

Komentarai nepriimami.