Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komiteto posėdžio 2008-07-04 protokolas


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

MĖGĖJŲ SODININKYSTĖS KOORDINAVIMO KOMITETO, SUDARYTO ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2008 M. BIRŽELIO 19 D. ĮSAKYMU NR. 3D-350, POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2008-07-04   Nr. 8D-239- (5.50)
Vilnius

Posėdis įvyko 2008 m. birželio 30 d., 15 val., Žemės ūkio ministerijoje.
Posėdžio pirmininkė – Žemės ūkio ministrė Kazimira Danutė Prunskienė, komiteto pirmininkė.
Posėdžio sekretorius – Vaclovas Dziena, Bendrosios rinkos organizavimo departamento Augalininkystės skyriaus vyriausiasis specialistas.

Dalyvavo komiteto nariai: Nacionalinės mokėjimų agentūros direktoriaus pavaduotojas Zenonas Buivydas, Lietuvos sodininkų draugijos pirmininkas Vladislovas Butkevičius, Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento Kraštovaizdžio skyriaus vedėjas Gintautas Gruodis, Ūkio ministerijos Energetikos departamento Energetikos vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas Antanas Kartunavičius, Lietuvos Žemės ūkio universiteto Ekonomikos katedros docentas Juozas Kirstukas, Žemės ūkio ministerijos Bendrosios rinkos organizavimo departamento direktorius Rimantas Krasuckis, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinis direktorius Kazys Maksvytis, Lietuvos Respublikos Seimo narė Laima Mogenienė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė Jurgita Stakėnienė, Vilniaus susivienijimo „Sodai“ juristė Laimutė Šapokienė, Lietuvos sodininkų draugijos Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkas Romualdas Šeštakauskas.

Kviestieji asmenys: Žemės ūkio ministerijos Bendrosios rinkos organizavimo departamento Augalininkystės skyriaus vedėjas Adolfas Damanskis, Žemės ūkio ministerijos Infrastruktūros, melioracijos ir kooperacijos departamento Infrastruktūros skyriaus vedėjas Jonas Petrašiūnas.

DARBOTVARKĖ. Dėl Lietuvos sodininkų draugijos bei draugijos susivienijimų kreipimosi dėl mėgėjų sodininkystės problemų.

SVARSTYTA. Lietuvos sodininkų draugijos bei draugijos susivienijimų kreipimasis dėl mėgėjų sodininkystės problemų.

K. D. Prunskienė pristatė komiteto sudėtį bei trumpai komiteto darbo reglamentą, apibūdino Lietuvos sodininkų draugijos ir draugijos susivienijimų kreipimesi iškeltas mėgėjų sodininkų problemas.

V. Butkevičius pabrėžė, jog buvo kreiptasi į Ministrę su prašymu, kad susikaupusių mėgėjų sodininkų problemų sprendimą sutiktų kuruoti ministerija. Įgyvendinant Seimo priimtą Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymą yra parengti su juo susijusių įstatymų pakeitimo bei papildymo įstatymų projektai. Tačiau dar iki šiolei nėra išspręsti žemės nuomos bei pardavimo klausimai. Didelė problema pakol kas išlieka su žemės detaliųjų planų rengimu, jie brangiai atsieina. Mūsų supratimu jų sodininkų bendrijų nariams nereikėtų, o apsiriboti tiktai žemėtvarkos projektais. Taip pat geodeziniai matavimai sodininkams mėgėjams yra nežmoniškai brangūs. Egzistuoja centralizuoto pasijungimo prie vandentiekio ir nuotekų problema.

K. Maksvytis informavo posėdžio dalyvius apie žemės sklypų suteikimo teisę mėgėjiškos sodininkystės reikmėms, šiuo metu egzistuojančią detaliųjų planų rengimo tvarką bei kokiais atvejais būtini atlikti sodininkams geodeziniai matavimai ir pabrėžė, kad daugiausia problemų su žemės tvarkymo reikalais yra Vilniaus apskrityje bei Kauno mieste ir rajone.

J. Petrašiūnas pasiūlė kad Lietuvos sodininkų draugija bei Sodininkų bendrijų asociacija įvertintų ir pateiktų savo išvadas dėl šiuo metu derinamų institucijose Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijų įstatymo 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 28 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo bei su juo susijusių įstatymų – tai Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo, Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Žemės reformos įstatymo 8 punkto pakeitimo projektus.

