Duomenų apsauga

1. Šių asmens duomenų apsaugos taisyklių paskirtis

Šiose asmens duomenų apsaugos taisyklėse (arba tiesiog „taisyklėse“) rasite atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip sodininkų bendrija „Demo“ (arba tiesiog „bendrija“ arba „mes“) renka, naudoja ir saugo jūsų asmens duomenis, ir kokias su tuo susijusias teises jūs turite.

Šios taisyklės taikomos jums – buvusiems, esamiems ar būsimiems mūsų bendrijos nariams, jų šeimos nariams, įgaliotiniams, paslaugų tiekėjams ir trečių šalių, bet kaip susijusių su bendrijos veikla, atstovams.

Su šiomis taisyklėmis galite susipažinti adresu: https://sbasociacija.lt/demo/duomenu-apsauga/.
 

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos

Asmens duomenys – bet kokia informacija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su jumis.

Duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, perdavimą, naikinimą ir kt.).

Taisyklės – šios asmens duomenų apsaugos taisyklės, kuriose yra pateikiama informacija, kaip bendrijoje tvarkomi jūsų duomenys.

Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (sutrumpintai vadinamame „BDAR“) ir kituose teisės aktuose.
 

3. Duomenų valdytojas

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra sodininkų bendrija „Demo“ (įmonės kodas: 198765432; adresas: Klonio g. 11, Sodybininkų k., LT-54321 Jonavos r. sav.).

Rinkdami, naudodami ir saugodami jūsų asmens duomenis, mes laikomės BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, bei kompetentingų institucijų nurodymų ir rekomendacijų.

Jeigu turite klausimų, prašymų ar pastabų dėl šių taisyklių vykdymo, asmens duomenų tvarkymo, ar kitų su asmens duomenų apsauga bendrijoje susijusių klausimų, prašome kreiptis į:
SB „Demo“, Klonio g. 11, Sodybininkų k., LT-54321 Jonavos r. sav.
Elektroninis paštas: kankles@sbasociacija.lt.
 

4. Pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo tikslai

Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymas nustato, kad sodininkų bendrijos buveinėje turi būti asmenų, įsigijusių mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą, registravimo knyga, kurioje registruojami visi sodininkai ir juridiniai asmenys. Registravimo knygoje turi būti nurodyta sodininko vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas), sklypo valdymo teisės pagrindas, sodo sklypo plotas ir adresas, sodininko įstojimo į bendrijos narius ir išstojimo iš bendrijos narių data bei kiti numatyti bendrijos įstatuose duomenys. Be minėtos informacijos bendrija taip pat gali rinkti, naudoti, saugoti ir kitaip tvarkyti tokią informaciją apie jus, kuri yra reikalinga palaikyti ryšius su jumis (gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir pan.) bei kiti duomenys. Taip pat gali būti tvarkoma ir kita su jumis susijusi informacija: įsiskolinimo dydis, asmens kodas, banko sąskaitos numeris, trečiųjų asmenų (pvz., notarų, advokatų, bankų ir pan.) siųsti ar pateikti dokumentai bei jų priedai, kuriuose gali būti jūsų asmens duomenų.
 

5. Informacija, kuri turi būti mums pateikta, ir jos nepateikimo pasekmės

Norėdami būti bendrijos nariu ir naudotis bendrijos paslaugomis, jūs turite pateikti mums savo kontaktinę ir kitą reikalingą informaciją, kuri yra būtina tam, kad galėtume teikti jums su naryste susietas paslaugas. Jeigu nepateiksite mums prašomos informacijos, turime teisę jūsų narystę bendrijoje nutraukti ir paslaugų teikimą sustabdyti.
 

6. Informacija, kuo remdamiesi tvarkome jūsų asmens duomenis

Mes tvarkome jūsų duomenis, laikydamiesi BDAR nuostatų bei kitų teisės aktų reikalavimų, spręsdami naujų narių priėmimo į bendriją, narių skatinimo, drausminimo klausimus, spręsdami dėl paslaugų, numatytų bendrijos įstatuose, teikimo asmenims, turintiems sklypus bendrijos teritorijoje, sudarydami sutartis, atlikdami mokėjimo operacijas, pavedimus, atnaujindami duomenis apie jus, ir pan.
 

