Asociacijos įstatai

Registruota LR juridinių asmenų registre 2009-04-09
(Juridinio asmens kodas 160453369)

Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos

ĮSTATAI


I. Bendroji dalis

 1. Lietuvos sodininkų bendrijų asociacija (toliau vadinama – asociacija) yra savanoriškas, pelno nesiekiantis, juridinio asmens teises turintis fizinių ir juridinių asmenų susivienijimas, kurio tikslas – plėtoti mėgėjiškos sodininkystes veiklą.
 2. Šie įstatai reglamentuoja asociacijos teises ir pareigas, veiklą, jos valdyma, veiklos kontrolę, lėšų ir turto panaudojimo, asociacijos reorganizavimo ir likvidavimo tvarką.
 3. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, savarankišką balansą, atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose. Antspaude įrašyta: Lietuvos respublika, Lietuvos sodininkų bendrijų asociacija.
 4. Asociacijos būstinės adresas: Merkio g. 1, Lapių mstl., Kauno rajonas, tel. 477285 ir 862066253.
 5. Asociacija savo veikloje vadovaujasi šiais įstatais, įstatymais ir kitais teisės aktais.
 6. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
 7. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribojamas.


II. Asociacijos tikslai, funkcijos ir uždaviniai

 1. Asociacija yra sodininkų bendrijų ir pavienių sodininkų susivienijimas, visapusiškai veikiantis puoselėjant ir plėtojant mėgėjišką sodininkystę bei jos tradicijas:
  a) inicijuoja tyrimus mėgėjiškos sodininkystes ir aplinkosaugos srityje, bendradarbiauja juos atliekant, diegia ju rezultatus;
  b) organizuoja ir tiekia konsultacijas sodininkams dėl sodų sklypų tvarkymo, žemės kulturų auginimo bei kitos mėgėjiškos sodininkystes veiklos;
  c) skleidžia žinias apie mėgėjiška sodininkystę, užsiima leidybine ir švietėjiška veikla;
  d) atstovauja savo nariams ir gina jų interesus valstybės bei savivaldybės institucijose;
  e) padeda realizuoti savo narių užaugintą produkciją.
 2. Asociacija įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti įstatymų nustatyta tvarka gali:
  a) nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti asociacijos tikslus ir uždavinius bei gauti reikalingą informaciją;
  b) organizuoti seminarus, konferencijas, susirinkimus, renginius, muges. Šiam tikslui turėti ir naudoti bilietus, labdaros ir paramos atvirukus, lipdukus bei kitokio pobudžio medžiagą;
  c) pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, ji naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
  d) samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai;
  e) sudaryti sutartis ir priimti įsipareigojimus;
  f) gauti lėšų ar kito turto iš šalies, užsienio bei tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių istaigų bei organizacijų, fondų, taip pat asmenų.
 3. Asociacija turi teise steigti filialus. Filialas yra asociacijos padalinys, turintis atskirą buveinę. Filialas nėra juridinis asmuo ir naudojasi asociacijos, kaip juridinio asmens vardu. Filialas veikia pagal asociacijos įstatus ir visuotinio narių susirinkimo suteiktus įgaliojimus.
 4. Asociacijai draudžiama užsiimti komercine veikla.
 5. Asociacija atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę ir buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokescius įstatymų nustatyta tvarka.


III. Asociacijos nariai

 1. Asociacijos nariu gali būti Lietuvos Respublikoje registruota sodininkų bendrija, arba pavieniai sodininkai.
 2. Asociacijos nariais nuo jos įregistravimo dienos tampa sodininkų bendrijos, kurių atstovai dalyvavo steigiamajame susirinkime ir yra įtraukti į steigėjų sąrašą. Pateikę asociacijos valdybai rašytinius prašymus, asociacijos nariais gali tapti sodininkų bendrijos ir pavieniai asmenys po steigiamojo susirinkimo valdybos posėdyje priėmus sprendimą priimti juos į asociacijos narius.
 3. Narystė asociacijoje pasibaigia nariui pateikus asociacijos valdybai rašytinį prašymą, kad pageidauja išstoti. Visuotiname asociacijos nariu susirinkime priimamas sprendimas pašalinti narį dėl įstatų nesilaikymo ar likvidavus asociaciją.
 4. Asociacija gali tureti garbes narius.
 5. Sodininkų bendriją atstovauja jos pirmininkas arba kitas sodininkų bendrijos įgaliotas asmuo.