K. D. Prunskienė konstatavo, kad būtina prie įstatymų projektų pridėti aiškinamuosius raštus ir visą dokumentų paketą pateikti socialiniams partneriams įdentifikavimui.

R. Šeštakauskas atkreipė posėdžio dalyvių dėmesį į tai, kad nepatenkinamai vyksta bendrijų elektros tinklų išpirkimas, tai išdėstęs Kauno susivienijimo ,,Sodai“ valdybos vardu raštu, kurį įteikė Komiteto pirmininkui. Tame pačiame rašte išreikštas sodininkų mėgėjų noras savarankiškai disponuoti sodų bendrijų teritorijoje esančia laisva bendros paskirties žeme, taip pat ieškoti galimybių Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimo sodininkų mėgėjų reikmėms bei kadastrinių matavimų būtinumo reglamentavimą.

L. Mogenienė išreiškė nuomonę, kad reikėtų išsiaiškinti aplamai visos šalies mastu dabartinę padėtį esančią sodų bendrijose, nes dalis jų transformuojasi į gyvenvietes, kitose naudojama žemė neįforminta nuosavybės teise ir panašiai. Tik tai išsiaiškinę mes galėsime suvokti nuo ko pradėti ir kokia kryptimi pasuks mėgėjiška sodininkystė.

K. D. Prunskienė išsakė nuomonę kad jeigu bendrijos tampa gyvenamųjų namų kvartalais ir žemė transformuojama į namų valdą, bei vyksta sodininkų bendrijose kiti pokyčiai, ir kadangi Lietuvos sodininkų draugija su Sodininkų bendrijų asociacija neaprėpia visų šalies sodininkų bendrijų, tai būtų vienintelis kelias informacijos apie padėtį mėgėjiškos sodininkystės bendrijose surinkimui, eiti per rajonų bei miestų savivaldybes. Tuo atveju reikėtų komiteto sudėtį papildyti Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovu, nes be savivaldybių pagalbos komiteto veikla neišsivers. Tuo pačiu reikėtų apsispręsti dėl Sodininkų bendrijų asociacijos pirmininko įtraukimo į komiteto sudėtį, nes yra gautas raštiškas Sodininkų bendrijų asociacijos valdybos narių prašymas. Dalyvavę posėdyje komiteto nariai, išskyrus L. Šapokienę (susilaikė), pritarė, kad Sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas būtų įtrauktas į komiteto narių sudėtį.

A. Kartunavičius trumpai informavo posėdžio dalyvius apie Ūkio ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 4-253 nuostatas, reglamentuojančias sodininkų bendrijų nuosavybėje esančių elektros perdavimo tinklų išpirkimą.

L. Mogenienė, J. Petrašiūnas, R. Šeštakauskas išsakė nuomonę, kad esama tvarka, kuri reglamentuoja sodininkų bendrijų nuosavybėje esančių elektros perdavimo tinklų išpirkimą, sodininkų netenkina ir turi būti koreguojama.

K. D. Prunskienė akcentavo, kad šioje situacijoje būtina sekančiame komiteto posėdyje išklausyti ir antrą pusę, t.y. pakviesti dalyvauti Rytų skirstomųjų tinklų atstovą.

NUTARTA.
1. Žemės ūkio ministerijai:
1.1. Pateikti Lietuvos sodininkų draugijai bei Sodininkų bendrijų asociacijai įvertinti ir išvadoms pateikti šiuo metu derinamų institucijose Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijų įstatymo 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 28 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo bei su juo susijusių Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo, Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Žemės reformos įstatymo 8 punkto pakeitimo įstatymų projektus bei jų aiškinamuosius raštus.
1.2. Parengti informacijos pateikimo formą dėl esamos situacijos sodininkų bendrijose ir ją suderinus su Lietuvos sodininkų draugija, Sodininkų bendrijų asociacija bei Lietuvos savivaldybių asociaciją išsiųsti miestų bei rajonų savivaldybėms.
1.3. Parengti Žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 3D-350 „Dėl mėgėjų sodininkystės koordinavimo komiteto sudarymo“ pakeitimo projektą įtraukiant į komiteto sudėtį Sodininkų bendrijų bei Lietuvos savivaldybių asociacijų pasiūlytas kandidatūras.
1.4. Pakviesti kitame posėdyje dalyvauti Rytų skirstomųjų tinklų atstovą.

