LR Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 6 ir 20 str. pakeitimo įstatymas (projektas)

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

  1. Pakeisti 6 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

,,1. Mėgėjų sodo teritoriją sudaro sodininkų ir kitų asmenų, įsigijusių mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą, naudojama nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomų sklypų ir bendrojo naudojimo žemė, kuri teisės aktais buvo skirta mėgėjų sodininkystei plėtoti (kolektyviniams sodams steigti) arba priskirta pagal vėliau patikslintą žemės valdos projektą ar teritorijų planavimo dokumentą. Mėgėjų sodo teritorijoje esanti bendrojo naudojimo žemė žemės nuomos mokesčiu ir žemės mokesčiu neapmokestinama. Bendrojo naudojimo žemę bendrijos gali nuomoti ar išsipirkti iš valstybės. Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esanti vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra bendrijų iniciatyva įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka iš bendrijų išperkama arba perduodama savivaldybėms ir (ar) savivaldybių kontroliuojamoms įmonėms. Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esantys žemės sklypai su juose esančiais keliais (gatvėmis) ir (ar) kelių juostomis bendrijų iniciatyva (bendrijos susirinkimo sprendimu) Vyriausybės patvirtintose Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis perduodami savivaldybėms. Bendrijų pirmininkai su savivaldybėmis pasirašo ketinimo protokolus dėl savivaldybėms perduotinų kelių (gatvių) užimamų žemės sklypų suformavimui, perdavimui ir perėmimui reikalingų parengiamųjų darbų atlikimo sąlygų. Kelių (gatvių) kadastriniai matavimai ir įregistravimas Nekilnojamojo turto registre finansuojamas Vyriausybės nustatyta tvarka. Kelius (gatves) savivaldybės perima pagal ketinimo protokole nustatytas sąlygas, laiką ir laikydamosi šios prioritetų eilės:

1) keliai (gatvės), kuriais (kuriomis) naudojasi ir ne mėgėjų sodo teritorijoje esančių žemės sklypų savininkai ir naudotojai (kai keliai (gatvės) atlieka tranzitinę funkciją);

2) keliai (gatvės), kuriais (kuriomis) naudojasi daugiau negu vienos bendrijos teritorijoje esančių žemės sklypų savininkai;

3) keliai (gatvės), skirti aptarnauti bendrijas, kuriose ne mažiau kaip 20 procentų žemės sklypų savininkų yra gyvenamąją vietą šioje bendrijos teritorijoje deklaravę asmenys;

4) keliai (gatvės), nepaminėti (nepaminėtos) šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose.

2. Papildyti 6 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Kai bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių kelių (gatvių) kadastriniai matavimai nėra atlikti ir nėra tokiam inžineriniam statiniui suformuoto žemės sklypo, bendrijų iniciatyva (bendrijos susirinkimo sprendimu) kelio (gatvės) nuosavybės teisė gali būti registruojama savivaldybei, tokiu atveju įregistravimą ir kelio (gatvės) kadastrinius matavimus savivaldybės biudžeto lėšomis atlieka savivaldybės administracija pagal savivaldybės tarybos nustatytus prioritetus.

Kai bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių kelių (gatvių) kadastriniai matavimai yra atlikti ir keliai (gatvės) įregistruoti Nekilnojamo turto registre, bendrijų iniciatyva (bendrijos susirinkimo sprendimu) ir savivaldybei sutikus keliai (gatvės) perleidžiami sudarant sandorį.

  1. Papildyti 6 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Kai bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių kelių (gatvių) kadastriniai matavimai nėra atlikti ir nėra tokiam inžineriniam statiniui suformuoto žemės sklypo, bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių kelių (gatvių) kadastriniams matavimams ir įregistravimui skyrus tikslinį finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų arba savivaldybės biudžeto lėšų, bendrijų iniciatyva (bendrijos susirinkimo sprendimu) savivaldybės privalo atlikti bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių kelių (gatvių) kadastrinius matavimus ir įregistruoti savivaldybės nuosavybės teises, jei keliai (gatvės) atitinka šiuos reikalavimus:

1) kelio (gatvės) plotis yra ne mažesnis kaip 4,5 m ir gali sutapti su važiuojamosios dalies pločiu;

2) kelias nesibaigia akligatviu, o jeigu baigiasi akligatviu, jame yra apsisukimo aikštelė, kurios įrengimo formas ir matmenis nustato statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;

3) kelias atitinka bent vieną iš šių papildomų reikalavimų:

a) kerta bendrijos teritoriją;

b) jame yra sankryža su vietinės ar valstybinės reikšmės keliu arba savivaldybės nuosavybės teise bendrijos teritorijoje valdomu keliu;

c) yra pagrindinis kitų bendrijos kelių atžvilgiu.

4. Buvusias 6 straipsnio 2–9 dalis laikyti atitinkamai 4–11 dalimis.

2 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) neatlygintinai perduoti bendrijos turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos sutartį bendrijos nariui ar kitam asmeniui, išskyrus kelius (gatves) ir bendrojo naudojimo žemės sklypus, kuriuose yra keliai (gatvės) ir (ar) kelių juostos ir kurie numatyti perduoti nuosavybės teise savivaldybėms;“.