IV. Asociacijos narių teisės ir pareigos

 1. Asociacijos narys turi teisę:
  a) dalyvauti visuotiniuose asociacijos susirinkimuose, rinkti ir būti išrinktas į jos valdyba ar revizoriumi, teikti pasiulymus visais asociacijos veiklos klausimais;
  b) susipažinti su asociacijos valdymo ir kontrolės organų ataskaitomis, visuotinų ir valdybos susirinkimu protokolais ir kitais dokumentais;
  c) gauti informacija apie asociacijos veiklą, ūkinę buklę, turtą ir lėšas;
  d) išstoti iš asociacijos.
 2. Asociacijos narys privalo:
  a) laikytis asociacijos įstatų, vykdyti visuotino asociacijos narių susirinkimo bei valdybos nutarimus;
  b) saugoti ir tinkamai naudotis asociacijos turtu, įrengimais, inventoriumi;
  c) mokėti visas įstatuose numatytas įmokas, kurių dydį, mokėjimo laiką ir tvarką nustato visuotinis asociacijos nariu susirinkimas.


V. Asociacijos valdymas

 1. Asociacijos organai yra šie:
  a) visuotinis asociacijos narių susirinkimas;
  b) asociacijos valdyba;
  c) asociacijos pirmininkas.


VI. Asociacijos narių visuotinio susirinkimo sušaukimo tvarka ir periodiškumas, jo kompetencija

 1. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias organas. Visuotiniame susirinkime turi dalyvauti asociacijos nariai arba įgalioti asmenys.
 2. Asociacijos narių visuotiniai susirinkimai yra eiliniai ir neeiliniai.
 3. Asociacijos narių visuotinis susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu.
 4. Asociacijos valdyba ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) savaites praneša kiekvienam asociacijos nariui apie asociacijos narių visuotinio susirinkimo vietą, laiką, svarstomus klausimus.
 5. Neeilinį asociacijos narių visuotinį susirinkimą gali sušaukti valdyba arba ne mažiau kaip 1/5 asociacijos narių, o taip pat revizorius.
 6. Susirinkimo sprendimas dėl įstatų keitimo, dėl imoniu steigimo, asociacijos reorganizavimo bei likvidavimo bus priimtas, jei balsavo ne mažiau kaip 2/3 dalyvavusių susirinkime narių. Kiekvienas susirinkimo dalyvis, nesvarbu koks jo ar jo atstovaujamo asociacijos nario įnašų dydis, atstovaujamų narių skaičius, balsuojant turi vieną sprendžiamą balsą.
 7. Neeilinis asociacijos narių susirinkimas šaukiamas šių įstatų VI skirsnio 4 punkte nustatyta tvarka.
 8. Asociacijos narių visuotinis susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė asociacijos narių.
 9. Nesant kvorumo, asociacijos visuotinis susirinkimas šaukiamas pakartotinai ta pačia dienotvarke ir laikomas teisėtu esant bet kuriam asociacijos narių skaičiui.
 10. Asociacijos narių visuotinis susirinkimas šaukiamas šių įstatų VI skirsnio 4 punkte nustatyta tvarka.
 11. Asociacijos visuotiniame susirinkime sprendimai svarstomais klausimais priimami paprasta balsų dauguma atviru balsavimu, išskyrus šių įstatų VI skirsnio 6 punkte nurodytais klausimais.
 12. Asociacijos visuotinis susirinkimas turi teisę:
  a) rinkti ir atšaukti asociacijos valdybą bei jos narius;
  b) rinkti ir atšaukti asociacijos revizorių;
  c) keisti ir pildyti asociacijos įstatus;
  d) išklausyti ir tvirtinti asociacijos valdybos ir revizoriaus ataskaitas;
  e) atšaukti ir keisti asociacijos valdybos ir jos pirmininko neteisėtus sprendimus;
  f) nustatyti asociacijos valdybos veiklos gaires;
  g) nustatyti asociacijos narių įnašų ir mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką;
  h) steigti asociacijai priklausancias įmones, visuomenės informavimo priemones, jas reorganizuoti.