2. Kito komiteto posėdžio data ir darbotvarkė bus pranešta komiteto nariams Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komiteto darbo reglamente nustatyta tvarka.

Posėdžio pirmininkė Kazimira Danutė Prunskienė

Posėdžio sekretorius Vaclovas Dziena


 

Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komiteto sudėtis

2008 metų birželio 19 dieną patvirtintas Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komiteto narių sąrašas.


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL MĖGĖJŲ SODININKYSTĖS KOORDINAVIMO KOMITETO SUDARYMO

2008 m. birželio 19 d. Nr. 3D-350
Vilnius

Siekdama užtikrinti efektyvų mėgėjų sodininkystės vystymąsi ir su sodininkyste susijusių institucijų ir organizacijų partnerystę:
1. S u d a r a u mėgėjų sodininkystės koordinavimo komitetą:
Kazimira Danutė Prunskienė – žemės ūkio ministrė, komiteto pirmininkė;
Česlovas Bobinas – Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto direktorius;
Zenonas Buivydas – Nacionalinės mokėjimų agentūros direktoriaus pavaduotojas;
Andrius Burlėga – Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento direktorius;
Vladislovas Butkevičius – Lietuvos sodininkų draugijos pirmininkas;
Gintautas Gruodis – Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento Kraštovaizdžio skyriaus vedėjas;
Antanas Kartunavičius – Ūkio ministerijos Energetikos departamento Energetikos vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas;
Juozas Kirstukas – Lietuvos Žemės ūkio universiteto Ekonomikos katedros docentas;
Rimantas Krasuckis – Žemės ūkio ministerijos Bendrosios rinkos organizavimo departamento direktorius;
Kazys Maksvytis – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinis direktorius;
Laima Mogenienė – Lietuvos Respublikos Seimo narė;
Kazys Sivickis – Žemės ūkio ministerijos sekretorius;
Jurgita Stakėnienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė;
Laimutė Šapokienė – Vilniaus susivienijimo „Sodai“ juristė;
Romualdas Šeštakauskas – Lietuvos sodininkų draugijos Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkas;
2. T v i r t i n u Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komiteto darbo reglamentą (pridedama).

Žemės ūkio ministrė
Kazimira Danutė PrunskienėLIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2008 M. BIRŽELIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 3D-350 „DĖL MĖGĖJŲ SODININKYSTĖS KOORDINAVIMO KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO

2008 m. liepos 22 d. Nr. 3D-403
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 19 d. įsakymą Nr. 3D-350 („Dėl Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komiteto sudarymo“ (Žin., 2008, Nr. 71-2751) ir įrašau į nurodytuoju įsakymu sudarytą komitetą Eidigintą Germanavičių, Sodininkų bendrijų asociacijos pirmininką, ir Gediminą Vaičionį, Lietuvos savivaldybių asociacijos konsultantą.

Žemės ūkio ministrė
Kazimira Danutė Prunskienė


 

Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komiteto darbo reglamentas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2008 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 3D-350

MĖGĖJŲ SODININKYSTĖS KOORDINAVIMO KOMITETO DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komitetas (toliau – Komitetas) – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patariamoji institucija, skirta mėgėjų sodininkystei vystyti ir su tuo susijusių institucijų ir organizacijų veiksmams koordinuoti bei kitiems aktualiems mėgėjų sodininkystės plėtotės klausimams nagrinėti.
2. Komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiuo darbo reglamentu.
3. Komiteto darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu bei sprendimų priėmimu, vadovaujantis teisingumo, teisėtumo ir nešališkumo principais.
4. Komiteto sekretoriato funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Bendrosios rinkos organizavimo departamentas (toliau – Bendrosios rinkos organizavimo departamentas).