7. Duomenų šaltiniai

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, kuriuos gauname tiesiai iš jūsų. Taip pat, kai tai leidžia teisės aktai, bendrija gali gauti informaciją apie jus iš išorės šaltinių, tokių kaip:
– VĮ „Registrų centras“;
– VĮ „Regitra“;
– Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
– Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos;
– antstolių, notarų, teismų, kitų teisėsaugos institucijų;
– telekomunikacijų bendrovių;
– komunalinių paslaugų teikėjų;
– skolų išieškojimo įmonių;
– draudimo bendrovių;
– savivaldybių;
– ir kitų.
 

8. Duomenų gavėjai

Bendrija atskleidžia informaciją ar jos dalį apie jus šiems asmenims, kai tai leidžia teisės aktai ir kai to reikia dėl priežasčių, nurodytų šių taisyklių 4 dalyje:
– asmens duomenų tvarkytojams ar valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas ar kurių veikla susijusi su skolų išieškojimu, administravimu ar naudojimu;
– teisėsaugos institucijoms,  teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;
– tretiesiems asmenims, kurie diegia, administruoja ar kitaip tvarko bendrijoje naudojamą programinę įrangą;
– spausdinimo ir/ ar pašto paslaugų teikėjams, kai tai susiję su bendrijos pranešimų spausdinimu ir/ ar siuntimu;
– asmenims, kurių veikla susijusi, sutarčių ir kitokių dokumentų archyvavimu ir saugojimu;
– notarams, antstoliams, advokatams, konsultantams, auditoriams, paslaugų teikėjams, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas;
– kitiems tretiesiems asmenims (tarpininkams), tvarkantiems asmens duomenis​​ bendrijos vardu ar pagal su​​ bendrija sudarytas bendradarbiavimo sutartis.
 

9. Informacijos apie jus saugojimo terminai

Asmens duomenis saugome ne ilgiau nei to reikia asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba tokį laikotarpį, kurį nurodo/ leidžia teisės aktai. Pavyzdžiui, jūsų asmens​​ duomenis saugome tol, kol esate​​ bendrijos narys, ir dar iki 10 metų po to, kai nustojote juo būti.
 

10. Jūsų teisės dėl asmens duomenų tvarkymo

BDAR ir kiti teisės aktai suteikia jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, apibūdina tvarką,​​ kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Jei teisės aktai leidžia, jūs galite:
– gauti patvirtinimą, ar​​ bendrija tvarko su jumis susijusius asmens duomenis ir jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis;
– pateikti mums prašymą ištaisyti netikslius, neteisingus jūsų asmens duomenis arba juos papildyti, kai jie nėra išsamūs;
– pateikti mums prašymą ištrinti jūsų asmens duomenis, jeigu juos naudojame neteisėtai;
pateikti mums prašymą apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą;
– išreikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai tai darome, remdamiesi teisėtais interesais, ar kai duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
– atšaukti mums duotus sutikimus dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo;
– pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (žr.​​ http://www.ada.lt), jei manote, kad duomenys buvo tvarkomi pažeidžiant BDAR ir kitų teisės aktų reikalavimus.
 

11. Informacija, kaip galite pasinaudoti aukščiau nurodytomis savo teisėmis

Savo teises galite įgyvendinti, pateikdami konkretų prašymą kontaktais, kurie nurodyti šių taisyklių 3 dalyje „Duomenų valdytojas“.

Tam, kad galėtume įvertinti jūsų prašymą ir pateikti jums atsakymą, mums gali tekti prašyti jūsų konkrečios informacijos, t. y. patvirtinti savo tapatybę, pateikiant jūsų asmens dokumentą, kad galėtume užtikrinti jūsų teisę susipažinti su jūsų asmeniniais duomenimis ar pasinaudoti kitomis jūsų teisėmis. Tai yra saugumo priemonė, skirta užtikrinti, kad asmeniniai duomenys​​ nebūtų atskleisti jokiems asmenims, kurie neturi teisės jų gauti. Mes taip pat galime susisiekti su jumis, norėdami paprašyti papildomos informacijos, susijusios su jūsų prašymu, kad galėtume suefektyvinti atsakymo į jį pateikimo procesą.
 

12. Atsakymų į​​ jūsų prašymus pateikimo terminai

Mes ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo jūsų prašymo gavimo, pateiksime informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės, gavę jūsų prašymą dėl teisių įgyvendinimo, arba nurodysime veiksmų nesiėmimo priežastis. Laikotarpis prašomai informacijai pateikti prireikus gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

Mes galime atsisakyti nagrinėti iš jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai galime paprašyti atitinkamo mokesčio, jei prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.