VII. Kitų asociacijos organų ir jų vadovų rinkimo tvarka, jų kompetencija

 1. Asociacijos valdyba renkama asociacijos narių visuotiniame susirinkime (slaptu arba atviru balsavimu). Valdyba sudaro 7 (septyni) asmenys.
 2. Asociacijos operatyvią veiklą organizuoja ir vykdo administracija: administracijos vadovas – asociacijos pirmininkas.
 3. Asociacijos valdybai vadovauja pirmininkas, renkamas iš valdybos narių tarpo. Asociacijos valdyba skiria ir atleidžia buhalterį. Valdybos pirmininko ir buhalterio atlyginimą nustato asociacijos valdyba.
 4. Asociacijos valdyba rengia posėdžius ne rečiau kaip kartą per 3 (tris) mėnesius.
 5. Asociacijos valdybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip 1/2 valdybos narių.
 6. Posėdžiuose visi sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.
 7. Asociacijos valdyba:
  a) renka ir atšaukia asociacijos pirmininką, padeda jam darbe;
  b) koordinuoja ir kryptingai vadovauja asociacijos veiklai tarp asociacijos narių visuotinių susirinkimų;
  c) inicijuoja asociacijos narių visuotinių susirinkimų sprendimais patvirtintų asociacijos programų įgyvendinimą;
  d) priima ir atleidžia asociacijos narius;
  e) valdybai delegavus, atskiri jos nariai atstovauja asociacijos interesus Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;
  f) tvirtina asociacijos pajamų ir išlaidų sąmatas;
  g) priima sprendimus dėl apmokamų pareigybių.
 8. Asociacijos pirmininkas:
  a) inicijuoja asociacijos narių visuotinių susirinkimų, valdybos posėdžių sprendimų įgyvendinimą;
  b) rengia asociacijos valdybos posėdžius, sudaro jų darbotvarkes arba, valdybai sutikus, tam įgalioja kitą valdybos narį;
  c) rupinasi asociacijos turto apsauga;
  d) atstovauja asociacija santykiuose su juridiniais ir fiziniais asmenimis teisme ir kitose institucijose;
  e) savarankiškai sprendžia asociacijos ūkinius, organizacinius ir finansinius klausimus;
  f) vadovaudamasis LR darbo kodeksu priima ir atleidžia asociacijos darbuotojus;
  g) atidaro ir uždaro sąskaitas banko įstaigose;
  h) asociacijos vardu pasirašo sandorius.


VIII. Asociacijos valdymo organų ir jų vadovų atskaitomybe, veiklos kontrolės tvarka

 1. Asociacijos valdyba ir revizorius yra atsakingi asociacijos narių visuotiniam susirinkimui.
 2. Asociacijos valdybos ir revizoriaus ataskaitą metams pasibaigus svarsto ir jos veiklos rezultatus įvertina asociacijos narių visuotinis susirinkimas.
 3. Asociacijos pirmininkas savo veiklos ataskaitą teikia asociacijos valdybai iki asociacijos valdybos veiklos svarstymo metiniame asociacijos narių visuotiniame susirinkime.
 4. Asociacijos valdybos ūkinę ir finansinę veiklą kontroliuoja asociacijos revizorius ir privalo:
  a) tikrinti asociacijos metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansines buhalterines veiklos dokumentus;
  b) visuotinio narių susirinkimo ar valdybos pavedimu atlikti asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus;
  c) artimiausiame visuotiniame narių susirinkime arba valdybos posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
  d) visuotiniame nariu susirinkime pateikia asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metu ataskaitą.
 5. Asociacijos valdyba ir valdybos pirmininkas privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.
 6. Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.
 7. Asociacijos valdybą ir revizorių renka visuotinis narių susirinkimas 3 (trijų) metų laikotarpiui.


IX. Turtas ir pajamų šaltiniai

  1. Asociacijos nuosavybes teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas asociacijos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už asociacijai priklausancias lėšas, taip pat dovanojimo, panaudos ar kitu teisetu budu.
  2. Asociacijos pajamų šaltiniai:
   a) narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
   b) valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
   c) fizinių ir juridinių asmenu neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
   d) asociacijos įsteigtų įmonių pelnas.