II. KOMITETO FUNKCIJOS
5. Komitetas vykdo šias funkcijas:
5.1. teikia rekomendacijas dėl sodininkų bendrijų plėtros, mėgėjų sodininkystės puoselėjimo ir plėtotės;
5.2. teikia siūlymus dėl sodo sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo, žemėvaldos ir detaliųjų planų rengimo mėgėjo sodo teritorijoje;
5.3. teikia siūlymus dėl išorinių sodininkų bendrijų ribų projektų rengimo, sodo sklypų kadastrinių (geodezinių) matavimo atlikimo ir tikslinimo;
5.4. teikia siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių sodininkų bendrijų ir sodininkų veiklą, valstybinių ir privačių bendro naudojimo žemės sklypų valdymo, naudojimo ir disponavimo tobulinimo, siekiant padėti sodininkams spręsti aktualius klausimus, užtikrinant žemės tausojimą ir atkūrimą;
5.5. teikia rekomendacijas dėl statybų mėgėjo sodo teritorijoje;
5.6. teikia siūlymus dėl mėgėjo sodo infrastruktūros: vandentiekio, kanalizacijos tinklų, elektros tinklų įrengimo-pardavimo, kelių sutvarkymo ir kt. infrastruktūros plėtros ir gerinimo klausimais;
5.7. teikia siūlymus dėl paramos mažiesiems socialiniams partneriams reglamentuojančių Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų įgyvendinimo, keitimo ir priežiūros tobulinimo;
5.8. teikia siūlymus dėl specialiųjų sodininkų bendrijų rėmimo programų;
5.9. nagrinėja kitus sodininkų bendrijoms ir sodininkams svarbius klausimus.

III. KOMITETO DARBO ORGANIZAVIMAS
6. Komiteto veiklos forma yra posėdžiai.
7. Posėdžius kviečia Komiteto pirmininkas, jeigu jo nėra – jo pavedimu kitas Komiteto narys.
8. Komiteto posėdžio darbotvarkę sudaro Bendrosios rinkos organizavimo departamentas.
9. Komiteto nariai apie būsimą posėdį informuojami ir posėdžio darbotvarkė bei medžiaga raštu ir elektroniniu paštu jiems pateikiama ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki Komiteto posėdžio.
10. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Komiteto narių.
11. Komiteto nariai, negalintys dalyvauti posėdyje, turi apie tai pranešti Komiteto sekretoriatui. Jei Komiteto posėdyje Komiteto narys nedalyvauja, jis nuomonę dėl svarstomų projektų gali pateikti Komiteto sekretoriatui raštu ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki posėdžio. Raštu pateiktą nuomonę Komiteto pirmininkas turi perskaityti posėdžio metu, o balsavimo metu raštu išreikšta nuomonė atitinkamai skaičiuojama.
12. Posėdžiui pirmininkauja Komiteto pirmininkas, jo nesant – jo pavedimu kitas Komiteto narys.
13. Visi klausimai posėdžio metu aptariami posėdžio darbotvarkėje nustatyta tvarka, jei Komiteto nariai bendru sutarimu posėdžio pradžioje nenusprendžia kitaip.
14. Jeigu yra pagrindo manyti, kad Komiteto nario dalyvavimas rengiant, svarstant ir priimant sprendimą dėl konkretaus klausimo sukels interesų konfliktą, tas Komiteto narys pats arba Komiteto pirmininko reikalavimu turi nusišalinti nuo šios procedūros. Komiteto posėdžio protokole įtraukiama informacija apie galimą interesų konfliktą ir asmens nusišalinimą priimant sprendimą.

IV. KOMITETO SPRENDIMŲ ĮFORMINIMAS
15. Komiteto posėdžiai protokoluojami. Protokolas surašomas pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169). Protokolas turi būti parengtas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po posėdžio. Protokolą pasirašo Komiteto pirmininkas ir Komiteto posėdžių sekretorius.
16. Komiteto posėdžių sekretorius išsiunčia protokolo kopijas visiems Komiteto nariams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo. Komiteto nariai turi teisę ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo protokolo kopijos gavimo dienos teikti pastabas ir pasiūlymus dėl protokolo.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Komiteto veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, susirašinėjimo medžiaga ir kiti dokumentai) saugomi Bendrosios rinkos organizavimo departamente Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389, 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komitete

Gerbiamieji sodininkai,

LR žemės ūkio ministrės įsakymu Nr. 3D-350, išleistu 2008 m. birželio 19 d. sudarytas Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komitetas, kurio tikslas užtikrinti efektyvų sodininkystės vystymąsį ir su sodininkyste susijusių institucijų ir organizacijų partnerystę.