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2023 m. gruodžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

  1. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos ir nebaigtos procedūros dėl savivaldybėms perduotinų kelių vykdomos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias nuostatas.

Kaip geriau informuoti sodininkus apie susirinkimus – ši diskusija keliasi į Seimą

Lietuvos rytas tinklalapyje buvo publikuotas straipsnis „Kaip geriau informuoti sodininkus apie susirinkimus – ši diskusija keliasi į Seimą“ (žemiau pateikiama jo ištrauka).


Seimas pradeda svarstymus, kokiais būdais sodininkų bendrijos savo narius turėtų sukviesti į susirinkimus svarstyti ypač svarbius klausimus dėl vadovybės pokyčių, įstatų keitimo, lėšų skolinimosi.

Sodininkai nuo sniego vaduojasi savo jėgomis: automobiliai slysta, žmonės griuvinėja

Lietuvos rytas tinklalapyje buvo publikuotas straipsnis „Sodininkai nuo sniego vaduojasi savo jėgomis: automobiliai slysta, žmonės griuvinėja“ (žemiau pateikiama jo ištrauka).


Iškritus rimtesniam sniego sluoksniui į kelius ir keliukus išriedėjo tiek kelininkų, tiek komunalininkų technika. Ir atrodo, kad susitvarkyti su pirmuoju gausesniu sniegu šiems pavyko be problemų. Apleisti ir užmiršti, kaip visuomet, liko sodininkai – jie savo gatveles turi prižiūrėti patys, o pagalbos dažnai tenka maldaute maldauti.

Perpildytų konteinerių aikštelę tenka net filmuoti: atsikrato ir šaldytuvais, ir šiferio lakštais

Lietuvos rytas tinklalapyje buvo publikuotas straipsnis „Perpildytų konteinerių aikštelę tenka net filmuoti: atsikrato ir šaldytuvais, ir šiferio lakštais“ (žemiau pateikiama jo ištrauka).


Atliekoms skirtoje aikštelėje šalia sodų bendrijos – trys spalvingi konteineriai stiklo, plastiko ir popieriaus atliekoms ir aštuoni, skirti buitinėms, likusioms po rūšiavimo. Per porą dienų gyventojai juos užpildė, o atvykę vėliau maišus ėmė krauti šalia. Panevėžio rajono savivaldybės Paįstrio seniūnijos pirmininkas Virginijus Šležas neabejoja, kad tiesa slypi juodųjų maišų viduje. Žvilgtelėkime kartu.

Laiškas Liberalų sąjūdžio pirmininkei V. Čmilytei-Nielsen

Žemiau pateikiamas laiškas rašytas 2022-10-18 Liberalų sąjūdžio pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen dėl priešrinkiminių įsipareigojimų sodininkų bendijoms vykdymo.

Labai įdomu, ar gausime atsakymą?


Lietuvos Liberalų sąjūdžio
Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

DĖL ĮSIPAREIGOJIMŲ SODININKŲ BENDRIJOMS

2022 m. spalio 17 d. Kaune vykstančiame Liberalų sąjūdžio tarybos posėdyje Jūs sakėte, kad „Liberalų sąjūdis niekada nežadėdavo neįgyvendinamų dalykų. Todėl ir dabar, tiek patyrę, kur kas daugiau dėmesio skirsime tam, kaip pasiekti užsibrėžtus tikslus, kokie turi būti mechanizmai, finansavimo šaltiniai, kokios galimos pasekmės“.

Priešrinkiminėje programos VII skyriaus („Apsauga, ekologija ir darni plėtra“) 4 punkte „Sodininkų bendrijos – modernios šalies dalis“ apibudinate esamą sodininkų bendrijų padėtį ir kokius klausimus numatote spręsti. Po rinkimų, iš VII skyriaus 4 punktas tapo pašalintas ir apie sodininkų bendrijas daugiau neminima. Tai – sodininkų rinkėjų apgavystė!

Primindami Liberalų sąjūdžio priešrinkiminius įsipareigojimus, siuntėme Jums du raštus (2021-11-17 ir 2022-04-13), tačiau atsakymų į juos negavome. Kai kurie Jūsų sąjūdžio nariai net yra išreiškę nuomonę, kad sodininkų bendrijos yra tarybinė atgyvena, kurią reikia naikinti, tačiau, kaip tai atlikti, nežino ar nesiūlo.

Gerbiama Liberalų sąjūdžio pirmininke, Lietuvos sodininkai nori žinoti ar gali tikėtis sodininkams opių klausimų sprendimo ir sodininkų palaikymo?

Lauksime Jūsų atsakymo.

 
Lietuvos sodininkų bendrijų
asociacijos pirmininkas Juozas Ravinis

Raštą ruošė Eidigintas Germanavičius
LSBA garbės pirmininkas
Tel. 862066253

____
Priedas: 2021-11-17 raštas Liberalų sąjūdžio pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen, Liberalų sąjūdžio Aplinkos komiteto pirmininkui Vytui Lužiui ir Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos pirmininkui Eugenijui Gentvilui.

Krautuvas Įkeliama...
EAD logotipas Užtrunka per ilgai?

Įkelti iš naujo Įkelti iš naujo dokumentą
| Atidaryti Atidaryti naujame skirtuke

Atsisiųsti [3.24 MB]


Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos valdyba