X. Įstatų pakeitimo ir papildymo tvarka

 1. Pasiūlymus dėl asociacijos įstatų pakeitimo ir papildymo gali pateikti asociacijos valdyba arba 1/4 asociacijos narių. 1/4 asociacijos narių pareiškimas dėl įstatų pakeitimo ar papildymo pateikiamas valdybai.
 2. Asociacijos įstatų pakeitimai ir papildymai valdybos teikimu svarstomi visuotiname asociacijos narių susirinkime.


XI. Asociacijos veiklos terminai, reorganizavimo ir likvidavimo tvarka

 1. Asociacijos veiklos terminas neribojamas.
 2. Asociacija gali būti reorganizuota visuotinio narių susirinkimo nutarimu. Asociaciją galima reorganizuoti šiais būdais:
  a) jungiantis su kitomis asociacijomis;
  b) skaidant į kelias asociacijas.
 3. Reorganizuojant asociaciją, būtinas jos turto įvertinimas, apie kurį išvadas raštu iki visuotinio narių susirinkimo, kuriame numatyta svarstyti asociacijos reorganizavimą, turi pateikti revizorius.
 4. Reorganizuotos asociacijos teisių ir prievolių perėmėjos yra po reorganizavimo veikiančios asociacijos. Teisių ir prievolių priėmimo tvarką bei terminus nustato visuotinis narių susirinkimas.
 5. Asociacijos likvidavimo pagrindas gali būti:
  a) visuotinio narių susirinkimo nutarimas;
  b) faktas, kad liko mažiau nei 3 (trys) asociacijos nariai;
  c) teismo sprendimas likviduoti asociaciją už įstatymų nustatytus teisės pažeidimus.
 6. Apie asociacijos likvidavimą ar reorganizavimą turi būti pranešama asociacijos nariams pakabinant skelbimus prie būstinės 2 (du) kartus; antrą kartą – ne anksciau kaip po 30 (trisdešimt) dienų nuo pirmojo paskelbimo.
 7. Visuotinis susirinkimas ar institucija, nutarusi likviduoti asociaciją, skiria likvidatorių, nustato jo įgaliojimus, likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto priėmimo tvarką.
 8. Asociaciją likvidavus, likvidatorius privalo sudaryti likvidavimo aktą, išregistruoti asociaciją, grąžinti pažymėjimą jį išdavusiam registro tvarkytojui.
 9. Likviduotos asociacijos likęs turtas ir lėšos, patenkinus visus asociacijos kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, panaudojamas LR įstatymų numatyta tvarka.


XII. Asociacijos atstovybės ir filialai

 1. Sprendimus dėl asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima visuotinis narių susirinkimas.
 2. Visuotinis narių susirinkimas tvirtina asociacijos filialų ir atstovybių nuostatus, skiria ir atšaukia asociacijos filialų bei atstovybių vadovus.


XIII. Asociacijos pranešimų skelbimo tvarka

 1. Asociacijų įstatymo, kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais pranešimai teikiami Lietuvos Respublikos įstatymuose ir asociacijos įstatuose numatyta tvarka.
 2. Vieši pranešimai, skelbtini pagal Asociacijų įstatyma ir kitus įstatymus, yra skelbiami Kauno rajono savivaldybes svetainėje. Apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą nariai yra informuojami asmeniškai.
 3. Visuotinio narių susirinkimo bei kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti administraciją, siunčiami registruotu paštu, faksu, teleksu, kurjeriu arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai.
 4. Už savalaikį pranešimų išsiuntimą, pristatymą ir (ar) paskelbimą atsako asociacijos pirmininkas arba likvidatorius.


XIV. Asociacijos dokumentų ir kitos informacijos pateikimo nariams tvarka

 1. Nariui raštu pareikalavus, asociacija ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: asociacijos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, visuotinių narių susirinkimų protokolu ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio narių susirinkimo sprendimai, narių sąrašų, kitų asociacijos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.
 2. Už asociacijos dokumentų ir kitos informacijos pateikimą nariams ir kitiems asmenims atsako asociacijos pirmininkas.

Šie įstatai įsigalioja nuo atitinkamos jų įregistravimo dienos.
Įstatai pasirašyti 3 (trimis) egzemplioriais 2009 m. kovo 9 d.

Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas

Eidigintas Germanavičius