Sodininkai supažindinti su komiteto darbu, matosi kokie klausimai buvo svarstyti, tačiau nei vienas keltas klausimas nebuvo davestas iki galo. Matomai, tam turėjo įtakos Seimo rinkimai.

Šiuo metu neaiškus tolimesnis komiteto darbas, kuris priklausys nuo naujo Žemės ūkio ministro, turėtų keistis ir komiteto nariai. O gal tai buvo tik priešrinkiminis šou?

Norėtusi, kad ši pradžia nenueitų užmarštin, būtų sprendžiami aktualūs sodininkų klausimai. Tai priklausys nuo naujos Vyriausybės ir Seimo narių gerų norų ir supratimo, o mums sodininkams lieka tikėtis ir laukti geresnių laikų.

Sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas
Eidigintas Germanavičius

Pasitarimas su Klaipėdos r. sodininkais

Sodininkų bendrijų asociacijos ir
Klaipėdos r. sodininkų bendrijų pirmininkų pasitarimo
P R O T O K O L A S

Klaipėda
2008 m. birželio 6 d.

Š. m. birželio 6 d. Klaipėdoje, sodininkų bendrijos “Dituva” būstinėje įvyko Klaipėdos raj. sodų bendrijų pirmininkų pasitarimas. Dalyvavo: SB “Dituva” (6350 narių, gyvena 3000) pirmininkas V. Gedvila ir valdybos narys V. Sruogis, SB “Vaiteliai“ (3000 narių, gyvena 700) pirmininkė L. Kaniauskienė, SB “Aisė” (828 narių, gyvena 50) pirmininkė Z. Viličkienė, SB “Guboja” (800 narių, gyvena 300) pirmininkė V. Dapkūnienė, SB “Pakrantė” (430 narių, gyvena 150) pirmininkas A. Vaišvilas ir Sodininkų asociacijos pirmininkas E. Germanavičius.

Dienotvarkė:
1. Apsvarstyti papildomus Sodininkų įstatymo pataisų punktus.
2. Apie galimybes sodininkų bendrijose gerinti infrastruktūrą ( vandentiekis, nuotėkos, keliai ).

Nutarta:
1. Prašyti LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetą:
Papildyti ketvirtame skirsnyje: “Bendrijos valdymas” 14 skirsnyje “Bendrijos organai” išdėstyti sekančiai:
1. Bendrijos organai yra:
1) bendrijos narių susirinkimas;
2) įgaliotinių susirinkimas;
3) vienasmeniais – tik bendrijos pirmininkas arba kolegialus – bendrijos valdyba.

Didelėse sodininkų bendrijose būtina įvesti įgaliotinių valdymą, nes ruošiant visuotiną susirinkimą reikia numatyti susirinkimui vietą, kad tilptų dauguma sodininkų, nors nei pirmajame, nei antrajame susirinkimuose toks sodininkų skaičius nesusirenka. Susirinkimus SB “Dituva” ir SB “Vaiteliai” praveda Klaipėdos m. stadione.

16 straipsnyje „Susirinkimų šaukimo ir organizavimo tvarka „ 7 punkte panaikinti visuotino narių sušaukimo pranešimą raštu.
Tas punktas realiai negali būti įgyvendintas, nes pranešant raštu reikia siųsti registruotus laiškusis du kartus, nes į pirmą susirinkimą niekada nesusirenka reikiamas sodininkų skaičius. Pranešimo tvarką turėtų pasirinkti pati sodininkų bendrija.

2. Paskutiniu metu sodininkų bendrijose pastoviai gyvena daug žmonių ir jų skaičius nuolat
didėja. Iškyla būtinybė spręsti vandentiekio, nuotekų, kelių statybos klausimus. Sodininkai savo jėgomis tai atlikti nepajėgūs, savivaldybės sodininkų problemų nesprendžia, motyvuodamos, kad tam neskiriamos lėšos.
Prašyti LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetą kelti klausimą atitinkamose instancijose, kad sodininkų bendrijos galėtų gauti infrastruktūros gerinimui ES lėšas, konkrečią pagalbą iš savivaldybių.

Susirinkimą vedė Sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas

Eidigintas Germanavičius.